herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wyniki z II przetargu na dz. 13 w Sobótce Iwona Traczyk-Nalepa 2018-02-08 11:46:17
I przetarg na działki przy ul. Warszawskiej Iwona Traczyk-Nalepa 2018-02-08 10:09:05
wykaz 4 do sprzedaży Iwona Traczyk-Nalepa 2018-02-08 10:06:43
I przetarg na działkę zabodowaną budynkiem handlowo- usługowym przy ul. Świdnickiej 7a w Sobótce. Aleksandra Bąkowska 2018-02-07 16:01:43
Protokół Nr XLI/18 z 41 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 stycznia 2018r. Agata Rekść 2018-02-06 10:17:03
Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej ZGKiM "ślęża" - kontrola skuteczności w wykonanych przyłączach. Agata Rekść 2018-02-05 13:34:30
Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej ZGKiM "ślęża" - kontrola skuteczności w wykonanych przyłączach. Agata Rekść 2018-02-05 13:33:54
WPF na lata 2018-2021 Anna Lachtera 2018-02-05 10:58:48
Budżet na rok 2018 (uchwalony) Anna Lachtera 2018-02-05 10:51:12
Projekt budżetu na rok 2018 Anna Lachtera 2018-02-05 10:06:26
Uchwała Nr XLI/329/18 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki Agata Rekść 2018-02-05 09:48:54
Uchwała Nr XLI/328/18 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej Agata Rekść 2018-02-05 09:47:59
Uchwała Nr XLI/327/18 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka Agata Rekść 2018-02-05 09:46:52
Uchwała Nr XLI/326/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu MiG Sobótka pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" Agata Rekść 2018-02-05 09:45:47
Uchwała Nr XLI/325/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce Agata Rekść 2018-02-05 09:43:46
Uchwała Nr XLI/324/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmioty inne niż Gmina Sobótka, dla których Gmina Sobótka jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych Agata Rekść 2018-02-05 09:42:00
Uchwała Nr XLI/323/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Agata Rekść 2018-02-05 09:36:23
Uchwała Nr XLI/322/18 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowj Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w osmioklasowe Szkoły Podstawowe Agata Rekść 2018-02-05 09:35:03
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników UMiG Sobótka Anna Lachtera 2018-02-05 09:33:07
Referat Administracyjny Anna Lachtera 2018-02-05 09:31:20
Uchwała Nr XLI/323/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - dokument usunięty Agata Rekść 2018-02-05 09:30:14
Referat Spraw Społecznych, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Anna Lachtera 2018-02-05 09:29:43
Referat Spraw Społecznych, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Anna Lachtera 2018-02-05 09:29:10
Opinia RIO - planowania kwota długu Anna Lachtera 2018-02-05 09:13:26
Budżet na rok 2018 Anna Lachtera 2018-02-05 09:07:25
Uchwała Nr XLI/323/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - dokument usunięty Agata Rekść 2018-02-05 09:04:52
Uchwała Nr XLI/321/18 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-02-05 09:02:09
Uchwała Nr XLI/320/18 w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych Agata Rekść 2018-02-05 09:01:15
Uchwała Nr XLI/319/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. Agata Rekść 2018-02-05 09:00:14
Uchwała Nr XLI/318/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fnansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2021 Agata Rekść 2018-02-05 08:59:15
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2018 R. Monika Marciszyn 2018-02-02 14:54:28
II przetarg na działki w Przemiłowie Iwona Traczyk-Nalepa 2018-02-02 12:19:10
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ UKS DOJO SOBÓTKA Monika Marciszyn 2018-02-01 13:28:01
Dożynki Gminne. Promocja Miasta i Gminy Sobótka Agata Rekść 2018-02-01 11:59:34
Uchwała Nr XXXIX/302/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Monika Marciszyn 2018-02-01 10:04:07
Kontrola postępów prac w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce w 2017r. Agata Rekść 2018-01-31 15:36:49
II przetarg na działki w Księginicach Małych Iwona Traczyk-Nalepa 2018-01-31 14:16:23
II przetarg na dz. 306/17 w Rogowie Sobóckim Iwona Traczyk-Nalepa 2018-01-31 14:15:28
II przetarg na dz. 252/2 w Rogowie Sobóckim Iwona Traczyk-Nalepa 2018-01-31 14:14:40
II przetarg na dz. 252/2 w Rogowie Sobóckim Iwona Traczyk-Nalepa 2018-01-31 14:13:42