herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat. 2017-11-22 10:17
Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 2017-11-22 10:16
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2017-11-22 10:14
Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych 2017-11-22 10:13
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok 2017-11-22 10:13
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w ośmioklasowe Szkoły Podstawowe. 2017-11-22 10:21
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek 2017-11-22 10:09
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe 2017-11-22 10:06
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice 2017-11-22 10:05
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Modra) 2017-11-22 10:04
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r. 2017-11-22 12:50
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2017-11-22 12:50