herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wyniki III przetargu na sprzedaż działki nr 32/4 w Olbrachtowicach Beata Augustyniak 2018-08-01 11:41:18
Informacja o wykonaniu budżetu miasta i gminy Sobótka za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku Joanna Klepczarek 2018-07-31 14:24:53
Informacja o wykonaniu budżetu miasta i gminy Sobótka za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku Joanna Klepczarek 2018-07-31 14:24:07
Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. " Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce". Aleksandra Pawłowska 2018-07-31 13:55:05
Zarządzenie nr 86.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok Joanna Klepczarek 2018-07-30 12:40:20
Zarządzenie Nr 85.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Klepczarek 2018-07-30 12:32:52
Zarządzenie nr 84.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy Joanna Klepczarek 2018-07-30 12:26:48
Zarządzenie nr 83.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r Joanna Klepczarek 2018-07-30 12:23:23
Zarządzenie nr 82.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 1579) Joanna Klepczarek 2018-07-30 12:16:00
Zarządzenie nr 81.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień puiblicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r - Prawo zamówień publicznych )Dz. U. z 2017r. , poz 1579) Joanna Klepczarek 2018-07-30 12:12:38
Zarządzenie nr 80.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 19 art. 20. i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Joanna Klepczarek 2018-07-30 12:08:52
Zarządzenie nr 79.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r Joanna Klepczarek 2018-07-30 12:04:35
Zarządzenie nr 77.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r, poz. 1579) Joanna Klepczarek 2018-07-30 11:54:43
Zarządzenie nr 76.2018 w sprawie powołania zastępstwa za członka Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Joanna Klepczarek 2018-07-30 11:50:45
Zarządzenie nr 70.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Joanna Klepczarek 2018-07-30 11:48:14
Zarządzenie nr 70.2018 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Joanna Klepczarek 2018-07-30 11:47:20
Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Joanna Klepczarek 2018-07-30 11:41:23
Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Joanna Klepczarek 2018-07-30 11:36:33
Jolanta Kryszczuk 2018-07-26 14:49:12
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny Jolanta Kryszczuk 2018-07-26 14:47:54
wyniki I przetargu na sprzedaz działek nr 327/2,3,4 w Przemiłowie Beata Augustyniak 2018-07-26 09:18:30
wyniki III przetargu na sprzedaz działki nr 227/1 w Starym Zamku Beata Augustyniak 2018-07-26 09:16:57
wyniki III przetargu na sprzedaż działki nr 227/2 w Starym Zamku Beata Augustyniak 2018-07-26 09:14:32
wyniki I przetargu na sprzedaż działki nr 379/2 w Księginicach Małych Beata Augustyniak 2018-07-26 09:12:11
wyniki III przetargu na sprzedaż działki nr 146 w Starym Zamku Beata Augustyniak 2018-07-26 09:10:23
Referat Administracyjny Joanna Klepczarek 2018-07-26 08:59:46
Uchwała Nr XLVII/369/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Sobótka Agata Rekść 2018-07-26 08:47:33
Uchwała Nr XLVII/368/18 w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2018-07-26 08:45:16
Uchwała Nr XLVII/367/18 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2018-07-26 08:43:58
Uchwała Nr XLVII/366/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok Agata Rekść 2018-07-26 08:42:49
Uchwała Nr XLVII/365/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 Agata Rekść 2018-07-26 08:41:45
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła Jolanta Kryszczuk 2018-07-26 08:10:19
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 - 0,240 km)". Aleksandra Pawłowska 2018-07-25 15:06:50
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce -dostawa i montaż mebli. Aleksandra Pawłowska 2018-07-25 15:02:33
Protokół Nr XLVII/18 z 47 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 19 lipca 2018r. Agata Rekść 2018-07-25 09:47:38
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji Joanna Klepczarek 2018-07-25 09:33:40
wyniki III przetargu na sprzedaz działki nr 41/29 w Przezdrowicach wraz z udziałami w drodze Beata Augustyniak 2018-07-25 09:06:28
wniki III przetargu na sprzedaż działki nr 209/2 w Rogowie Sobóckim Beata Augustyniak 2018-07-25 09:04:44
wyniki III przetargu na sprzedaż działki nr 103/4 Świątniki Beata Augustyniak 2018-07-25 09:03:25
wyniki III przetargu na sprzedaz działki nr 103/5 Świątniki Beata Augustyniak 2018-07-25 09:02:02