Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVI/174/20 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na zakup samochodu asenizacyjnego dla ZGKiM "Ślęża" w Sobótce. 2020-05-04 14:27
dokument Uchwała Nr XVI/173/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania ZGKiM "Ślęża". 2020-05-04 14:25
dokument Uchwała Nr XVI/172/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 2020-05-04 14:24
dokument Uchwała Nr XVI/171/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 38 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-04 14:23
dokument Uchwała Nr XVI/170/20 w sprawie ustalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka". 2020-05-04 14:21
dokument Uchwała Nr XVI/169/20 w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Sobótka 2020-05-04 14:21
dokument Uchwała Nr XVI/168/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany 2020-05-04 14:20
dokument Uchwała Nr XVI/167/20 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 2020-05-04 14:19
dokument Uchwała Nr XVI/166/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany wszystkich statutów sołectw Gminy Sobótka 2020-05-04 14:18
dokument Uchwała Nr XVI/165/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2020 rok 2020-05-04 14:16
dokument Uchwała Nr XVI/164/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025 2020-05-04 14:15
dokument Uchwała XVI/163/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2020-05-04 14:13
dokument Uchwała Nr XVI/162/20 w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 2075D (m. Świątniki i Przezdrowice) i 2028D (m. Rogów Sobócki) w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2020-05-04 14:12
dokument Uchwała Nr XV/161/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany mpzp. 2020-03-03 08:29
dokument Uchwała Nr XV/160/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-03-03 08:28
dokument Uchwała Nr XV/159/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 2020-03-03 08:27
dokument Uchwała Nr XV/158/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2020-03-03 08:33
dokument Uchwała Nr XV/157/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Sobótce. 2020-03-03 08:25
dokument Uchwała Nr XV/156/20 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 2020-03-03 08:24
dokument Uchwała Nr XV/155/20 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. 2020-03-03 08:23
dokument Uchwała Nr XV/154/20 w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2020. 2020-03-03 08:22
dokument Uchwała Nr XV/153/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 r. 2020-03-03 08:20
dokument Uchwała Nr XV/152/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025 2020-03-03 08:19
dokument Uchwała Nr XIV/151/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych. 2020-02-03 14:29
dokument Uchwała Nr XIV/150/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce. 2020-02-03 14:28
dokument Uchwała Nr XIV/149/20 w sprawie ustalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka". 2020-02-03 14:26
dokument Uchwała Nr XIV/148/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów 2020-02-03 14:25
dokument Uchwała Nr XIV/147/20 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów. 2020-02-03 14:24
dokument Uchwała Nr XIV/146/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-02-03 14:23
dokument Uchwała Nr XIV/145/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 2020-02-03 14:20
dokument Uchwała Nr XIV/144/20 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 2020-02-03 14:19
dokument Uchwała Nr XIII/143/19 w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska i uchylenia niektórych uchwał 2020-01-03 08:19
dokument Uchwała Nr XIII/142/19 w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2020-01-03 08:19
dokument Uchwała Nr XIII/141/19 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior + 2020-01-03 08:17
dokument Uchwała Nr XIII/140/19 w sprawie utworzenia na terenie gminy Sobótka ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ 2020-01-03 08:16
dokument Uchwała Nr XIII/139/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2020 2020-01-03 08:24
dokument Uchwała Nr XIII/138/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2020 2020-01-03 08:13
dokument Uchwała Nr XIII/137/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2019/2020 2020-01-03 08:11
dokument Uchwała Nr XIII/136/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 2020-01-03 08:07
dokument Uchwała Nr XIII/135/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 2020-01-03 08:06
dokument Uchwała Nr XIII/134/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-01-03 08:05
dokument Uchwała Nr XIII/133/19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka 2020-01-03 08:03
dokument Uchwała Nr XIII/132/19 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych 2020-01-03 08:02
dokument Uchwała Nr XIII/131/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych 2020-01-03 08:02
dokument Uchwała Nr XIII/130/19 w sprawie uchwalenia statutów Osiedla Sobótka Centralna i Osiedla Sobótka Zachodnia. 2020-01-03 07:51
dokument Uchwała Nr XIII/129/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2020 roku 2020-01-03 07:50
dokument Uchwała Nr XIII/128/19 w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2020 rok 2020-01-03 07:49
dokument Uchwała Nr XIII/127/19 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 2020-01-03 07:46
dokument Uchwała Nr XIII/126/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. 2020-01-03 07:45
dokument Uchwała Nr XIII/125/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2020-01-03 07:44
dokument Uchwała Nr XII/124/19 zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-12-03 11:56
dokument Uchwała Nr XII/123/19 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok 2019-12-03 11:54
dokument Uchwała Nr XII/122/19 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice 2019-12-03 11:53
dokument Uchwała Nr XII/121/19 w sprawie mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów 2019-12-03 11:52
dokument Uchwała Nr XII/120/19 w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Sobótka 2019-12-03 11:52
dokument Uchwała Nr XII/119/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki 2019-12-03 11:51
dokument Uchwała Nr XII/118/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 2019-12-03 11:50
dokument Uchwała Nr XII/117/19 w sprawie zmiany uchwały nr XI/102//19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej 2019-12-03 12:01
dokument Uchwała Nr XII/116/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-12-03 11:47
dokument Uchwała Nr XII/115/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-03 11:45
dokument Uchwała Nr XII/114/19 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2019-12-03 11:43
dokument Uchwała Nr XII/113/19 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2019-12-03 11:41
dokument Uchwała Nr XII/112/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. 2019-12-03 11:40
dokument Uchwała Nr XII/111/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-12-03 11:39
dokument Uchwała Nr XI/110/19 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kryształowice w gminie Sobótka 2019-10-29 09:50
dokument Uchwała Nr XI/109/19 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Olbrachtowice w gminie Sobótka 2019-10-29 09:49
dokument Uchwała Nr XI/108/19 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Strachów w gminie Sobótka 2019-10-29 09:49
dokument Uchwała Nr XI/107/19 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Michałowice w gminie Sobótka 2019-10-29 09:48
dokument Uchwała Nr XI/106/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych 2019-10-29 09:47
dokument Uchwała Nr XI/105/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-10-29 09:46
dokument Uchwała Nr XI/104/19 w sprawie opłaty od posiadania psów 2019-10-29 09:46
dokument Uchwała Nr XI/103/19 w sprawie opłaty miejscowej 2019-10-29 09:45
dokument Uchwała Nr XI/102/19 w sprawie opłaty targowej 2019-10-29 09:44
dokument Uchwała Nr XI/101/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-10-29 09:43
dokument Uchwała Nr XI/100/19 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobótka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2019-10-29 09:42
dokument Uchwała Nr XI/99/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2019-10-29 09:41
dokument Uchwała Nr XI/98/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice 2019-10-29 09:40
dokument Uchwała Nr XI/97/19 w sprawie wyboru ławników sądowych do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków na kadencję 2020-2023 2019-10-29 09:39
dokument Uchwała Nr XI/96/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok 2019-10-29 09:38
dokument Uchwała Nr XI/95/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-10-29 09:36
dokument Uchwała Nr X/94/19 w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 2019-10-01 08:49
dokument Uchwała Nr X/93/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sobótka w sprawie zmiany statutów Zarządów Osiedlowych nr 1 i nr 2 w Sobótce 2019-10-01 08:44
dokument Uchwała Nr X/92/19 w sprawie przystapienia do partnerstwa z MiG Kąty Wrocławskie 2019-10-01 08:43
dokument Uchwała Nr X/91/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2019-10-01 08:42
dokument Uchwała Nr X/90/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok. 2019-10-01 08:39
dokument Uchwała Nr X/89/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-10-01 08:37
dokument Uchwała Nr IX/88/19 w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 2019-08-07 09:11
dokument Uchwała Nr IX/87/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 2019-08-07 09:09
dokument Uchwała Nr IX/86/19 w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" 2019-08-07 09:17
dokument Uchwała Nr IX/85/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej 2019-08-07 09:06
dokument Uchwała Nr IX/84/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sobótka w sprawie zmiany statutów Zarządów Osiedlowych Nr 1 i Nr 2 w Sobótce 2019-08-07 09:06
dokument Uchwała Nr IX/83/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobótka 2019-08-07 09:05
dokument Uchwała Nr IX/82/19 w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy). 2019-08-07 09:15
dokument Uchwała Nr IX/81/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2019-08-07 09:03
dokument Uchwała Nr IX/80/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Sobótka 2019-08-07 09:02
dokument Uchwała Nr IX/79/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobótka 2019-08-07 08:59
dokument Uchwała Nr IX/78/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 2019-08-07 08:58
dokument Uchwała Nr IX/77/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-08-07 08:57
dokument Uchwała Nr VIII/76/19 w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Gminą Nový Malín 2019-07-02 14:58
dokument Uchwała Nr VIII/75/19 w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie MiG Sobótka 2019-07-02 14:57
dokument Uchwała Nr VIII/74/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Strzegomiany 2019-07-02 14:56
dokument Uchwała Nr VIII/73/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2019-07-02 14:56
dokument Uchwała Nr VIII/72/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kryształowice 2019-07-02 14:55
dokument Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olbrachtowice 2019-07-02 14:54
dokument Uchwała Nr VIII/70/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice 2019-07-02 14:53
dokument Uchwała Nr VIII/69/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki 2019-07-02 14:53
dokument Uchwała Nr VIII/68/19 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 2019-07-02 14:52
dokument Uchwała Nr VIII/67/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2019 r. 2019-07-02 14:50
dokument Uchwała Nr VIII/66/19 w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka 2019-07-02 14:49
dokument Uchwała Nr VIII/65/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 2019-07-02 14:48
dokument Uchwała Nr VIII/64/15 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-07-03 09:37
dokument Uchwała Nr VIII/63/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-07-02 14:45
dokument Uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2019-07-02 14:44
dokument Uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka wotum zaufania 2019-07-02 14:43
dokument Uchwała Nr VII/60/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce oraz zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2019-05-28 15:03
dokument Uchwała Nr VII/59/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji" oraz utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji" 2019-05-28 15:07
dokument Uchwała Nr VII/58/19 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim w Przedszkole Publiczne w Rogowie Sobóckim i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 2019-05-28 15:00
dokument Uchwała Nr VII/57/19 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Świątnikach w Przedszkole Publiczne w Świątnikach i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach. 2019-05-28 14:58
dokument Uchwała Nr VII/56/19 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Sobótce i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce 2019-05-28 14:57
dokument Uchwała Nr VII/55/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok. 2019-05-28 14:55
dokument Uchwała Nr VII/54/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-05-28 14:54
dokument Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 2019-04-30 10:29
dokument Uchwała Nr VI/53/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 2019-04-30 10:20
dokument Uchwała Nr VI/52/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 oraz uchylenia uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 2019-04-30 10:09
dokument Uchwała Nr VI/51/19 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 2019-04-30 10:02
dokument Uchwała Nr VI/50/19 w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2019-04-30 09:59
dokument Uchwała Nr VI/49/19 w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji" 2019-04-30 09:58
dokument Uchwała Nr VI/48/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy) 2019-04-30 09:52
dokument Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok 2019-04-30 08:56
dokument Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-04-30 08:55
dokument Uchwała Nr V/45/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr II/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" 2019-03-26 13:49
dokument Uchwała Nr V/44/19 zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2019-03-26 13:38
dokument Uchwała Nr V/43/19 zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 2019-03-26 13:37
dokument Uchwała Nr V/42/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 2019-03-26 13:35
dokument Uchwała Nr V/41/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany 2019-03-26 13:33
dokument Uchwała Nr V/40/19 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 2019-03-26 13:32
dokument Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok 2019-03-26 13:30
dokument Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-03-26 13:29
dokument Uchwała Nr IV/37/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 2019-03-05 08:53
dokument Uchwała Nr IV/36/19 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 2019-03-05 08:52
dokument Uchwała Nr IV/35/19 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 2019-03-05 08:51
dokument Uchwała Nr IV/34/19 w sprawie odwołania członka KZOKiS i zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 2019-03-05 08:50
dokument Uchwała Nr IV/33/19 zmieniająca uchwałę Nr XI/72/15 z dnia 11 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Księginice Małe i Przemiłów do kategorii dróg gminnych 2019-03-05 08:49
dokument Uchwała Nr IV/32/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2019-03-05 08:48
dokument Uchwała Nr IV/31/19 w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2019 2019-03-05 08:46
dokument Uchwała Nr IV/30/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok 2019-03-05 08:44
dokument Uchwała Nr IV/29/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-03-05 08:44
dokument Uchwała Nr III/28/19 w sprawie "Strategii rozwiązywania probleów społecznych dla MiG Sobótka na lata 2019-2030 2019-01-28 13:04
dokument Uchwała Nr III/27/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2019r. 2019-01-28 13:03
dokument Uchwała Nr II/26/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" 2019-01-03 13:24
dokument Uchwała Nr II/25/18 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r. 2019-01-03 13:11
dokument Uchwała Nr II/24/18 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany 2019-01-03 13:09
dokument Uchwała Nr II/23/18 w sprawie przystąpienia do porządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka 2019-01-03 13:08
dokument Uchwała Nr II/22/18 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Bolesława Chrobrego) 2019-01-03 13:08
dokument Uchwała Nr II/21/18 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Wypoczynkowa) 2019-01-03 13:07
dokument Uchwała Nr II/20/18 w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Jutrzenki) 2019-01-03 13:06
dokument Uchwała Nr II/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2019-01-03 13:01
dokument Uchwała Nr II/18/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 2019-01-03 13:34
dokument Uchwała Nr II/17/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2019-01-03 12:58
dokument Uchwała Nr II/16/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2019 2019-01-03 12:56
dokument Uchwała Nr II/15/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2019-2020 2019-01-03 12:36
dokument Uchwała Nr II/14/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego progamu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-03 12:34
dokument Uchwała Nr II/13/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-03 12:33
dokument Uchwała Nr II/12/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-01-03 12:32
dokument Uchwała Nr II/11/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2019 2019-01-03 12:31
dokument Uchwała Nr II/10/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2019r. 2019-01-03 12:27
dokument Uchwała Nr II/9/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka 2019-01-03 12:27
dokument Uchwała Nr II/8/18 w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2019 rok 2019-01-03 12:26
dokument Uchwała Nr II/7/18 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-01-03 12:25
dokument Uchwała Nr II/6/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2019-01-03 12:24
dokument Uchwała Nr II/5/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2025 2019-01-03 12:23
dokument Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 2018-11-26 14:38
dokument Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce 2018-11-26 14:43
dokument Uchwała Nr I/2/18 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sobótce 2018-11-26 14:39
dokument Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce 2018-11-26 14:38