Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w roku 2012.

 

ZARZĄDZENIE Nr 135/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 28 listopada 2011 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2012 roku

 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XIV/139/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok  zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Z dniem 28 listopada 2011 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2012 r. z zakresu:

 - ekologii i ochrony zwierząt – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2.  Informację o ogłoszonych konkursach zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka
 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.sobotka.pl w dniu 28 listopada 2011 roku.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz 

/-/

Stanisław Dobrowolski

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 135/2011

z dnia 28 listopada 2011 r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

Ogłasza z dniem 28 listopada 2011 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.

 

 

Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U.
  z 2003 r.  Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
 3. Uchwały Nr XIV/139/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 22 listopada 2011 r.
  w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

 

Adresat konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust.
  2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki:

a)    zamierzają realizować zadanie na terenie Miasta i Gminy Sobótka,

b)    wykazują doświadczenie i umiejętności w realizacji działań, których dotyczy składany przez nie wniosek,

c)    przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na właściwym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

d)    posiadają niezbędną bazę do realizacji zadania.

 

 

Forma i cel zadania:

Forma realizacji zadania: wsparcie.

Cel realizacji zadania:

Organizacja przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony zwierząt m. in.:

 1. wyłapywanie bezdomnych psów na zlecenia zleceniodawcy,
 2. przyjęcie psów do schroniska dla zwierząt lub innego lokalu o podobnej funkcji, w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od zgłoszenia, niezależnie od dnia tygodnia,
 3. zapewnienie odłowionym psom opieki weterynaryjnej,
 4. zapewnienie psom odpowiednich warunków żywieniowych i utrzymania,
 5. możliwość zgłaszania wyłapywania bezdomnych psów – całodobowo, również
  w weekendy.

 

Termin i miejsce realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania od  01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 2. Miejsce realizacji Miasto i Gmina Sobótka.

Środki przeznaczone na realizację zadania:

1.    W roku 2011 Gmina Sobótka przeznaczyła na realizację zadania publicznego w tym zakresie kwotę  20 000,00 zł.

2.    W roku 2012 Gmina Sobótka planuje przekazanie na realizację ww. zadania dotacje w wysokości 20 000,00 zł. pod warunkiem uchwalenia budżetu Gminy Sobótka na 2012 r. przez Radę Miejską Sobótki.

 

Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

 1. wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami, zgodnie z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania, wynagrodzenia obsługi weterynaryjnej)
 2. zakup usług:

- koszty leczenia badań weterynaryjnych i szczepień,

- wyżywienie,

- opłaty za media,

- bieżące naprawy i remonty boksów,

- tworzenie nowych miejsc dla zwierząt.

 1. Wynajem obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania,
 2. Koszty administracyjne zadania, które łącznie nie mogą przekraczać 10% otrzymanej dotacji, w tym obsługa księgowa programu,
 3. Inne.

 

Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

 1. zakup środków trwałych,
 2. koszty wkładu kadrowego w postaci pracy wolontariuszy,
 3. pokrycie deficytu oraz refundacja kosztów realizowanych wcześniej przedsięwzięć.
 4. Koszty poniesione po terminie realizacji zadania.

 

Warunki składania ofert:

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia w jednym egzemplarzu oferty wg wzoru określonego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zdania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6, poz.25).
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie w formie pisemnej (pismem drukowanym), maszynowo lub komputerowo. Należy ponumerować każdą ze stron.

Wraz z ofertą realizacji zadania publicznego oferent składa w biurze obsługi klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1 Sobótka w godzinach otwarcia Urzędu.

 1. aktualny odpis z rejestru z wyjątkiem:

a)    stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym,

b)    organizacji, których odpis został złożony w terminie dłuższym niż
3 ostatnich miesięcy, a dane są nadał aktualne – organizacja składa oświadczenie, że dane zawarte w KRS z dnia …… są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty.

 1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności, obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz tych, które są nowo zarejestrowane i nie prowadziły działalności w roku poprzednim – te organizacje dołączają oświadczenie o treści W imieniu organizacji ….. oświadczam/my, że w roku ….. nie prowadziliśmy działalności, dlatego nie możemy złożyć sprawozdania merytorycznego i finansowego”.

 

 

 

 

 1. statut organizacji oraz każdą jego aktualizacje – należy złożyć jednorazowo, obowiązek złożenia nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Do oferty konkursowej należy dołączyć inne dokumenty wynikające ze składanej oferty – listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami ( w jednym egzemplarzu).

 

Wymogi formalne:

      Wymogi formalne obejmują następujące elementy:

1.    złożenie w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji,

2.    złożenie wymaganych pieczątek oferenta,

3.    bezbłędna (prawidłowa i czytelna) kalkulacja kosztów,

4.    wypełnione właściwie miejsca i rubryki w ofercie,

5.    złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń,

6.    złożenie niekompletnych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

    Ocena ofert:

Oceny merytorycznej oraz wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Ocena merytoryczna ofert:

Kryteria oceny merytorycznej (suma punktów przypadających na jedną osobę
w komisji konkursowej wynosi 20):

 1. wartość merytoryczna oferty                                                              (0 – 5  pkt),
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania                                                 (0 – 5  pkt),
 3. posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe                                              (0 – 5  pkt),
 4. osiągnięcia i doświadczenie w realizacji podobnych zadań                (0 – 5  pkt),

 

 

Miejsca złożenia dokumentów:

 1. Oferty wraz z dokumentami należy składać w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, 55-050 Sobótka, ul. Rynek 1.

 

 

 1. Oferty wraz z dokumentami należy składać w kopercie, oznaczonej
  w następujący sposób:

„Oferta na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii
i ochrony zwierząt w roku 2012”

W przypadku przesłania oferty z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do biura obsługi klientaw Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, a nie data stempla pocztowego.

 

Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Osoba wskazana do kontaktu z oferentami:Jolanta Czaplińska

email: bip@sobotka.pl, tel. 71 335 12 57.

 

Termin składania ofert – do 19 grudnia 2011 r. do godz. 15.00

 

Termin rozpatrywania ofert do 27 grudnia 2011 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Informacja o rozstrzygnięciu zostanie umieszczona w dniu 28 grudnia 2011 r.

 1. W biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka www.bip.sobotka.pl oraz na stronie internetowej www.sobotka.pl.
 2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, parter.

Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

 

Umowa:

 1. Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji podpisuje umowę
  w trzech egzemplarzach w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.
 2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia
  w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka dodatkowo:

a)    Jeden egzemplarz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty),

b)    Jeden egzemplarz zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty).

 

Przekazanie środków finansowych:

 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.
 2. Gmina Sobótka może odstąpić od wywiązania się zobowiązań wynikających
  z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach:

a)    ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b)    utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów lub kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem
  a Gminą Sobótka. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie ze statutem. Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach – zależy to od specyfiki harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie. Żadne koszty związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe przed datą zwarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie, nie będą pokrywane ze środków dotacji.

Nie złożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nie przekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie.

 

Gmina Sobótka zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu z uzasadnionych przyczyn podyktowanych ważnym interesem gminy,
 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 3. możliwości wyboru jednej z wielu ofert w ramach środków finansowanych przeznaczonych na realizację zadań.

 

 

 

Burmistrz 

/-/

Stanisław Dobrowolski

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 28-11-2011 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Czaplińska 28-11-2011 09:10