Sobótka: Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu w 2013 r. etap II
Numer ogłoszenia: 270960 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu w 2013 r. etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r. etap II na poniższych zadaniach Zadanie nr 2. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Bocznej w Rogowie Sobóckim od 0,000 do 0,190 km, Zadanie nr 3. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Dębowej w Garncarsku od 0,000 do 0,122 km. 3.1.Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do 1.zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 2.opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, 3.wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 4.zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 5.dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów, 6.ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 3.2. Zakres robót drogowych w ramach zadań -mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej powierzchnie rozebrania w rejonie włączenia do dróg o nawierzchni asfaltowej, -korytowanie drogi na głębokości 30 cm, -mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, -wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm, -wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0 na 31,5mm i 0 na 63 mm -mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0 kg na m2 , -wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm, -wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 6 cm, -wykonanie zjazdów wykończonych warstwą jezdną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm po zagęszczeniu, -wykonanie pobocza wzmocnionego, -oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, -oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy śr 1,0 m, -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów i skarp terenowych o szerokości 3,0 m, -umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60 razy 40 razy15cm, -umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi korytkowymi o grubości 15 cm ułożonymi na podsypce piaskowo cementowej, -zabezpieczenie pni drzew na okres wykonywania robót, -ścinanie drzew z karczowaniem w warunkach utrudnionych wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny, -karczowanie pni drzew w warunkach utrudnionych, -umocnienie dna rowów i ścieków płytami betonowymi 50 razy 50 cm ułożonymi na podsypce piaskowo-cementowej, -wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C8 na10 pod krawężniki, -ustawienie krawężników betonowych prostych wystających na zjeździe na drogę powiatową oraz i wtopionych przy jezdni o wym. 15 razy 30 cm na podsypce cementowo piaskowej na gotowej ławie betonowej, -rozebranie i odbudowa ścianek czołowych przepustów z kamienia łamanego ułożonego na zaprawie, -regulacja pionowa kanalizacyjnych, -regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, -ułożenie korytek betonowych ściekowych o wymiarach 60 razy 50 razy 15 cm na podsypce cementowo piaskowej o głębokości 8 cm, -ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24 kg na m barierki na przyczółkach przepustów, -opracowanie planu organizacji ruchu na czas budowy wraz z montażem znaków drogowych pionowych. Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysach ofertowych poszczególnych zadań, opracowanych na podstawie przedmiarów robót. 3.3 Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 3.4 Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zgodnie z regulacjami Ustawy Prawo zamówień Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach 1 pieniądzu 2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3 gwarancjach bankowych 4 gwarancjach ubezpieczeniowych 5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2014 r., poz. 1804, Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 28.10.2015 roku do godz. 10.00.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce w tytule przelewu prosimy wpisać wadium przetargowe Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r. etap II . Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2 do 5 SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert pok. nr 15, a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć, jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 4 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót, zaparafowany wzór umowy wraz z wypełnionymi załącznikami nr do umowy 1 i 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, a w szczególności w następujących przypadkach 1 aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp. 2 zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu, 3 aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 4 zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy 5 ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji 6 zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy 7 zmiany wynikłej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np. powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia 8 zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym 9 rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. 10 zmiany osób do nadzorowania robót, 11 zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 12 przesunięcia terminu ze względu na wykonanie robót dodatkowych na czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych, jeżeli nie możliwe jest prowadzenie robót równocześnie dodatkowych i podstawowych 13 z powodu osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie robót, na które nie miał wpływu Wykonawca 14 konieczności uzyskania czasochłonnych uzgodnień i opinii 15 zmiany terminu wykonania zadania w następujących wypadkach a.niekorzystne warunki atmosferyczne w szczególności klęski żywiołowe warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b.epidemia stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, strajkiem lub stanem wyjątkowym, c.zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w SIWZ i dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności niewypały i niewybuchy wykopaliska archeologiczne, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi e.wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, f.nie przekazania w terminie placu budowy, g.zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, h.zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować pod warunkiem akceptacji takiej zmiany przez instytucję współfinansującą zadanie i pod warunkiem, że zmiana taka nie spowoduje utraty ani zmniejszenia dofinansowania i.działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności a skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych b zmiana danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną Umowy np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców c zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami 1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej a dotyczących terminu zakończenia robót, to termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji poszczególnych zakresów robót ze względu na okoliczności niezależne od Zamawiającego, w szczególności ze względu na przedłużenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sobotka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, w Sekretariacie parter budynku.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie