Sobótka: Wywóz nieczystości stałych pochodzących z budynków mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowanych przez ZBM oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce.
Numer ogłoszenia: 381374 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 341658 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budynków Mieszkalnych, ul. Fryderyka Chopina 14, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 31-62-091, faks 0-71 31-62-092.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych pochodzących z budynków mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowanych przez ZBM oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z nieruchomości będących w administracji Zakładu Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Sobótka oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce wymienionych w Załączniku Nr 1 do wzoru umowy, polegających na: a)odbiór i wywóz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, b)odbiór i wywóz odpadów z targowiska o kodzie 20 03 02, c)nieodpłatny odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 7 tj. różnego rodzaju przedmiotów, mebli, sprzętu domowego z miejsc wytypowanych przez Zamawiającego dwa razy w roku, d)nieodpłatny odbiór odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura) o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 gromadzonych w oznakowanych pojemnikach lub workach będących własnością Wykonawcy systematycznie jeden raz w miesiącu (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym), e) nieodpłatne wykonywanie dezynfekcji pojemników 1 raz w roku (w okresie letnim), f) częstotliwość wywozu określona w załączniku Nr 1 do umowy może ulec zmianie odbiór tylko pełnych pojemników, g)zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów przed świętami i w związku z porządkami wiosennymi, h) wywóz nieczystości stałych pozostawionych poza pojemnikami w przypadku przepełnienia pojemników oraz uprzątnięcia i zabrania odpadów wysypanych w trakcie opróżniania pojemników, i w ramach wynagrodzenie za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych (bez odrębnego wynagrodzenia) Wykonawca zobowiązany jest do: -wyposażenia nieruchomości w pojemniki na nieczystości stałe w ilości, która zapewni należyte wykonanie usługi z nieruchomości będących w zarządzie ZBM na terenie miasta Sobótka oraz placu targowego i budynku administracyjnego ZBM wymienionych w Załączniku Nr 1 do wzoru umowy, -dostarczenia pojemników lub worków do gromadzenia odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura), ilość i miejsce ustawienia do uzgodnienia z Zamawiającym, -naprawy oraz wymiany pojemników zużytych w czasie eksploatacji bądź uszkodzonych w trakcie ich opróżniania,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ