Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

INFORMACJA DLA WYBORCÓW


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zostały zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka  w godzinach od 7:00 do 21:00. Obwieszczenia będą opublikowane do dnia 13 września 2019 r.

Kto ma prawo udziału w głosowaniu:
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.
Wyborca zameldowany na pobyt stały na terenie miasta lub gminy Sobótka, który nie został wpisany na swój wniosek do stałego rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na terenie miasta lub gminy Sobótka na swój wniosek, zostanie z urzędu wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek - przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu jeżeli w dniu wyborów będzie czasowo przebywał na terenie miasta lub gminy Sobótka i złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały lub adres pod, którym wyborca jest ujęty w stałym rejestrze wyborców),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa na terenie miasta lub gminy Sobótka


Wniosek składa się Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pokój 3, w godzinach pracy urzędu, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r.
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (plik do pobrania)

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców na trenie miasta lub gminy Sobótka, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r.

Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej na adres ewidencja@sobotka.pl . Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (plik do pobrania)
Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pokój 3, tel. 71-3351228.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także w domach studenckich.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 8 października 2019 r. , pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu:
We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały lub adres pod, którym wyborca jest ujęty w stałym rejestrze wyborców),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa na terenie miasta lub gminy Sobótki

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców  (plik do pobrania)
Wnioski te składa się w  Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pokój 3, tel. 71-3351228.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miasta i Gminy Sobótka potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów;
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.


Udostępnienie spisu wyborców.
W okresie między 23 września 2019 r. a 7 października 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka czy został w spisie wyborców uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.
Udostępnienie spisu wyborców wymaga osobistego stawienia się wyborcy w Urzędzie. Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w  Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pokój 3, tel. 71-3351228.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Lachtera

Data wytworzenia:
21 sie 2019

Osoba dodająca informacje

Anna Lachtera

Data publikacji:
21 sie 2019, godz. 10:11

Osoba aktualizująca informacje

Anna Lachtera

Data aktualizacji:
21 sie 2019, godz. 10:59