Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 241119-2009 z dnia 2009-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobótka
Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: =Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2010 roku= Zamówienie obejmuje letnie i zimowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w 2010 roku o...
Termin składania ofert: 2009-12-21

Sobótka: Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2010 roku
Numer ogłoszenia: 255987 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241119 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2010 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie pn.: =Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2010 roku=. Zamówienie obejmuje letnie i zimowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w 2010 roku o pow. 288.718,35 m2. Dokładny przedmiar tj. wyszczególnienie terenów objętych zamówieniem zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. Utrzymanie zieleni miejskiej obejmuje następujące prace: - cięcia selekcyjne, pielęgnacyjne drzew, krzewów, żywopłotów, wycinka drzew (we współpracy z inspektorem ds. ochrony środowiska z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka), - przygotowanie lub zakup rozsad kwiatowych i roślin ozdobnych, wykonywanie ich nasadzeń oraz pielęgnacja w całym okresie wegetacji i w miarę potrzeb w okresie spoczynku roślin pozostających na zimę w gruncie, - przygotowanie wszystkich terenów i nasadzeń do zimy, - odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na przejściach dla pieszych po terenach zieleni na bieżąco, ale nie później niż do godz. 8.00, - naprawa i malowanie ławek oraz koszy na śmieci ustawianych na terenach zieleni, - koszenie traw i usuwanie samosiewów krzewów i drzew (krzewy, drzewa po konsultacji z pracownikiem ds. leśnictwa z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka) z terenów zieleni i wzdłuż ulic wraz z wywozem ściętych traw i samosiewów na składowisko lub inne prawem przewidziane miejsce, - naprawa ścieżek i przejść dla pieszych na terenach objętych umową, - naprawa murków, naprawa mocowania waz kwiatowych, - obsadzanie i pielęgnacja nasadzeń w gazonach, murkach na terenach zielonych oraz w skrzynkach, które należy umieścić na parapetach okiennych budynku UMiG Sobótka, przez cały okres wegetacji i przygotowanie tych powierzchni do zimy, - podlewanie w miarę potrzeb wynikających z wegetacji roślin i warunków pogodowych, -grabienie, zbieranie śmieci terenów zieleni i ich wywóz na składowisko komunalne lub inne prawem przewidziane miejsce, - usuwanie dzikich wysypisk śmieci terenów objętych umową, - wykonywanie prac w sposób ciągły, zapewniający właściwą estetykę miasta i właściwą wegetację roślin. W ramach robót objętych niniejszym zamówieniem obowiązkiem Wykonawcy będzie również: - stosowanie materiałów spełniających warunki wynikające z PN oraz posiadających niezbędne atesty prawem przewidziane, - zachowanie możliwości ciągłej komunikacji po terenach zieleni przeznaczonymi do tego celu ścieżkami, chodnikami, drogami, - zapewnienie na terenach objętych umową ładu porządku, przestrzegania przepisów BHP podczas prowadzonych robót, - udzielenie na wykonywane usługi, co najmniej 6-miesięcznej gwarancji. Warunki szczegółowe podlegające realizacji w ramach niniejszego zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ. Załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00-7, 77.31.00.00-6, 77.31.40.00-4, 77.34.00.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 226645.52 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)