Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 229/2009 w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

U C H W A Ł A Nr  XXXVII/292/09

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),art.5 ust.1, art.7 ust.3,art.18a, art.19 pkt 1 lit. ”a”,”b”,”f”- i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r.,Nr 121, poz.844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia              3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych    w 2010r. (M.P.2009 Nr 52, poz.742)

Rada Miejska w Sobótce

                                                                  u c h w a l a:

§ 1.1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości, które wynoszą rocznie:

a\ od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części                     0,64 zł                                                                                   

b\ od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                                                                           19,51 zł    

c\ od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń   zdrowotnych                      4,16 zł                                                                                                               

d\ od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym       9,57 zł                                                                                                                                                      

e\ od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, z wyjątkiem:                                                                                                  6,88 zł

- budynków letniskowych, dla których stawka wynosi                                                     6,87 zł

- budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących gospodarstw rolnych w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy o podatku rolnym, stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla których stawka   wynosi                                                                2,76 zł                                              

f\ od budowli -        2  % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7

z wyjątkiem służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz od rurociągów wody                                                                                                                                              

                                                                                                                            1%  ich wartości

g\ od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków                         0,75 zł

h\ od gruntów:

 -   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

                                                                                                                 od 1 ha  pow. 4,04 zł  

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m² powierzchni                  0,36 zł                           

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości – nieruchomości (budynki, grunty) zajęte na działalność w zakresie:

- kultury, kultury fizycznej, sportu,

- działalności bibliotecznej, świetlic,

- ochrony przeciwpożarowej,

- pomocy społecznej

pod warunkiem faktycznego prowadzenia przez właścicieli lub użytkowników tych nieruchomości działalności statutowej, do której zostały powołane. Powyższe zwolnienie nie obejmuje budynków lub ich części zajętych na cele mieszkalne, budynków gospodarczych, garaży itp. przekazanych w użytkowanie innym osobom fizycznym lub prawnym oraz budynków lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wraz ze związanymi z tymi obiektami gruntami.

§ 3.1. Wysokość opłaty od posiadania psów wynosi          35,00 zł

2. Opłatę pobiera się w połowie stawki, określonej w ust.1, jeżeli podatnik wszedł w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

3. Opłata od posiadania psa płacona jest z góry bez wezwania do dnia 15 marca lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa - na konto Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie O/Sobótka 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 .

§4. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Sobótka w wysokości 21,- zł, z zastrzeżeniem ust.2,

2. Z zastrzeżeniem ust.1 .dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

- z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza   -        10,00 zł,

- stoisk -                                                              23,00 zł,

- samochodu osobowego -                                  26,00 zł,

- innych samochodów, przyczep naczep -          31,00 zł,

- kiosku -                                                             33,00 zł.

3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się opłatę wyższą.

§ 5.1. Stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających w miejscowościach : Kryształowice, Mirosławice, Sulistrowice, Sulistrowiczki, Sobótka dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości  1,93  zł za każdy dzień pobytu .

2. Opłatę miejscową pobiera się jednorazowo za cały okres pobytu, w ostatnim dniu jego trwania.

3. Pobór opłaty miejscowej odbywa się w drodze inkasa.

4. Określa się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne jako inkasentów zobowiązanych do poboru opłaty miejscowej, w szczególności: kierowników jednostek, właścicieli pensjonatów, osoby prowadzące wynajem pokoi gościnnych, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne.

5. Opłata miejscowa winna być wpłacana przez inkasentów na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 56957410152003020016050001, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

6. Wysokość wynagrodzenia za czynności inkasa wynosi 5% sumy pobranych kwot. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu inkasa nastąpi w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca.

7.Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 6. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

 §7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXVI/199/08  Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2010 r.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 23-11-2009 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 23-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 09-12-2010 08:30