Sobótka: Wywóz nieczystości stałych pochodzących z budynków mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowanych przez ZBM oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce
Numer ogłoszenia: 341658 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budynków Mieszkalnych , ul. Fryderyka Chopina 14, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 31-62-091, faks 0-71 31-62-092.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych pochodzących z budynków mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowanych przez ZBM oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z nieruchomości będących w administracji Zakładu Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Sobótka oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce wymienionych w Załączniku Nr 1 do wzoru umowy, polegających na: a)odbiór i wywóz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, b)odbiór i wywóz odpadów z targowiska o kodzie 20 03 02, c)nieodpłatny odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 7 tj. różnego rodzaju przedmiotów, mebli, sprzętu domowego z miejsc wytypowanych przez Zamawiającego dwa razy w roku, d)nieodpłatny odbiór odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura) o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 gromadzonych w oznakowanych pojemnikach lub workach będących własnością Wykonawcy systematycznie jeden raz w miesiącu (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym), e) nieodpłatne wykonywanie dezynfekcji pojemników 1 raz w roku (w okresie letnim), f) częstotliwość wywozu określona w załączniku Nr 1 do umowy może ulec zmianie odbiór tylko pełnych pojemników, g)zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów przed świętami i w związku z porządkami wiosennymi, h) wywóz nieczystości stałych pozostawionych poza pojemnikami w przypadku przepełnienia pojemników oraz uprzątnięcia i zabrania odpadów wysypanych w trakcie opróżniania pojemników, i w ramach wynagrodzenie za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych (bez odrębnego wynagrodzenia) Wykonawca zobowiązany jest do: -wyposażenia nieruchomości w pojemniki na nieczystości stałe w ilości, która zapewni należyte wykonanie usługi z nieruchomości będących w zarządzie ZBM na terenie miasta Sobótka oraz placu targowego i budynku administracyjnego ZBM wymienionych w Załączniku Nr 1 do wzoru umowy, -dostarczenia pojemników lub worków do gromadzenia odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura), ilość i miejsce ustawienia do uzgodnienia z Zamawiającym, -naprawy oraz wymiany pojemników zużytych w czasie eksploatacji bądź uszkodzonych w trakcie ich opróżniania,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy z wkorzystaniem wzoru, Zaakceptowany wzór umowy wraz z załacznikiem, Oświadczenie, że posiada aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z wysypiskiem śmieci do tego przeznaczomym.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sobotka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Budynków Mieszkalnych ul. Fryderyka Chopina 14 55-050 Sobótka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Zakład Budynków Mieszkalnych ul. Fryderyka Chopina 14 55-050 Sobótka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie