herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki 2018-01-23 10:56
Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej 2018-01-23 10:56
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2018-01-23 10:55
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu MiG Sobótka pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu priorytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". 2018-01-23 10:54
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce 2018-01-23 10:52
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 2018-01-23 10:32
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w ośmioklasowe Szkoły Podstawowe. 2018-01-23 10:29
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Sobótka 2018-01-23 10:27
Uchwała w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 2018-01-23 10:24
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018r. 2018-01-23 10:23
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fnansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2021 2018-01-23 10:22