Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka


PROJEKT

z dnia 10.01.2011 r.

UCHWAŁA NR…………………..

RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

Z DNIA ………………….

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn.zm.)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Sobótka, przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i fizyczne.

§ 2. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Sobótce oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sobótka, otrzymana przez Gminę Sobótka od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Dotację z budżetu Gminy Sobótka otrzymują niepubliczne przedszkola znajdujące się na terenie Gminy Sobótka.

3. Dotację dla niepublicznych przedszkoli przyznaje się na wniosek osoby prowadzącej, złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Obowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji dotyczy niepublicznego przedszkola występującego po raz pierwszy o przyznanie dotacji, jak i tych, które
z dotacji już korzystają.

§ 3. 1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia
w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Sobótka wydatków bieżących zapisanych w uchwale, wg stanu na początek roku budżetowego ponoszonych
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sobótka w przeliczeniu na jednego ucznia z zastrzeżeniem ust. 2

2. Dotacja dla każdego ucznia niepełnosprawnego, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego, przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Sobótka.

3. Dotacja dla oddziałów 5-godzinnych prowadzonych w przedszkolach niepublicznych przysługuje na każdego ucznia w wysokości 5/9 kwoty określonej
w ust. 1.

§ 4. 1.Udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 następuje na podstawie umowy dotacji.

2. Dotacja, o której mowa w § 3 ust 1, obliczana jest w oparciu o informację
o faktycznej w danym miesiącu liczbie dzieci, składanej przez podmiot dotowany do dnia 5 każdego miesiąca, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżącej działalności niepublicznego przedszkola.

4. Dotacja, o której mowa w § 3, przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 20 tego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3.

5.Wypłacona w każdym miesiącu kwota dotacji ma charakter zaliczkowy, a jej ostateczne rozliczenie odbywa się po przekazaniu ostatniej części dotacji.

§ 5.1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole która otrzymuje dotację z budżetu Gminy Sobótka, sporządza półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji,
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole przekazuje rozliczenie wykorzystania dotacji organowi właściwemu do udzielenia dotacji w terminie:

1) do dnia 20 lipca - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

2) do 20 stycznia - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

W przypadku, gdy placówka kończy swoja działalność, rozliczenie należy złożyć
w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatecznej części dotacji.

3. Wynikająca z rozliczenia nadpłata przekazanej dotacji podlega zaliczeniu na poczet kolejnej części dotacji lub zwrotowi.

4. Ustalona i stanowiąca należność Gminy Sobótka kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, podlega przekazaniu na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

§ 6. 1.Gminie przysługuje prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania dotowanego przedszkola niepublicznego.

2. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka,

3. Kontrolę, o której mowa u ust. 2, przeprowadza się po uprzednim, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem kontroli, powiadomieniu organu prowadzącego,
o zakresie i przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.

4. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

1) dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których mowa w § 4 ust. 2,
w odniesieniu do danych zawartych w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji placówki niepublicznej,

2) dokumenty, na podstawie których dotowany potwierdzi, że wykorzystał dotacje na pokrycie wydatków bieżących przedszkola niepublicznego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, od dnia 1 stycznia 2011 r.

UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu wpisania do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Akademii Przedszkolaka zgłoszonej jako przedszkole niepubliczne, której organem prowadzącym jest osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie naszej gminy. Placówka ta usytuowana jest w centrum Sobótka i dysponuje 40 miejscami. Dzięki temu zwiększyła się liczba miejsc opieki nad dziećmi
w wieku 2,5 lat do lat 6 w Gminie.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty dotacja z budżetu dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez j.s.t.

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr………………..

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia………………………

Gmina Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK…………..

DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

 1. PEŁNA NAZWA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. NUMER NIP I REGON………………………………………………………………

 1. NUMER I DATA ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK………………………………………………………………………...

 1. PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW OGÓŁEM:

 1. z terenu Gminy Sobótka ………………………………………

- w tym niepełnosprawnych ……………………………………...

 1. spoza Gminy Sobótka ………………………………………

- w tym niepełnosprawnych ………………………………………

 1. w oddziałach pięciogodzinnych ……………………………..

w tym:

- od stycznia do sierpnia ……………………………..

- od września do grudnia ………………………………

 1. w oddziałach dziewięciogodzinnych …………………………….

w tym:

- do stycznia do sierpnia …………………………….

- od września do grudnia ……………………............

……………………………….. ....…………….……………………………….

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby/organu prowadzącej-ego)

Załącznik Nr 2.

do umowy Nr………….

o przekazanie dotacji

niepublicznemu przedszkolu.

Gmina Sobótka

Rynek 1

55-050 Sobótka

INFORMACJA MIESIĘCZNA

o aktualnej liczbie uczniów

(wg stanu na dzień sporządzenia)

1 PEŁNA NAZWA PRZEDSZKOLA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW:

a) uczęszczających do przedszkola niepublicznego, będących w miesiącu ………………………… mieszkańcami Gminy Sobótka.

L.p.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

b) uczęszczających do przedszkola niepublicznego, niebędących w miesiącu …………………………… mieszkańcami Gminy Sobótka.

L.p.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkana, nazwa gminy

3. NAZWA I NUMER RACHUNKU BANKOWEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO WŁAŚCIWY DO PRZEKAZANIA NALEŻNEJ DOTACJI.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Na podstawie Kodeksu Karno - Skarbowego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………… ...…………………………………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby/organu prowadzącej/-ego)

Załącznik Nr 3

do uchwały nr……………

z dnia……………………….

ROZLICZENIE

OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMIMNY SOBÓTKA

przez przedszkole niepubliczne……………………………………………………………

(nazwa, adres placówki)

za rok………………

 1. Wysokość pobranej w roku………dotacji………złotych (słownie……………………)

 2. Wykaz uczniów, uczęszczających w roku ….. do niepublicznego przedszkola, na które została przekazana dotacja:

Lp

Imię i nazwisko ucznia data urodzenia

Adres zamieszkania

Liczba miesięcy w których uczeń uczęszczał do placówki

Miesięczna stawka dotacji przekazywana na ucznia w roku…….

Kwota podlegająca refundacji

(kol.4 x kol.5)

1

2

3

4

5

6

 1. Rozliczenie dotacji wg rodzajów wydatków:

 2. Rodzaj wydatków

  Kwota dotacji

  Wynagrodzenia

  Koszt eksploatacji pomieszczeń

  Koszt konserwacji pomieszczeń

  Zakup pomocy naukowych

  Inne wydatki bieżące

  OGÓŁEM

  1. Kwota niewykorzystanej dotacji………………zł. (słownie…………………..)

  ---------------------------- ------------------------------------------------------------------

  (miejscowość, data) (czytelny podpis i pieczątka osoby/organu prowadzącego)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 24-01-2011 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 24-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2011 08:19