Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 291/2009 w spr. zmiany budżetu gminy Sobótka

                                                                                           

                                                     U C H W A Ł A  NR  XXXVII/291/09

 

                                    Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października  2009roku

                                     w sprawie  zmiany  budżetu gminy Sobótka na 2009 rok

 

        Na podstawie:   art.18ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym                     / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art.165,168 ust.1 oraz art. 184                        ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.- O finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami  )                                                                 

 

                                     Rada Miejska w Sobótce  uchwala   co następuje:

                                               

Par. 1  Zwiększa się dochody  budżetu gminy Sobótka na 2009 rok  o                    435.028,-zł 

            Zmniejsza się wydatki   budżetu gminy Sobótka na 2009 rok  o               1.746.972,-zł.

 

DOCHODY

Dział      600      Transport i łączność

Rozdz.    60016   Drogi publiczne gminne

Par.        0490     Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych                                               

                            przez jst na podst. odrębnych ustaw                          zwiększa się  o  80.000,-zł

Par.        0570      Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz   zwiększa się  o  60.000,-zł

 

 Dział     758        Różne rozliczenia

Rozdz.    75814   Różne rozliczenia finansowe

Par.        0920     Pozostałe odsetki                                                    zwiększa się  o   162.400,-zł.

             

Dział      854        Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.   85495     Pozostała działalność

Par.        2008      Dotacje rozwojowe oraz środki  na finansowanie     

                            Wspólnej Polityki Rolnej                                           zwiększa się  o  89.128,-zł.

 

Dział      900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.    90001    Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Par.        6260      Dotacje  otrzymane z funduszy celowych na                                                 

                            finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji                                            

                            i zakupów inwest. Jsfp                                          zmniejsza się o   992.000,-zl. 

Par.        6295      Środki na  dofinansowanie własnych inwestycji gmin

                            powiatów, sam. woj. Pozyskane z innych źródeł zwiększa się o  3.000.000,-zł.

Par.        8545      Środki pochodzące z NMF,MFEOG,SzMF,

                            przeznaczone na  finansowanie zadań realizowanych                                       

                            przez jedn sektora Fin.publ.                                 zmniejsza się o 2.000.000,-zl. 

Dział      921        Kultura  i ochrona dziedz. narod.

Rozdz.    92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Par.        2710     Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

                            JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących   zwiększa się o    35.500,-zł.

 

WYDATKI

Dział      700       Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.    70001   Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Par.        2510    Dotacja podmiotowa  z budżetu dla zakładu         

                           budżetowego                                                            zwiększa się o      44.300,-zł.

Dział      750        Administracja publiczna

Rozdz.    75075   Promocja  jst

Par.        4300     Zakup usług pozostałych                                       zmniejsza się o          34.000,-zł.  

 

 

 

 

 

                                                                                  - 2 –

Dział      754         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz.    75412     Ochotnicze straże pożarne                           

Par.        3030     Rózne wydatki na rzecz osób fiz.                       zmniejsza się o        8.000,-zł.

Par.        4260     Zakup energii                                                       zmniejsza się o        8.000,-zł.

 Par.       4280     Zakup usług zdrowotnych                                     zmniejsza się o        1.400,-zł.

Par.        4370     Opłaty z tyt.zakupu usług  telef.stacj.                zmniejsza się o            600,-zł.

Par.        6060       Wydatki na zakupy  inwestyc. jedn. budżet     zwiększa się o         18.000,-zł.

 

Dział      801      Oświata i wychowanie

Rozdz.    80103   Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Par.        2310     Dotacje celowe przekazane gminie na zadania   

                           bież. realizow. na podst. porozumień  między jst    zwiększa się o           1.000,-zł       

Rozdz.   80104   Przedszkola

Par.        2310     Dotacje celowe przekazane gminie na zadania   

                           bieżące realiz na podst poroz. między jst                zwiększa się o         10.000,-zł

Par.        2540    Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej                                                          

                          jednostki systemu oświaty                                    zwiększa się o               8.000,-zł

 

Dział      854        Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.   85495     Pozostała działalność

Par.        4118     Składki na ubezpieczenia społeczne                   zwiększa  się o            5.087,-zł.  

Par.        4128     Składki na  Fundusz Pracy                                 zwiększa   się o              820,-zł.  

Par.        4178     Wynagrodzenia bezosobowe                               zwiększa się o            47.511,-zł.  

Par.        4218     Zakup materiałów i wyposażenia                           zwiększa się o           24.780,-zł.

Par.        4248     Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksążek    zwiększa się o             7.595,-zł.

Par.        4308     Zakup usług pozostałych                                       zwiększa się o             1.635,-zł.

Par.        4358     Zakup usług dostępu do sieci Internet                zwiększa się o                  75,-zł.

Par.        4418    Podróże służbowe krajowe                                   zwiększa się o                 100,-zł.

Par.        4748     Zakup mater.papier.do sprzętu druk.i urz.ksero zwiększa się o                 400,-zł.

Par.        4758     Zakup akces. komp., w tym progr. i licencji     zwiększa się o               1.125,-zł.

 

Dział      900       Gospodarka komunalna i ochr.. środowiska

Rozdz.    90001    Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Par.        6050     Wydatki inwestycyjne jedn. budżet                    zwiększa się o        422.000,-zł.

Par.        6055     Wydatki inwestycyjne jedn. budżet                    zwiększa się o     1.000.000,-zł.

Par.        6056     Wydatki inwestycyjne jedn. budżet                    zmniejsza się o   3.596.000,-zł.

 

Rozdz.    90002    Gospodarka odpadami

Par.        6050     Wydatki inwestycyjne jedn. budżet                    zwiększa się o           1.400,-zł.

Rozdz.    90015   Oświetlenie ulic,placów i dróg

Par.        4260     Zakup energii                                                       zwiększa się o       150.000,-zł.  

Rozdz.    90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Par.        4270     Zakup usług remontowych                                    zwiększa się o         10.700,-zł.

Rozdz.    90095   Pozostała działalność

Par.        4270     Zakup usług remontowych                                    zwiększa się o         36.000,-zł.

Par.        4300     Zakup usług pozostałych                                       zwiększa się o         33.500,-zł.  

Par.        6060     Wydatki na zakupy  inwestyc. jedn. budżet       zwiększa się o            5.000,-zł.

 

Dział      921        Kultura  i ochrona dziedz. narod.

Rozdz.    92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Par.         2480     Dotacja podmiotowa z budżetu  dla samorządowej         

                            instytucji kultury                                                zwiększa się o         34.000,-zł.

Par.        4270     Zakup usług remontowych                                    zwiększa się o       127.400,-zł.  

Par.        6050     Wydatki inwestycyjne jedn. budżet                    zmniejsza się o        91.900,-zł.

 

 

 

 

 

                                                           -3 -

 

Rozdz.    92118    Muzea

Par.         2480     Dotacja podmiotowa z budżetu  dla samorządowej         

                            instytucji kultury                                               zwiększa się o            2.500,-zł.

 

 

Par. 2.  W Uchwale Rady Miejskiej  Nr XXIX/219/08 w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

             Par.10 tiret 2 otrzymuje brzmienie: „na finansowanie  planowanego deficytu  budżetu

             gminy / powiększonego o kwotę rozchodów/ w wysokości 3.881.000,-zł.

 

Par. 3 1. Przychody i rozchody budżetu  stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

           2. Prognoza kwoty długu publicznego stanowi  załącznik Nr 2 do uchwały.

 

          3. Wykaz zadań inwestycyjnych  realizowanych w 2009 roku zawiera załącznik

               Nr 3 do   niniejszej uchwały.

          4.  Zestawienie Planu  Wieloletnich inwestycji gminy Sobótka na 2009rok zawiera

               Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

          5.Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE

               zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

 

Par. 4    W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2009 rok wynosi:

              - po stronie  „DOCHODY”     35.984.577,79  - zł.            

                               - po stronie   „WYDATKI”   - 39.565.577,79 zł.

                                            

Par. 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.      

 

 
 

 


Par. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo   przyjęty.

 

 

                                                                                   Przewodniczący

                                                                         Rady Miejskiej w Sobótce

 

                                                                                    Janusz Kozyrski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

                                               - 4 -

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

 

DOCHODY

 Dział- 600 – zwiększenie planu dochodów  o kwotę  433.000,-zł. przeznaczone zostanie na:

  1. 78.600,-  stanowi dotację Powiatu  finansowanie  utrzymania dróg powiatowych  /przeniesienie  planu z Działu 900 – zgodnie  z  opinią  RIO we Wrocławiu z dnia 9.07.2009r./,
  2. 354.400,-zł. – to środki z  MSWiA- przeznaczone na  usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych / powódź z VI.2009r./.

Dział  756 – Wojewoda Dolnośląski   pismem Nr FBIAZ.3011-158/09 z dnia 28.07.2009 r. zwiększył dochody gminy o 1.419,-zł. Kwota ta stanowi zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za 2008 r.

Dział      852       Pomoc Społeczna zwiększa się  o  130.670,-zł.- na podstawie umowy zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach Projektu Systemowego „Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować się na rynku pracy” / Program Operacyjny Kapitał Ludzki/. Projekt  realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 – zwiększa się o  467.000,-zl w tym:

  1. Rozdz. 90003 – zmniejsza się o 78.600,- / kwota ta przeniesiona została do Dz. 600/
  2. Rozdz.  90078 – zwiększa się o 545.600,-zl. to środki z  MSWiA- przeznaczone na  usuwanie skutków klęsk żywiołowych  straty w infrastrukturze komunalnej gminy                         / powódź z VI.2009r./.

 

WYDATKI

Dział- 600 – zwiększenie planu wydatków  o kwotę  718.600,-zł. przeznaczone zostanie na:

  1. kwota 78.600,-    finansowanie  utrzymania dróg powiatowych  /przeniesienie  planu z Działu 900 – zgodnie  z  opinią  RIO we Wrocławiu z dnia 9.07.2009r./,
  2.  kwota 640.000,-zł.     przeznaczone na  usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych / powódź z VI.2009r./.w tym: 354.400,-zł. – to środki z  MSWiA- a 285.600,-zł. ośrodki własne gminy.  Realizowane będą remonty dróg w Strzegomianach / Ślęża , Ogrodowa, Wiśniowa i Leśna/, oraz w Sulistrowiczkach I etap ul. Leśnej.

 

Dział 750 – Administracja publiczna -  o kwotę  14.100,-zł.zmniejszone zostają wydatki przeznaczone na promocję i  przeniesione  do Dz. 921 – jako dotacja dla SlęZańskiego Ośrodka Kultury – przeznaczona  na finansowanie „II Festiwalu Słowian”.

Dział 852 – zwiększenie wydatków  o 130.670,0,-zł. wynika z decyzji  o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację Programu „Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować się na rynku pracy”

Dział 900 –  zwiększa się o  338.600,- w tym:

  1. Rozdz. 90001 – zmniejsza się o  422.000,-zł.  z zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce  oraz budowa kanalizacji sanitarnej  w Sobótce Zachodniej  z osiedlem „Różanym” i przeznacza na  sfinansowanie udziału gminy w finansowaniu zadań remontowych związanych z usuwaniem skutków powodzi.
  2. Rozdz. 90003- kwotę 78.600,-zł przenosi się do Dz. 600, Rozdz. 60014  Drogi powiatowe.
  3. Rozdz. 90078  - zwiększa się o 682.000,- i przeznacza na remont:

-. przepompowni ścieków w Rogowie Sobóckim,

 –Remont studni drenażowych  w Sulistrowiczkach,

- remont rurociągów doprowadzających wodę  ze studni drenażowych do ujęcia wody w Sulistrowiczkach. 

           Kwota  545.600,-zl. to środki z  MSWiA- przeznaczone na  usuwanie skutków klęsk

            żywiołowych  straty w infrastrukturze komunalnej gminy, a 136.400,- to środki własne

            gminy.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 23-11-2009 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 23-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 09-12-2010 08:30