Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych zawarte są w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach.

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 • terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
 • właściwym dla siebie obwodzie głosowania;
 • lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
 • warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
 • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach;
 • warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez Burmistrza miasta i gminy Sobótka telefonicznie (71-3351224) lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy - zakładka Wybory Prezydenta RP 2020 oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Prawo do głosowania korespondencyjnego.

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca, w tym również wyborca niepełnosprawny. Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładkę na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Głosowanie korespondencyjnie jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karny i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r., natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Szczegóły dotyczące głosowania w tej formie znajdują się w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., która dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

Prawo do głosowania przez pełnomocnika.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu stawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) , w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentownego o :

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 z późn. zm.);
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalonej na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 • całkowitej niezdolności pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

 • a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w gminie Sobótka co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mąż zaufania; obserwator społeczny; osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

tylko od jednej osoby lub; od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Burmistrzem Miasta i Gminy Sobótka lub przed innym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Sobótka upoważnionym przez Burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, w gminie w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej do dnia 3 lipca 2020 r.

W imieniu Burmistrza wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pokój nr 3, tel. 71 -3351228.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji );

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców Sobótki, co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze miasta lub gminy Sobótka, gdzie stale zamieszkuje i ujęty jest w rejestrze wyborców.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez: złożenie najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka. W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura), termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa dnia 10 lipca 2020 r. Lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 28 czerwca 2020 r. w godz. od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura) oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 12 lipca 2020 r. godz. od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

W imieniu Burmistrza oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa przyjmuje Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pokój nr 3, tel. 71-3351228

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka najpóźniej w dniu 23 czerwca 2020 r.

Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w dniu 7 lipca 2020 r.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka Wybory Prezydenta RP oraz w obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 12 czerwca 2020 r.

Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wnioski składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców. Wnioski można też składać w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pokój nr 3, tel. 71-3351228

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

 

Załączniki


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Lachtera

Data wytworzenia:
08 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Lachtera

Data publikacji:
08 cze 2020, godz. 08:04

Osoba aktualizująca informacje

Anna Lachtera

Data aktualizacji:
08 cze 2020, godz. 08:11