Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr 43 /09 z posiedzenia w dniu 18 listopada 2009 r.

BR.0063- 1 - 43/09

Protokół  Nr   43 /09

z  posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 18  listopada   2009r.

 

       W posiedzeniu uczestniczyli radni tej Komisji, a w punkcie dotyczącym projektu uchwały w/s opłat za śmieci radni Komisji Spraw Obywatelskich. Ponadto uczestniczyli; Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Janusz Kozyrski, Skarbnik Gminy – pani Eugenia Pawłowska, Sekretarz Gminy – pani Grażyna Szymańska, pani Monika Liberska, pan Krzysztof Szczeponik, dyrektorzy ZBM i Hadlux.

Porządek posiedzenia:

       1.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję;       

         a/w sprawie  ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów  

         komunalnych.

        Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady, pan Janusz Kozyrski informując, że zaprosił na to posiedzenie dyrektor ZBM – panią Teresę Pukałę, aby radni podejmując decyzje poznali więcej szczegółów odnośnie zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy. W dalszej części posiedzenia zadał pytanie, czy dyrektor ZBM wie o zbiórce selektywnej odpadow przez firmę Weolia jak to było zapisane  w umowie. Dodał, że oczekiwania są takie, aby były to tzw. „gniazda” i by selektywna zbiórka była zauważalna. Następnie przytoczył cytat z Zarządzenia Burmistrza nr 50 z 2006r. , gdzie zobowiązuje się firmy do  przedłożenia programu selektywnej zbiórki odpadów, pytając, czy Burmistrz zawarł taki wymóg w decyzji.       - pani Teresa Pukała,  dyrektor ZBM odpowiedziała, że  taki wymóg był zapisany w decyzji. Przypomniała, że w grudniu 2008 roku w przetargu nie uwzględniono selektywnej zbiórki śmieci, bo uważano, że ten obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości. Głównym czynnikiem branym w przetargu była stawka cenowa. Był protest S-ki Hadlux, ale nie został przyjęty z powodu upływu terminu na złożenie odwołania. Nie wie, czy  odbyła się selektywna zbiórka w terminie określonym umową z Weolią, będzie przedłożone sprawozdanie Burmistrzowi. Jeśli firma wygra, w następnym roku przystąpi do organizacji gniazd i wskazania miejsc pod te gniazda.

-radny Mirosław Jusiewicz poinformował, że worków do selektywnego odbioru nie było od początku roku, tylko dopiero w II kwartale i nikt nic nie wie o ich terminowym wystawianiu, natomiast wypróżnianie ich odbywało się do gniazd Hadluxu.

-radny Józef Budzowski stwierdził, że Hadlux też prowadzi „workową” zbiórkę, ale nie ma pewności, czy wszyscy selekcjonują odpady jak to robi jego rodzina. W dalszym ciągu posiedzenia oświadczył, że bardziej jest skłonny poprzeć podwyżkę za wywóz śmieci niż podwyżkę podatków.

-radny Stanisław Krasoń powiedział, ze trzeba się zmierzyć z problemem, nie wierzy że w Weolii odbywać się będzie selektywna zbiórka do worków, a już ci, co to będą robić, to do pojemników Hadluxu. Są problemy cenowe; 51 i 85 zł i różnica nie przemawia do społeczeństwa, które będzie brało głownie pod uwagę cenę, a mniej będzie interesować selekcja, jej koszty, czy utrzymanie wysypiska. I na tej komisji należy się zastanowić nad problemem, bo projekt uchwały musi się znaleźć w porządku obrad jeśli radni będą na tak, a w gminie został wprowadzony zamęt.

-pani Teresa Pukała, dyr. ZBM poinformowała, że w niedawnym przetargu padły oferty cenowe 49 i 54 zł.

-pan Grzegorz Białczak, dyr. Hadlux powiedział, że było zapewnienie dyr. ZBM u Burmistrza o selektywnej zbiórce. Hadlux ma opracowany program selektywnej zbiórki, ale nie wie, czy ma konkurencyjna firma. Fizycznie selektywna zbiórka w Weoli nie istniała i organ administracji samorządowej powinien wszcząć postępowanie administracyjne w temacie wywiązywania się firmy ze swoich zobowiązań. Zaproponowana przez Hadlux w przetargu kwota 49 zł ma na celu wyłącznie odbicie rynku. To Hadlux poczynił działalność  edukacyjną w zakresie selekcji odpadów i nie powinno to zaginąć.

-pani Teresa Pukała, dyr. ZBM poinformowała, że prezes Hadlux-u znał projekt umowy i nie można już było jej zmieniać.

-radny Adam Broda zapytał, czy jeśli ktoś wchodzi na rynek, to ma obowiązek złożyć plan selektywnej zbiórki odpadów  i czy firma Weolia złożyła go Burmistrzowi.

-pan Krzysztof Szczeponik odpowiedział, że Weolia weszła na określony tonaż zbiórki odpadów.

-pani Urszula Rybczyńska, Hadlux  poinformowała, że różnica pomiędzy ceną  49 zł a 85 zł to nie jest właściwy koszt wywozu śmieci, bo w tej cenie jest utrzymanie wysypiska, budowa stacji przeładunku, a także zakup nowego samochodu.

                  Po zakończeniu dyskusji radni uznali potrzebę podjecia uhwały, proponując kilka stawek do projektu uchwały;

·        100 zł zaproponował radny Mirosław Rybka podkreślając gospodarność firmy  Hadlux jako jedynej w gminie, w tym w zakresie ochrony srodowiska. Wniosek ten upadł w głosowaniu  3 „za”, 4 „przeciw” i 1 „w”.

·        91 zł tj. ok. 7% zaproponował radny Adam Broda i wniosek ten nie rozstrzygnięto w głosowaniu 4 „za” i  „przeciw”

·        95 zł zaproponował radny Mirosław Lech i w głosowaniu wniosek upadł 1 „za” i 7 „przeciw”.

·        93 zł zaproponował radny Stanisław Krasoń i wniosek ten Komisja przyjęła 6 głosami „za” i 2 „przeciw”.

a/w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009r.

W dyskusji nad przedstawionym projektem głos zabrali;

-radny Stanisław Krasoń przypomniał, że w miesiącu kwietniu tego roku radni zaproponowali, aby nie uzupełniać subwencji dla oświaty, bo wówczas przewidywano, że jesienią będzie potrzeba kolejnego dofinansowania. Jest zdania, że oświata wymusza  na gminie pewne działania finansowe stawiając ją przed faktem dokonanym, a gmina dokłada do oświaty ok. 2 mln  zł, to jest więcej, niż Ministerstwo Edukacji.

-radny Mirosław Rybka zapytał, co z utworzeniem jednej szkoły w Sobótce z podległymi filiami w gminie.

-radny Alojzy Mega, przewodniczący Komisji stwierdził, że taką reorganizację oświaty można będzie przeprowadzić w momencie tworzenia zespołów przedszkolno- szkolnych.

-pani Eugenia Pawłowska  Skarbnik Gminy poinformowała, że gdyby wiosną nie dofinansowano oświaty, dziś proponowana w projekcie  kwota byłaby o tyle wyższa.

             W dyskusji radni wyrazili opinię, że nie chcą podejmować takiej uchwały z powodu proponowanych środków dla oświaty, ale nie ma innego rozwiązania i w wyniku  jednomyślnego głosowania  6 „za”, pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt.

 

b/w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice.

Projekt przedstawiła pani Monika Liberska. Uwag nie wniesiono i w wyniku głosowania jednomyślnego (5 „a”) projekt otrzymał opinię pozytywną.

c/w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki.

Projekt przedstawiła pani Monika Liberska. Uwag nie wniesiono i w wyniku głosowania jednomyślnego (5 „a”) projekt otrzymał opinię pozytywną.

d/w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie działki nr 269/4 w obrębie wsi Strzegomiany.

Projekt przedstawiła pani Monika Liberska. Uwag nie wniesiono i w wyniku głosowania jednomyślnego (5 „a”) projekt otrzymał opinię pozytywną.

e/w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka  w obrębie wsi Ręków.

Projekt przedstawiła pani Monika Liberska. Uwagi radnych  dotyczyły  tego, iż gmina od Agencji Rolnej nie ma żadnego współdziałania, a przekształcenie gruntów wiąże się z infrastrukturą ze środków budżetu gminu. W wyniku głosowania nie rozstrzygnięto ws opinii 3 głosami „przeciw” i 3 „w”.

f/w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Sobótka w trybie bezprzetargowym.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji, radny Alojzy Mega. Uwag do projektu nie było i w wyniku głosowania jednomyślnego 6 „za” projekt otrzymał opinię pozytywną.

g/w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sobótka do roku 2015.

Projekt przedstawiła pani Jolanta Kryszczuk omawiając założenia LPR, natomiast treść programu radni otrzymają w formie elektronicznej w materiałach sesyjnych.

Uwag do projektu nie było i w wyniku głosowania jednomyślnego 6 „za” projekt otrzymał opinię pozytywną.

3.Projekt budżetu gminy Sobótka na 2010 rok.

Projekt w pełnej treści przedstawiła Skarbnik Gminy, pani Eugenia Pawłowska.

             W dyskusji nad przedstawionym projektem budżetu głos zabrali;

-radny Witold Nazimek zadał następujące pytania; czy dotacja dla Muzeum jest budżetem tej jednostki, czy można połączyć w jeden zakład ŚOK i OsiR, gdzie jest ukryte w projekcie budżetu oświetlenie dla Sulistrowiczek, jak skoordynuje się remont ulic w mieście z  remontem studzienek przez ZWIK (rozkopywanie ulic).

-radny Adam Broda zapytał, co z propozycja kontroli ŚOK pod kątem zatrudniania księgowej na pełnym etacie, jakie ulice są w planie do remontu za proponowane w projekcie budżetu 55 tys. zl,  skąd obliczono 1 mln na rozszerzenie cmentarza komunalnego w Sobótce i w rozbiciu aż na 3 lata, kiedy problem jest palący, brakuje miejsc pochówku. Wnioskuje do Burmistrza o przeanalizowanie tych kosztów i przedstawienie radzie realnych kosztów z możliwością skrócenia zadania do 2 lat.

-radny Stanisław Krasoń zapytał, jak się ma informacja Hadluxu o odstąpieniu od rekultywacji wysypiska w stosunku do planowanej w projekcie kwoty na ten cel 50 tys. zł.

-radny Lech Mirosław zapytał, czy jeśli gmina otrzymała dotacje na zadanie budowy SUW, a zrezygnuje z części tego zadania, tj. wyburzenia części budynku w SUW Świątniki, co uważa za niezasadne, to czy straci się część dotacji.

-radny Mirosław Rybka zapytał, czy można przenieść bibliotekę publiczną do szkół (co umożliwiłoby połączenie ŚOK z OSIR).

                 Na zadane pytania odpowiedzi udzielali kolejno;

-pani Eugenia Pawłowska, Skarbnik; nie ma takiego zadania inwestycyjnego w projekcie budżetu jak oświetlenie Sulistrowiczek.  Za kwotę 30 tys. zł przewidziane jest uzupełnienie oświetlenia w tej wsi. Nie ma możliwości połączenia ŚOK z OSiR, ponieważ jedno jest jednostką budżetową, a drugie instytucją kultury z bibliotekami. Biblioteka publiczna jest obligatoryjnie nakazana gminom i nie można jej zlikwidować. Prace nad rekultywacją wysypiska muszą być realizowane, w najbliższym etapie muszą być prowadzone badania.

-pan Krzysztof Szczeponik, UMiG; z oświetleniem Sulistrowiczek pomysł był chybiony, bo dlaczego gmina ma robić tak drogi prezent energetyce, kiedy ma własne ważniejsze zadania. Studzienki nie są w chodnikach, a ich remont, to głownie syfonowanie. Z remontu ulic przewiduje się rynek miasta i ulice przylegle do Owczej włącznie. Pan Szajna wcześniej oszacował to zadanie na 200 tys. zł, a na ten rok planowany jest jakiś etap zdania. Kwota ta może być zweryfikowana, gdyż od oszacowania zadania minęło trochę czasu. W planie przestrzennego zagospodarowania jest przewidziany areał do przekształcenia pod cmentarz komunalny i wówczas będzie uruchomione zadanie. Na pewno w grę wejdzie wykonanie planu oddziaływania na środowisko, badania geologiczne itp., dlatego wówczas może być mowa o bardzie realnej kwocie. Co do rekultywacji wysypiska, Hadlux chciał uczestniczyć w tym zadaniu. Wyburzenie części budynku w Świątnikach dotyczy tej części, gdzie przecieka dach. Można oczywiście z czegoś zrezygnować, ale wtedy trzeba będzie utrzymywać niszczejącą substancję.

           W dalszej dyskusji głos zabierali;

-radny Witold Nazimek odniósł się do funduszy wiejskich i planach zakupu kosiarek przez większość sołectw. Stwierdził, że jest to bardzo potrzebny sprzęt na wsi zwłaszcza tam, gdzie są boiska lub inne place publiczne. W Będkowicach intensywnie wykorzystywana kosiarka prywatna już nie działa, ale jest druga i jest bardzo dużo koszenia na boisku, co wykonuje wyznaczona osoba.

           Następnie radni przystąpili do zgłaszania wniosków do przedstawionego projektu budżetu i głosowania nad tymi wnioskami;

-radny Adam Broda zgłosił wniosek, aby;

·        proponowaną kwotę 78 tys. zł na wykonanie instalacji elektrycznej i c.o. w Urzędzie przenieść na zadanie budowy i remontu chodników w Sobótce. Wniosek w głosowaniu  5 „za” i 1 ‘przeciw” został przez Komisję przyjęty.

·        Uruchomić w projekcie budżetu zadanie budowy placu zabaw na ul. Korczaka jako najbezpieczniejszego miejsca na ten cel w mieście i w tym celu zwiększyć dochody i wydatki  o 50 tys. - ze sprzedaży mienia komunalnego. Wniosek został przez Komisje przyjęty 4 głosami „za”, 1 „przeciw’ i 1 „w”.

-radny Mirosław Lech zgłosił podobny wniosek w sprawie budowy placu zabaw, ale ze środków ŚOKIS ponieważ uważa, że w dotacji dla tej jednostki ukryte są imprezy, np. Festiwal Słowian, a plac zabaw jest bardziej przydatny społeczności. W dalszym posiedzeniu wycofał powyższy wniosek, formułując kolejny; aby  planowane 500 tys. zł w projekcie budżetu na remont ciągów żywieniowych w przedszkolu przeznaczyć na rozpoczęcie inwestycji budowy przedszkola. Wniosek ten uzasadnił tym, że w pierwszym projekcie budżetu tej kadencji była propozycja remontu bloku żywieniowego w przedszkolach i już wtedy padła propozycja budowy nowego przedszkola. Potem padło hasło Euro 2012. Uważa, że wspomniane znajomości w SANEPiD można wykorzystać ponownie na przesunięcie terminu remontu ciągów  a planowaną kwotę 500 tys zł  przeznaczyć na rozpoczęcie budowy nowego przedszkola. Nadal uważa, że jest możliwość pozyskania dodatkowych środków na ten cel z programu unijnego p.n. „Edukacja dla najmłodszych”, na który do końca bieżącego roku w programie przeznaczono 3 mln. zł. W wyniku dalszej dyskusji zgłoszony wniosek (wcześniej przegłosowany 4 głosami „za”, 1 „w” i 1 „przeciw”) – wycofał.

            W dyskusji nad tym wnioskiem głos zabrali;

-radny Adam Broda zaproponował rozważenie, czy zamiast nowego przedszkola dla 200 dzieci nie wybudować nowego basenu dla ogółu społeczeństwa, a zadanie takie jest dotowane przez różne instytucje.

-radny Alojzy Mega stwierdził, iż na remont ciągu planuje się przeznaczyć 3,3 mln. zł, a inne  gminy prawie za taką cenę wybudowały nowe przedszkola (np. gmina Wiązów z kolektorami słonecznymi). A stare budynki przedszkoli będą nadal pochłać środki na remonty pomieszczeń, wymianę okien, centralne itp. Jest podobnego zdania jak radny Mirosław Lech, żeby znajomości w SANEPIDzie  wykorzystać do przesunięcia terminu remontu ciągów, a środki z tego zadania przeznaczyć na ułatwienie życia mieszkańcom, np. remont i kanalizację  ulicy Dworcowej i Poprzecznej przy okazji planu kanalizacji ulicy Stacyjnej. To zadanie stawiane przez radnych od lat nie znajduje się w projekcie budżetu.

-radny Witold Nazimek oświadczył, że też popiera propozycję budowy jednego nowego przedszkola, niż remontu ciągów i basen też jest potrzebny, ale gminny budżet tego nie udźwignie. Do tego na barki gminy dojdzie utrzymanie boisk. Nie ma w gminie kanalizacji, a w sprawie restrukturyzacji jednostek gminnych nie robi się nic, bo oświata chłonie coraz więcej. Dlatego byłby bardzo ostrożny w planowaniu tylu nowych inwestycji, a społeczeństwo będzie biedniejsze, bo same opłaty za ścieki będą stanowić poważny wydatek.

-radny Adam Broda dopowiedział, że na obiekty przyszkolne można pozyskać środki z zewnątrz, a kanalizacja gminy i tak musi być realizowana.

-radny Mirosław Rybka zgłosił wniosek, aby;

·        Z planowych środków 500 tys. na realizację Euro 2012  220 tys. zł przeznaczyć na kanalizację ul. Stacyjnej. Wniosek ten został przyjęty 3 głosami „za”, 2 „przeciw” i 1 „w”.

Wcześniejszy wniosek, aby 280 tys. zł ze środków planowanych na Euro 2012 przeznaczyć do zadania inwestycyjnego budowy wodociągu Owcza... radny wycofał.

-radny Mirosław Lech oświadczył, że wstrzymuje się w głosowaniu  nad projektem budżetu na 2010 rok, gdyż nie otrzymał odpowiedzi, dlaczego nie został uwzględniony wniosek w sprawie profilaktycznego szczepienia przeciwko rakowi macicy, a koszt jest niższy, niż podawała pani Zastępca Burmistrza. Z  uzyskanych wyliczeń jest to kwota ok. 90 tys. zł. Uważa, że jeśli ktoś będzie tłukł pieniądze na naszej gminie np. na imprezach, a środków na szczepienia profilaktyczne nie będzie, to pierwszy będzie temu się sprzeciwiał.

                   Po zakończeniu dyskusji i głosowań nad  wnioskami, przewodniczący Komisji Budzetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie projekt budzetu gminy na 2012 rok z przegłosowanymi  3  wnioskami i projekt ten otrzymał opinię pozytywną przy 4 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”.

2.Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących przewodniczący Komisji odczytał odpowiedzi jednostek organizacyjnych w sprawie podwyżek płacowych w roku bieżącym (nie wpłynęła z SP Rogów) i pisma te są załącznikami do niniejszego protokołu.

 

 

 

Protokołowała                                                        Przewodniczący Komisji

 

Ludmiła Sosnowska                                                          Alojzy Mega

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 24-11-2009 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 24-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 24-03-2010 11:52