Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 121.2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2021r. 2022-03-30 16:30:19
Zarządzenie Nr 127.2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2021 2022-03-30 16:27:10
Zarządzenie Nr 125.2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2021 2022-03-30 16:25:10
Zarządzenie Nr 103.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 2022-03-30 16:22:24
Zarządzenie Nr 134.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021r. 2022-03-30 16:17:17
Zarządzenie Nr 133.2021 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2022-2035 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2022r. 2022-03-30 16:14:31
Zarządzenie Nr 131.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-02-22 15:12:41
Zarządzenie Nr 108.2021 w sprawie cen za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji 2022-02-22 14:28:09
Zarządzenie Nr 110.2021 w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk.ŚLĘŻA 21 2022-02-22 14:24:24
Zarządzenie Nr 114.2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-02-22 14:20:29
Zarządzenie Nr 115.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2022-02-22 14:18:51
Zarządzenie Nr 116.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem 2022-02-22 14:17:01
Zarządzenie Nr 117.2021 w sprawie zamiany gruntów niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby prywatnej. 2022-02-22 14:15:02
Zarządzenie Nr 118.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedażya 2022-02-22 14:13:03
Zarządzenie Nr119.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-02-22 14:11:02
Zarządzenie Nr 120.2021 w sprawie określenia stawek za wynajem świetlic i chat grillowych w Gminie Sobótka 2022-02-22 14:08:27
Zarządzenie Nr 122.2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gminnych 2022-02-22 14:06:18
Zarządzenie Nr 123.2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto wypadające w sobotę w 2022r. 2022-02-22 14:04:12
Zarządzenie Nr 124.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2022-02-22 14:01:51
Zarządzenie Nr 126.2021 w sprawie powierzenia wybranym dyrektorom szkół i placówek oświatowych w gminie Sobótka dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia z programu Laboratorium Przyszłości 2022-02-22 13:58:46
Zarządzenie Nr.129.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 2022-02-22 13:56:12
Zarządzenie Nr 130/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-02-22 13:49:33
Zarządzenie Nr 1.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat oraz do sprzedaży 2021-02-08 11:03:44
Zarządzenie Nr 2.2021w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat 2021-02-08 11:05:28
Zarządzenie Nr 3.2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. 2021-02-08 11:07:31
Zarządzenie Nr 4.2021 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2021r. 2021-02-08 11:09:55
Zarządzenie Nr 5.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2021r. 2021-02-08 11:12:58
Zarządzenie Nr 6.2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na rok 2021 2021-02-24 09:41:59
Zarządzenie Nr 7.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych w najem na okres do trzech lat 2021-02-11 10:15:24
Zarządzenie Nr8.2021 w sprawie zwołania i przeprowadzenia zdalnego zebrania wiejskiego sołectwa Sulistrowiczki 2021-02-08 10:55:25
Zarządzenie Nr 9.2021r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds organizacji transportu do punktu szczepień 2021-02-11 10:18:14
Zarządzenie Nr 10.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 2021-02-09 13:15:03
Zarządzenie Nr 11.2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sobótka na rok szkolmy 2021/2022 2021-02-24 09:35:51
Zarządzenie Nr 12.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2021-03-12 11:08:58
Zarządzenie Nr 13.2021 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2021-04-06 10:13:34
Zarządzenie Nr 14.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2021-03-12 11:06:31
Zarządzenie Nr 15.2021r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2021-02-24 11:42:00
Zarządzenie Nr 16.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych w dzierżawę do trzech lat 2021-03-12 11:12:02
Zarządzenie Nr 17.2021r w sprawiezmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2021r. 2021-02-24 11:39:44
Zarządzenie Nr18.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2021 2021-03-16 13:16:23
Zarządzenie Nr 19.2021 w sprawie przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-03-19 09:43:49
Zarządzenie Nr 20.2021 w sprawie przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-03-19 09:41:44
Zarządzenie Nr 21.2021 w sprawie przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-03-19 09:39:19
Zarządzenie Nr 22.2021 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2021-04-06 10:17:33
Zarządzenie Nr 23.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych w dzierżawę na okres do trzech lat 2021-04-06 10:19:29
Zarządzenie Nr 24.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenia 2021-04-13 09:05:08
Zarządzenie Nr 25.2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych na hodowlę zwierząt 2021-04-13 08:55:54
Zarządzenie Nr 26.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych w dzierżawę na okres do lat trzech 2021-04-13 09:01:15
Zarządenie Nr 27.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za rok 2020 2021-08-31 12:19:56
Zarządzenie Nr 28.2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2021r. 2021-04-15 14:47:35
Zarządzenie Nr 29.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce z rok 2020 2021-04-09 09:13:08
Zarządzenie Nr 31.2021 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2021-05-28 12:17:17
Zarządzenie Nr 32.2021 w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2021-05-28 12:18:51
zarządzenie Nr 33.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku świetlicy wiejskiej w Rogowie Sobóckim ul.Szkolna 3 2021-05-28 12:27:03
zarządzenie Nr 34.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku świetlicy wiejskiej w Świątnikach ul.M.Kopernika 1B 2021-05-28 12:28:56
Zarządzenie Nr 35.2021 w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem tranportu 2021-04-13 09:11:07
Zarządzenie Nr 36.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2021-04-20 13:23:51
Zarządzenie Nr 37.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2021-04-30 12:45:19
Zarządzenie Nr 38.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-04-30 12:43:51
Zarządzenie Nr 39.2021 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego 2021-04-15 14:45:28
Zarządzenie Nr 40.2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na rok 2021 2021-04-30 12:47:01
Zarządzenie Nr 41.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2021-05-20 09:12:48
Zarządzenie Nr 42.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych w dzierżawę do trzech lat 2021-05-20 09:14:50
Zarządzenie Nr 43.2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Ślężański Ośrodek poru i Rekreacji w Sobótce nieruchomości oddanej w trwały zarząd 2021-05-20 09:17:05
Zarządzenie Nr 44.2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka 2021r 2021-05-20 09:19:29
Zarządzenie Nr 45.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2021-05-20 09:20:58
Zarządzenie Nr 46.2021 w sprawie zmiany powołanego koordynatora oraz zespołu ds.dostępności 2021-05-20 09:23:05
zarządzenie Nr 47.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-05-20 09:25:57
Zarządzenie Nr 48.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2021-05-28 12:42:34
Zarządzenie Nr 49.2021 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka 2021-05-20 09:27:21
Zarządzenie Nr 50.2021 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka 2021-05-20 09:29:11
Zarządzenie Nr 51.2021 w sprawie przyjęcia regulaminu archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2021-05-20 09:37:33
Zarządzenie Nr 52.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy gruntu oddanego w trwały zarząd 2021-05-28 12:40:12
Zarządzenie Nr 53.2021 w sprawie przejęcia przez gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-05-28 12:36:59
Zarządzenie Nr54.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasta i Gmina Sobótka 2021-05-28 12:49:20
Zarządzenie Nr 55.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem 2021-05-28 12:32:09
Zarządzenie Nr 56.2021 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sobótka za rok 2020 0 2021-05-28 12:15:09
Zarządzenie Nr 58.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021r. 2021-07-07 08:39:13
Zarządzenie Nr 59.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce 2021-07-07 08:07:43
Zarządzenie Nr 60.2021 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki( rachunkowości w jednostkach oświatowych Miasta i Gminy Sobótka 2021-07-07 09:05:04
Zarządzenie Nr 61.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2021-07-07 08:44:34
Zarządzenie Nr 62.2021 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-07-07 08:22:38
Zarządzenie Nr 63.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat 2021-07-07 08:31:01
Zarządzenie Nr 64.2021 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Muzeum Ślężańskiego im.Stanisława Dunajewskiego w Sobótce 2021-07-07 08:18:03
Zarządzenie Nr 65.2021 w sprawie powołania przedstawicieli gminy w Radzie Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych "Hadlux" sp.z o.o. w Sobótce 2021-07-07 08:20:51
Zarządzenie Nr 66.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2021-07-07 08:35:11
Zarządzenie Nr 67.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-07-07 08:16:16
Zarządzenie Nr 68.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-07-07 08:14:48
Zarządzenie Nr 70.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-07-07 08:13:46
Zarządzenie Nr 72.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 2021-07-08 08:59:11
Zarządzenie Nr 73.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy do lat 3 2021-08-12 11:26:49
Zarządzenie Nr 74.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021r. 2021-08-12 11:29:35
Zarządzenie Nr 75.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 tysięcy złotych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2021-11-16 10:56:41
Zarządzenie Nr 76.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2021-08-12 11:30:52
Zarządzenie Nr 77.2021 w sprawie cen za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce 2021-08-12 11:34:23
Zarządzenie Nr 78.2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gminnych 2021-08-12 11:41:33
Zarządzenie Nr 79.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-12 11:44:08
ZARZĄDZENIE Nr 79/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 09 sierpnia 2021 r. 2021-08-12 09:29:30
Zarządzenie Nr 80.2021 w sprawie wynajmu Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.Janusza Korczaka w Sobótce 2021-08-31 09:54:55
Zarządzenie Nr 81.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-08-31 09:52:30
Zarządzenie Nr 82.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych - (artykuł stracił ważność) 2021-08-31 09:51:44
Zarządzenie Nr 83.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-08-31 09:50:44
Zarządzenie Nr 84.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka (wolne stanowisko od dnia 13.09.2021r.) 2021-08-31 09:48:03
Zarządzenie nr 84.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2021-08-24 11:56:59
Zarządzenie Nr 85.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy do lat 3 oraz do sprzedaży 2021-10-05 10:26:27
Zarządzenie Nr 86.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2021r. 2021-09-01 08:08:58
Zarządzenie Nr 87.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021r. 2021-10-05 10:24:11
Zarządzenie Nr 88.2021 w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2021-10-05 10:19:38
Zarządzenie 88.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2021-09-07 14:46:23
Zarządzenie Nr 89.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce 2021-10-05 10:16:25
Zarządzenie Nr 90.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2021-10-05 10:11:53
Zarządzenie Nr 91.2021 w sprawie przygotowania i uczestnictwa urzędu Miasta i Gminy Sobótka wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk."SUDETY-21" 2021-10-20 09:10:48
Zarządzenie Nr 92.2021 z dnia 23.09.2021 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Sobótka 2021-09-24 11:43:10
Zarządzenie Nr 93.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w formie bezprzetargowej stanowiącej własność gminy Sobótka 2021-10-11 08:30:20
Zarządzenie Nr 94.2021 w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2021-11-03 13:13:02
Zarządzenie Nr 95.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021r. 2021-10-20 09:19:25
Zarządzenie Nr 96.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce 2021-10-11 08:27:25
Zarządzenie Nr 97.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2021-10-20 09:16:32
Zarządzenie Nr 98.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021r 2021-10-20 09:08:25
Zarządzenie Nr 99.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-11-03 13:07:51
Zarządzenie Nr 100.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021r. 2021-11-03 13:06:19
Zarządzenie Nr 101.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy do lat 3 2021-11-03 13:03:55
Zarządzenie Nr 102.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2021-11-03 13:01:52
Zarządzenie Nr 104.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2021-11-10 13:26:11
Zarządzenie Nr 105.2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021r 2021-11-03 12:40:27
Zarządzenie Nr 106.2021 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ślężańskiego im.Stanisława Dunajewskiego w Sobótce 2021-11-10 14:31:21
Zarządzenie Nr 107.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2021-11-10 13:27:54
Zarządzenie Nr 109.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2021-11-16 08:05:18
Zarządzenie Ne 113.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka: Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 2021-11-23 08:10:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 124 /2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-27 13:35:19
ZARZĄDZENIE Nr 126/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia wybranym dyrektorom szkół i placówek oświatowych w gminie Sobótka dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia z programu „Laboratoria Przyszłości” 2021-12-21 11:39:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Huzarski

Data wytworzenia:
08 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Łukasz Huzarski

Data publikacji:
08 lut 2021, godz. 10:51

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Huzarski

Data aktualizacji:
08 lut 2021, godz. 10:51