Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 295/2009 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka na 2010rok z organizacjami pozarządowymi

                                                                                                    

U C H W A Ł A Nr XXXVII/295/2009

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2009r.

w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka  na 2010rok z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi       na 2010r.

                                                         Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1.      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zm.);

      programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Sobótka                  z organizacjami pozarządowymi w 2010r;

2.      Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Sobótka;

3.      Radzie gminy – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sobótce;

4.      organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne  i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy;

5.      organizacjach pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.20 ustawy;

6.      dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art.106 ust.2 pkt.1 lit.d ustawy     z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

2.Program jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Gminy, zwłaszcza w zakresie                                 realizowania lokalnej polityki społecznej.

3. Program określa cele, zasady, podmioty, przedmiot, formy oraz ocenę współpracy

organów samorządowych Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi.

Cele programu

§ 3.1. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań

publicznych Gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację

programów pozarządowych. Kształtowanie demokratycznego ładu w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, wspieranie tychże organizacji w realizacji ważnych celów społecznych, wspomaganie ich działalności organizacyjnej i merytorycznej.

2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.

3. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, powstawania inicjatyw          i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Sobótki.

4. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

5.Wspieranie administracji samorządowej w realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności.

6. Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Gminy.

Cele powyższe należy osiągać realizując proces współpracy w oparciu o zasady:

-pomocniczości: władze gminy respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym także należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w aktach prawnych,

-niezależności: stosunki pomiędzy samorządem gminy a organizacjami pozarządowymi kształtowane będą z poszanowaniem własnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej, władze samorządowe i organizacje społeczne szanują swoją autonomię, zgłaszają wzajemne propozycje i deklarują gotowość wysłuchania podobnych propozycji drugiej strony,

- partnerstwa: organizacje pozarządowe w trybie oraz na zasadach wynikających z ustawy lub odrębnych przepisów, uczestniczą w rozpoznawaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych,

-efektywności: gmina, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz zachowując wymogi określone w ustawie      z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,

- uczciwej konkurencji i jawności: gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w którym możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.

Podmioty współpracy

§ 4. Podmiotami realizującymi współpracę są:

1.      Rada Miejska w Sobótce – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy Sobótka oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi;

2.      Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską;

3.      jednostki organizacyjne Gminy – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne;

     4.    organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie gminy lub dla jej                                             mieszkańców – bez względu na siedzibę organizacji.

Przedmiot współpracy

§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi, jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie, a w szczególności:

1.      pielęgnowanie tradycji i wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej,

2.      zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,

3.      wspomaganie aktywności mieszkańców,

4.      wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy,

5.      wspomaganie wolontariatu,

6.      popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób, szczególnie cywilizacyjnych,

7.      popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z uzależnienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków, leków oraz innych środków i zachowań stanowiących zagrożenie dla zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym,

8.      pomoc terapeutyczno-rehablitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu,

9.      udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

10.  promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w tych obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,

11.  zwiększenie ilości miejsc zagospodarowujących czas wolny młodzieży, szczególnie   w wieku szkoły ponadpodstawowej, w tym organizacji aktywnych form wypoczynku,

12.  działania prowadzące do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej               i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,

13.  zabezpieczanie potrzeb osób starszych,

14.  organizowanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

15.  wspomaganie rozwoju kultury, w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę miasta i gminy,

16.  upowszechnianie kultury fizycznej,

17.  wspieranie działalności klubów sportowych prowadzących szkolenie sportowe dzieci  i młodzieży,

18.  wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych.

Zasady i formy współpracy

§ 6.1.Gmina realizuje zadania publiczne, wymienione w § 5 we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności i poszanowania interesów partnerów współpracy w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych gminy na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy finansowe oraz pozafinansowe.

Pozafinansowe formy współpracy

§ 7.1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w sferze informacyjnej polega

w szczególności na:

a) utworzeniu serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy

- www.sobotka.pl

b) prowadzeniu i aktualizacji elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych

realizujących zadania publiczne oraz rejestru organizacji pozarządowych, które otrzymały

dotację z budżetu Gminy Sobótka na realizację zadań publicznych,

c) informowaniu o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych i o sposobie ich rozstrzygnięć,

d) przekazywaniu informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych realizacji zadań publicznych.

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w sferze organizacyjnej polega

w szczególności na:

a) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,

b) podejmowaniu inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

c) przygotowywaniu i monitorowaniu porozumień zawieranych przez Gminę                z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych,

d) inicjowaniu realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy             w Gminie,

e) prowadzeniu rejestru organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie realizacji zadań publicznych budżetu gminy,

f) przygotowaniu sprawozdań i analiz dotyczących realizacji niniejszej uchwały,

g) promocji organizacji pozarządowych.

3. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w sferze szkoleniowej polega

w szczególności na:

a) inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

b) inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,

c) współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,                    w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

 

Ocena realizacji programu

§ 8.1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.

2. Informacje z uwag, wniosków i propozycji dotyczące realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z Gminą projektów, będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy oraz przedstawione Radzie w sprawozdaniu rocznym z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

3. Miernikami efektywności programu w 2010r. będą uzyskane informacje dotyczące        w szczególności:

a) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

b) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym wolontariuszy,

c) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań,

d) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,

e) wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,

f) systemowych rozwiązań, ważnych dla funkcjonowania miasta i gminy – problemów społecznych.

4.        Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka złoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji uchwały za 2010r. w ustawowym terminie.

 

 

 

Finansowanie programu

§ 9. Środki finansowe na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych ujęte będą w budżecie Gminy na 2010r.

Postanowienia końcowe

§ 10.1.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

    2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 23-11-2009 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 23-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 09-12-2010 08:29