Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach


KONKURS


na podstawie art. 36a, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Szkoły Podstawowej w Mirosławicach


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu lub w szkole a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisku dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami).

2. Do konkursu może przystąpić również osoba, która:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-8;
2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowej komisji egzaminacyjnej bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zmianami), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. Do udziału w konkursie może przystąpić również osoba nie będąca czynnym nauczycielem w chwili ogłaszania konkursu, o ile:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole podstawowej;
4) spełnia wymagania kwalifikacyjne w ust. 1, pkt 2 i 5-8.


4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) kwestionariusz osobowy;
2) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własna koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
3) opis i udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej;
4) odpis lub kserokopie dokumentów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
5) odpis lub kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego (z wyjątkiem nauczycieli akademickich);
6) dokument stwierdzający ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826 ze zmianami);
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karata Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydaci proszeni są o składanie swoich ofert konkursowych w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Mirosławicach,

ul. Wrocławska 12, 55-50 Sobótka, na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Sobótce
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka
w terminie do dnia 10 listopada 2009 r. do godz. 15.00


Ponadto na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i nr telefonu.
Pierwszym etapem postępowania konkursowego będzie analiza formalna dokumentów.
O terminie i miejscu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub też o wykluczeniu z dalszego postępowania, wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
Informacji dodatkowych na temat konkursu udziela Kierownik Referatu Oświaty- Pani Helena Polanowska Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, I piętro, pok. Nr 25, tel. (071) 31 62 043 do 045 wew.51.
Uwaga:
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów ( DzU z 2007 r. nr 63, poz. 425 ze zmianami) nakłada na kandydata do dyrektora obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w ww. Ustawie należy dołączyć do dokumentów konkursowych w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ oświadczenie lustracyjne”.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 21-10-2009 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Polanowska 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Czaplińska 21-10-2009 15:05