Sobótka: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirosławice - ul. Południowa na terenie gminy Sobótka.
Numer ogłoszenia: 418224 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 381486 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirosławice - ul. Południowa na terenie gminy Sobótka..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirosławice - ul. Południowa na terenie gminy Sobótka polegającego na budowie ciągu oświetleniowego składającego się z dziewięciu słupów oświetleniowych o wysokości 9,0 m z oprawami oświetleniowymi o mocy 70W. 3.1 Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1) zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 2) opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, 3) wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 5) dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów, 6) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 3.2 Zakres zadania obejmuje: -montaż szafki oświetleniowej typu SOP-3 - montaż i ustawienie 9 szt. słupów oświetleniowych o wysokości h=9,0 m, - montaż 9 szt. wysięgników na słupach oświetleniowych, - montaż na wysięgnikach 9 szt. opraw oświetleniowych o mocy 70W z sodowymi źródłami światła, - montaż przewodów 3xDY 4 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, - montaż rur osłonowych na słupie, - kopanie zasypanie rowów dla kabli zasilających, - układanie kabli YAKY 4x25 w rurach i rowach kablowych, - wprowadzenie kabli YAKY 4x25 do złącza, rozdzielni i w słupy oświetleniowe - zarobienie kabla YAKY 4x25 - podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, - układanie bednarki, wprowadzenie bednarki do złącza, rozdzielni i w słupy oświetleniowe, podłączenie bednarki pod zaciski, - badanie linii kablowej - pierwszy i następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego, - obsługa geodezyjna, - opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 1 do SIWZ) składająca się z następujących opracowań: 1. Projekt budowlany - składający się z części opisowej i części rysunkowej w tym z projektu zagospodarowania terenu 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiary będą stanowić podstawę do sporządzenia kosztorysów ofertowych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-6, 45.31.73.00-5, 45.11.21.00-6, 45.31.43.10-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59019,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ