herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
RODO - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  Anna Lachtera 2018-06-22 11:22:58
Wykazy lokali wytypowanych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Aleksandra Bąkowska 2018-06-21 13:39:45
Wyniki z II przetargu na sprzedaż działek nr 28/16, 28/17 , 28/19, 28/20, 28/21 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-06-21 13:36:22
Wyniki z II przetargu na sprzedaż działek nr 28/16, 28/17 , 28/19, 28/20, 28/21 w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2018-06-21 13:35:30
Wyniki z I przetargu na sprzedaż działki nr 25/8 w Strzeblowie Katarzyna Wilczyńska 2018-06-21 13:32:12
Wyniki z I przetargu na sprzedaż działki nr 25/9 w Strzeblowie Katarzyna Wilczyńska 2018-06-21 13:30:19
Wyniki z I przetargu na sprzedaż działki nr 23/1 w Strzeblowie Katarzyna Wilczyńska 2018-06-21 13:28:13
Wyniki z I przetargu na sprzedaż działki nr 4 AM-17 w Strzeblowie Katarzyna Wilczyńska 2018-06-21 13:25:29
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-06-21 11:51:59
Uchwała w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Agata Rekść 2018-06-21 11:50:21
Uchwała w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-06-21 11:48:35
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów Agata Rekść 2018-06-21 11:46:53
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Agata Rekść 2018-06-21 11:45:47
Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka Agata Rekść 2018-06-21 11:45:19
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Agata Rekść 2018-06-21 11:44:39
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego Agata Rekść 2018-06-21 11:44:01
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok Agata Rekść 2018-06-21 11:43:07
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-06-21 11:42:30
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Agata Rekść 2018-06-21 11:41:33
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Agata Rekść 2018-06-21 11:39:33
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 21 maja do 15 czerwca 2018r. Agata Rekść 2018-06-21 11:25:53
Projekty uchwał na 46 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 czerwca 2018r. Agata Rekść 2018-06-21 11:24:51
Zawiadomienie o 46 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 czerwca 2018r. Agata Rekść 2018-06-21 11:22:54
Zarządzenie Nr 39.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2017 rok Anna Lachtera 2018-06-21 09:58:15
Zarządzenie Nr 38.2018 w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Anna Lachtera 2018-06-21 09:57:57
Zarządzenie Nr 50.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. Anna Lachtera 2018-06-21 09:57:34
Zarządzenie nr 51.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży Anna Lachtera 2018-06-21 09:57:10
Zarządzenie Nr 40.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy Anna Lachtera 2018-06-21 09:56:08
Zarządzenie Nr 42.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok Anna Lachtera 2018-06-21 09:55:32
Zarządzenie Nr 59.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2018-06-21 09:54:54
Zarządzenie Nr 56.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Anna Lachtera 2018-06-21 09:50:28
Zarządzenie Nr 57.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy Anna Lachtera 2018-06-21 09:48:41
Zarządzenie Nr 49.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Anna Lachtera 2018-06-21 09:48:27
Zarządzenie Nr 46.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy Anna Lachtera 2018-06-21 09:47:58
Zarządzenie Nr 45.2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018 rok Anna Lachtera 2018-06-20 14:54:17
Zarządzenie nr 52.2018 w sprawie przekazania sołectwu Ręków składników mienia komunalnego do korzystania Anna Lachtera 2018-06-20 14:54:03
Zarządzenie Nr 55.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz 1579) Anna Lachtera 2018-06-20 14:53:53
Zarządzenie Nr 54.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Anna Lachtera 2018-06-20 14:53:44
Zarządzenie Nr 58.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Anna Lachtera 2018-06-20 14:52:05
Zarządzenie Nr 75.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowaneg Anna Lachtera 2018-06-20 14:51:17