Sobótka: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka - ul. Strażacka w Będkowicach km 0+275 ÷ 0+465,00
Numer ogłoszenia: 453128 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 415346 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka - ul. Strażacka w Będkowicach km 0+275 ÷ 0+465,00.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka - ul. Strażacka w Będkowicach km 0+275 - 0+465,00. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1) zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 2) opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, 3) wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 5) dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów, 6) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 3.2 Zakres zadania obejmuje: Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu i z poboczy pasem o szerokości 5 m, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (powierzchnie rozebrania w miejscach podmycia drogi przez powodź); rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 15 cm. ; rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm. Istniejąca podbudowa z niesortu kamiennego, pospółki, gruzu budowlanego do usunięcia pod nową konstrukcję jezdni; rozebranie ścianek i ław fundamentowych istniejących umocnień brzegowych; rozebranie istniejących umocnień brzegowych na długości L=16 m występujących dwustronnie w formie gruzu budowlanego na średniej wysokości h=0,7 m; karczowanie krzaków i podszycia formowanie skarpy od strony drogi z przemieszczeniem gruntu koparką w celu wypełnienia nierówności i wyrw w skarpach; korytowanie wykonywane na poszerzenie jezdni ręcznie w gruncie kat.II-IV.; korytowanie na gł. 30 na poszerzenie konstrukcji jezdni; wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie o grubości 15 cm; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63mm; mechaniczne skraplanie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0 kg/m2; profilowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu pozyskanego z korytowania; wykonanie warstwy ściernej z mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m2); plantowanie skarp i dna wykopów; oczyszczanie przepustów murowanych o wym 130x130 o szerokości dna ponad 1,0m.; oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp - gr 20-40 cm; wykonanie muru oporowego z kamienia naturalnego o wymiarach 14÷21 cm posadowionego na gotowej ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; wykonanie muru oporowego z bruku kamiennego o wymiarach 19÷21 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i z zakotwieniem w cokole przyczółka od strony górnej wody przepustu w km 0+275; ręczne wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy7-9 cm techniką pal przy palu wbijanych na głębokość 1,2m, wykonanie przyczółków żelbetowych - podpory masywne wysokości do 4,0 m z betonu klasy C30 37. Przyczółki pod kładki dla pieszych, wykonanie konstrukcji stalowej kładek dla pieszych o rozpiętości przęsła b=3,5 m nad lądem i szerokości b=1,2 m - 3 szt i o szerokości 2,5 m - 1 szt. wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi lekko zbrojonymi typu krata duża o wymiarach elementów 100 x 50 x 10 cm. Odtworzenie istniejącego umocnienia skarp i dna z płyt istniejących , pozostawionych w korycie rowu po powodzi ; wykonanie z brzegu narzutu kamiennego. Zastosowanie kamienia wodno-łamanego warstwą o grubości 30 cm. Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiaru robót. Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0, 45.22.21.00-3, 45.24.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113414,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ