herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sobótka 2018-06-21 11:51
Uchwała w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 2018-06-21 11:50
Uchwała w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów - dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka 2018-06-21 11:48
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów 2018-06-21 11:46
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy 2018-06-21 11:45
Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka 2018-06-21 11:45
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 2018-06-21 11:44
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego 2018-06-21 11:44
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok 2018-06-21 11:43
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2018-2021 2018-06-21 11:42
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-06-21 11:41
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 2018-06-21 11:39