Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

Kiedy i gdzie głosować.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

Kto ma prawo udziału w głosowaniu na terenie miasta i gminy Sobótka.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców. Każdy wyborca może głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu, oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na terenie miasta lub gminy Sobótka na własny wniosek, zostanie z urzędu wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.

Wyborca:

  • czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
  • wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek - przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru,
  • nigdzie niezamieszkały,

może wziąć udział w głosowaniu jeżeli przebywa czasowo na terenie miasta lub gminy Sobótka i najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:

nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały), adres, pod którym wyborca czasowo przebywa na terenie miasta i gminy Sobótka.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 czerwca 2020 r.

Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców

Wnioski o dopisanie do spisu składa się  w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pokój 3, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

UWAGA!!!

Osoby dopisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 czerwca 2020 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!!!

Osoby dopisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców na terenie miasta lub gminy Sobótka, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 czerwca 2020 r.

Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

UWAGA!!!

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składane elektronicznie będą realizowane dopiero po przybyciu do Urzędu po odbiór zaświadczenia wyborcy lub jego pełnomocnika.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia (w tym jej numer PESEL).

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców na terenie miasta lub gminy Sobótka.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów)

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pokój nr 3.

UWAGA!!!

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 10 lipca 2020 r.

UWAGA!!!

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także w domach studenckich.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki zobowiązany jest powiadomić osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborcy, którzy przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

UWAGA!

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisje wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 28 czerwca 2020 r. a dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie (mieście), na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 23 czerwca 2020 r. , pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu na terenie miasta lub gminy Sobótka.

UWAGA!

Wyborcy stale zamieszkali za granicą, dopisani na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w kraju w pierwszym głosowaniu będą ujęci w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, która sporządziła spis wyborców w miejscu pobytu czasowego zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

Ponadto wyborca stale zamieszkały za granicą może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli w dniu głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport. Obowiązek przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy również wyborców stale zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej lub w innych państwach, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

 

Głosowanie korespondencyjne.

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca 2020 r., natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji w warunkach domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Szczegóły dotyczące głosowania w tej formie znajdują się w zakładce Głosowanie korespondencyjne.

 

Załączniki


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Lachtera

Data wytworzenia:
08 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Lachtera

Data publikacji:
08 cze 2020, godz. 07:57

Osoba aktualizująca informacje

Anna Lachtera

Data aktualizacji:
08 cze 2020, godz. 07:57