Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.


ZARZĄDZENIE Nr 33/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2011 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/389/10 Rady Miejskiej
w Sobótce z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2011 rok zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Z dniem 12 kwietnia 2011 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2011 r. z zakresu kultury fizycznej w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, załącznik Nr 1.

 

§ 2. Informację o ogłoszonym konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.sobotka.pl w dniu 12 kwietnia 2011roku.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 33/2011

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

Ogłasza z dniem 12 kwietnia 2011 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.

 

 

Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536),

 1. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857),

 2. Uchwały Nr L/389 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 listopada 2010 r.
  w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

 

Adresat konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust.
  2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

 2. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta i gminy Sobótka,

 2. wykazują doświadczenie i umiejętności w realizacji działań, których dotyczy składany przez nie wniosek,

 3. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na właściwym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

 4. posiadają niezbędną bazę do realizacji zadania.

 

Forma i cel zadania:

Forma realizacji zadania: wsparcie.

Cel realizacji zadania:

Organizacja przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym w zakresie kultury fizycznej i sportu m. in.:

 1. Organizowanie imprez sportowych oraz ich promocja, organizacja współzawodnictwa u upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

 2. Działanie amatorskiego ruchu sportowego, wspieranie działań w zakresie upowszechniania różnych dyscyplin sportowych, rozwój fizyczny wśród mieszkańców miasta i gminy Sobótka, szczególnie wśród dzieci
  i młodzieży.

 3. Organizacja całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo.

 

Termin i miejsce realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2011 r.

 2. Miejsce realizacji Miasto i Gmina Sobótka oraz inne miejscowości
  w przypadku przeprowadzenia imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych poza terenem miasta i Gminy Sobótka.

 

Środki przeznaczone na realizację zadania:

 1. W roku 2011 Gmina Sobótka planuje przekazanie na realizację ww. zadania dotacje w wysokości 17.000,00 zł

 2. W roku 2011 Gmina Sobótka przeznaczyła na realizację ww. zadania dotacje w wysokości 95.000,00 zł

 3. W roku 2010 Gmina Sobótka przeznaczyła na realizację tego samego zadania środki finansowe w wysokości 123.500,00 zł.

 

Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

 1. wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami, zgodnie z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania, wynagrodzenia obsługi medycznej, technicznej, sędziowskiej, trenerskiej); szkolenie zawodników i przygotowanie zawodów; opłaty organizacyjne (rejestracyjne, startowe, ubezpieczenia);

 2. zakup usług:

- transport,

- wyżywienie,

- zakwaterowanie,

- usługi poligraficzne i publikacje elektroniczne (np. druk programów,

plakatów, folderów, informatorów, strona www, inne nośniki informatyczne).

 1. Wynajem obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania,

 2. Koszty rzeczowe zadnia wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia:

- zakup materiałów edukacyjnych,

- zakup artykułów spożywczych,

- zakup środków higienicznych,

- zakup sprzętu sportowego (koszulki, dresy, piłki, pachołki itp.),

- nagrody rzeczowe dla uczestników,

- koszty techniczne,

- prezentacja w środkach masowego przekazu,

- zakup i uzupełnienie drobnego wyposażenia do pomieszczeń i obiektów

sportowych - tylko w uzasadnionych przypadkach opisanych w ofercie.

 1. Inne.

 

Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

 1. zakup środków trwałych,

 2. koszty wkładu kadrowego w postaci pracy wolontariuszy,

 3. pokrycie deficytu oraz refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.

 4. Koszty poniesione po terminie realizacji zadania.

 

 

Warunki składania ofert:

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia w jednym egzemplarzu oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie w formie pisemnej, maszynowo lub komputerowo. Należy ponumerować każdą ze stron.

Wraz z ofertą realizacji zadania publicznego oferent składa w biurze obsługi klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1 Sobótka w godzinach otwarcia Urzędu.

 1. aktualny odpis z rejestru z wyjątkiem:

 1. stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym,

 2. organizacji, których odpis został złożony w terminie dłuższym niż
  3 ostatnich miesięcy, a dane są nadał aktualne - organizacja składa oświadczenie, że dane zawarte w KRS z dnia …… są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty.

 1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) - w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności, obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz tych, które są nowo zarejestrowane i nie prowadziły działalności w roku poprzednim - te organizacje dołączają oświadczenie o treści „W imieniu organizacji ….. oświadczam/my, że w roku ….. nie prowadziliśmy działalności, dlatego nie możemy złożyć sprawozdania merytorycznego i finansowego.

 2. statut organizacji oraz każdą jego aktualizacje - należy złożyć jednorazowo, obowiązek złożenia nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Do oferty konkursowej należy dołączyć inne dokumenty wynikające ze składanej oferty - listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami ( w jednym egzemplarzu).

 

Wymogi formalne:

Wymogi formalne obejmują następujące elementy:

 1. złożenie w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji,

 2. złożenie wymaganych pieczątek oferenta,

 3. bezbłędna (prawidłowa i czytelna) kalkulacja kosztów,

 4. wypełnione właściwie miejsca i rubryki w ofercie,

 5. złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń,

 6. złożenie niekompletnych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

Ocena ofert:

Oceny merytorycznej oraz wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Ocena merytoryczna ofert:

Kryteria oceny merytorycznej (suma punktów przypadających na jedną osobę
w komisji konkursowej wynosi 20):

 1. wartość merytoryczna oferty (0 - 5 pkt),

 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania (0 - 5 pkt),

 3. posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (0 - 5 pkt),

 4. osiągnięcia i doświadczenie w realizacji podobnych zadań (0 - 5 pkt),

 

Miejsca złożenia dokumentów:

 1. Oferty wraz z dokumentami należy składać w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, 55-050 Sobótka, ul. Rynek 1.

 2. Oferty wraz z dokumentami należy składać w kopercie, oznaczonej
  zgodnie z nazwami zadań.

W przypadku przesłania oferty z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do biura obsługi klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, a nie data stempla pocztowego.

Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Osoba wskazana do kontaktu z oferentami: Jolanta Czaplińska

email: dzialalnoscgospodarcza@sobotka.pl, tel. 71 335 12 54.

 

Termin składania ofert - do 4 maja 2011 r. do godz. 15.00

 

Termin rozpatrywania ofert do - 18 maja 2011 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Informacja o rozstrzygnięciu zostanie umieszczona niezwłocznie w:

 1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka, na stronie internetowej www.sobotka.pl.

 2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, parter.

Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

 

Umowa:

 1. Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji podpisuje umowę
  w trzech egzemplarzach w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.

 2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia
  w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka dodatkowo:

 1. jeden egzemplarz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty),

 2. jeden egzemplarz zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty).

 

 

 

Przekazanie środków finansowych:

 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
  Nr 234, poz. 1536), po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.

 2. Gmina Sobótka może odstąpić od wywiązania się zobowiązań wynikających
  z umowy (całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach:

 1. ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

 2. utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów lub kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem
  a Gminą Sobótka. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie ze statutem. Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach - zależy to od specyfiki harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie. Żadne koszty związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe przed datą zwarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie, nie będą pokrywane ze środków dotacji.

Nie złożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nie przekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie.

 

Gmina Sobótka zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu z uzasadnionych przyczyn podyktowanych ważnym interesem gminy,

 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,

 3. możliwości wyboru jednej z wielu ofert w ramach środków finansowanych przeznaczonych na realizację zadań.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 12-04-2011 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Marciszyn 20-09-2013 12:26