Sobótka: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka - ul. Strażacka w Będkowicach km 0+275 ÷ 0+465,00
Numer ogłoszenia: 415346 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka - ul. Strażacka w Będkowicach km 0+275 ÷ 0+465,00.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka - ul. Strażacka w Będkowicach km 0+275 - 0+465,00. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1) zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 2) opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, 3) wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 5) dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów, 6) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 3.2 Zakres zadania obejmuje: Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu i z poboczy pasem o szerokości 5 m, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (powierzchnie rozebrania w miejscach podmycia drogi przez powodź); rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 15 cm. ; rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm. Istniejąca podbudowa z niesortu kamiennego, pospółki, gruzu budowlanego do usunięcia pod nową konstrukcję jezdni; rozebranie ścianek i ław fundamentowych istniejących umocnień brzegowych; rozebranie istniejących umocnień brzegowych na długości L=16 m występujących dwustronnie w formie gruzu budowlanego na średniej wysokości h=0,7 m; karczowanie krzaków i podszycia formowanie skarpy od strony drogi z przemieszczeniem gruntu koparką w celu wypełnienia nierówności i wyrw w skarpach; korytowanie wykonywane na poszerzenie jezdni ręcznie w gruncie kat.II-IV.; korytowanie na gł. 30 na poszerzenie konstrukcji jezdni; wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie o grubości 15 cm; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63mm; mechaniczne skraplanie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0 kg/m2; profilowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu pozyskanego z korytowania; wykonanie warstwy ściernej z mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m2); plantowanie skarp i dna wykopów; oczyszczanie przepustów murowanych o wym 130x130 o szerokości dna ponad 1,0m.; oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp - gr 20-40 cm; wykonanie muru oporowego z kamienia naturalnego o wymiarach 14÷21 cm posadowionego na gotowej ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; wykonanie muru oporowego z bruku kamiennego o wymiarach 19÷21 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i z zakotwieniem w cokole przyczółka od strony górnej wody przepustu w km 0+275; ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy7-9 cm techniką pal przy palu wbijanych na głębokość 1,2m, wykonanie przyczółków żelbetowych - podpory masywne wysokości do 4,0 m z betonu klasy C30 37. Przyczółki pod kładki dla pieszych, wykonanie konstrukcji stalowej kładek dla pieszych o rozpiętości przęsła b=3,5 m nad lądem i szerokości b=1,2 m - 3 szt i o szerokości 2,5 m - 1 szt. wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi lekko zbrojonymi typu krata duża o wymiarach elementów 100 x 50 x 10 cm. Odtworzenie istniejącego umocnienia skarp i dna z płyt istniejących , pozostawionych w korycie rowu po powodzi ; wykonanie z brzegu narzutu kamiennego. Zastosowanie kamienia wodno-łamanego warstwą o grubości 30 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 1 do SIWZ) składająca się z następujących opracowań: 1. Projekt budowlany - składający się z części opisowej i części rysunkowej w tym z projektu zagospodarowania terenu 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiary będą stanowić podstawę do sporządzenia kosztorysów ofertowych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0, 45.22.21.00-3, 45.24.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,- PLN Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 28.10.2013 roku do godz. 10.00. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: wadium przetargowe - sprawa GNiZP.271.11.2013 - Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka - ul. Strażacka w Będkowicach km 0+275 ÷ 0+465,00). Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2) - 5) SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 4 Ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.:1. aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,2. zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu, 3. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 4. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 5. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji, 6. zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy, 7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, 8. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, 9. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ, 10. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 11. przesunięcia terminu ze względu na wykonanie robót dodatkowy na czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych, jeżeli nie możliwe jest prowadzenie robót równocześnie (dodatkowych i podstawowych), 12. z powodu osób trzecich nieumożliwiające wykonanie robót, na które nie miał wpływu wykonawcy, a. Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu wykonania w następujących wypadkach: 1)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 4) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) nie przekazania w terminie placu budowy, 6) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii, 7) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 8) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować - pod warunkiem akceptacji takiej zmiany przez instytucję współfinansującą zadanie i pod warunkiem, że zmiana taka nie spowoduje utraty ani zmniejszenia dofinansowania, 9) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Nie stanowi zmiany umowy: a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców), c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej dotyczących terminu zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji poszczególnych zakresów robót ze względu na okoliczności niezależne od Zamawiającego, w szczególności ze względu na przedłużenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sobotka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka w Sekretariacie (parter budynku).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie