herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 32.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2018r. 2018-03-09 11:00
Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 1 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzielanych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2018-03-09 11:00
Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018. 2018-03-07 11:13
Zarządzenie Nr 27.2018w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-03-07 11:15
Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2018-03-07 11:17
Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2018-03-07 11:21
Zarządzenie Nr 22.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2018-03-07 11:22
Zarządzenie Nr 21.2018 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2018-03-07 11:26
Zarządzenie Nr 20.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2018-02-14 13:53
Zarządzenie Nr 19.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2018-02-14 13:52
Zarządzenie Nr 18.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2018 roku. 2018-02-14 12:58
Zarządzenie Nr 17.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 rok. 2018-02-14 13:04
Zarządzenie Nr 16.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży. 2018-02-14 13:04
Zarządzenie Nr 15.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2018-02-14 13:10
Zarządzenie Nr 14.2018 w sprawie udzielania pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu przyznawania jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:52
Zarządzenie Nr 13.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:52
Zarządzenie Nr 12.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydawanie decyzji w tych sprawach 2018-02-14 13:52
Zarządzenie Nr 11.2018 w sprawie udzielania pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2018-02-14 13:51
Zarządzenie Nr 10.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społeczej w Sobótce upoważnienia do postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:51
Zarządzenie Nr 9.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:50
Zarządzenie Nr 8.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:50
Zarządzenie Nr 7.2018 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-14 13:49
Zarządzenie Nr 6.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Pomocy Społecznej w Sobótce do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2018-02-14 13:48
Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym 2018-01-22 08:56
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia zasad podziału środków fnansowych na dokształcanie nauczycieli 2018-01-11 14:03
Zarządzenie Nr 3.2018 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Sobótka 2018-01-17 08:01
Zarządzenie Nr 2.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 01.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Pracowania Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację" 2018-01-17 08:05
Zarządzenie Nr 1.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia, w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2018-01-17 07:59