Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Projekt

 

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia

 

w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

 

 

Celem Gminy Sobótka jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Służyć to ma lepszemu rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.

Współpraca ta ma na celu usprawnienie wykonywania zadań Gminy Sobótka poprzez pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, skupiających aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne osób w danym środowisku. Wiąże się to ze zwiększeniem skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadania publicznego w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Sobótka
z organizacjami pozarządowymi, wskazuje podmioty współpracy, zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Precyzuje tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert.

Program stworzono we współpracy z organizacjami pozarządowymi
w ramach konsultacji społecznych.

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 2. Gminie - rozumie się przez to Miasto i Gminę Sobótka,

 3. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

 4. Radzie Gminy - rozumie się przez to Radę Miejską w Sobótce,

 5. Programie - rozumie się przez to Program współpracy Miasta i Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,

 6. Podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

 7. Dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.),

 8. Konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs, o którym mowa w art. 11. Ust. 2 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Cel główny i cele szczegółowe Programu.

 

§ 2. Nadrzędnym celem współpracy Miasta i Gminy Sobótka
z organizacjami pozarządowymi jest dążenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3. Celem głównym Programu jest poprawa jakości życia, pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Sobótka oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez:

 1. poprawę współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym a administracja publiczną,

 2. wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego w Gminie Sobótka będącego jednym z elementów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

 3. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców regionu,

 4. rozwój partnerstwa publiczno-społecznego z ukierunkowaniem na zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym,

 5. włączenie organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju Gminy Sobótka,

 6. podnoszenie standardów współpracy Miasta i Gminy Sobótka i organizacji pozarządowych w aspekcie realizacji zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,

 7. współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierając inicjatywy oraz nowatorskie rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym oraz umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych.

 

§ 4. Celami szczegółowymi Programu są:

 1. utworzenie, opartego na partnerstwie i reprezentacji, systemu komunikacji i współdziałania Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi,

 2. zwiększenie udziału zadań realizowanych przez Gminę Sobótka
  we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi, promocja powierzania zadań organizacjom pozarządowym,

 3. wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej
  i samoorganizacji społeczności w regionie,

 4. włączenie sektora pozarządowego we współpracę międzyregionalną, ogólnopolską i międzynarodową realizowaną przez Gminę Sobótka oraz wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w tym zakresie,

 5. współdziałanie Gminy Sobótka i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego
  i innych funduszy europejskich.

 

 

Rozdział III

Zasady współpracy

 

§ 5. Współpraca Miasta i Gminy Sobótka z podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach:

 1. pomocniczości - co oznacza, że Gmina Sobótka powierza podmiotom programu realizację zadań własnych, a podmioty programu zapewniają jego wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

 2. suwerenności stron - co oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy,

 3. partnerstwa - co oznacza, iż współpraca realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
  w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców Gminy, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania,

 4. efektywności - polega na wspólnym dążeniu Gminy Sobótka i podmiotów programu do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

 5. jawności, uczciwej konkurencji - rozumiana jest jako udostępnienie przez Gminę Sobótka współpracującym z nią podmiotami programu informacji o celach, zamiarach, kosztach i efektach współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Podmioty współpracy

 

§ 6. Podmiotami realizującymi współpracę są:

 1. Rada Miejska w Sobótce - wyznaczają kierunki polityki społecznej
  i finansowej Gminy Sobótka oraz priorytetów w sferze współpracy
  z organizacjami pozarządowymi,

 2. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka - podejmuje decyzje o priorytetach współpracy z podmiotami programu, ogłasza otwarte konkursy
  na realizację zadań skierowanych do podmiotów programu, decyduje
  o wyborze ofert i innych formach pomocy poszczególnym podmiotom programu, podejmuje ostateczną decyzję o wysokości dotacji przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań,

 3. Jednostki organizacyjne Gminy - podejmują na bieżąco współpracę
  z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne,

 4. Organizacje pozarządowe - realizujące zadania publiczne na ternie Gminy lub dla jej mieszkańców - bez względu na siedzibę organizacji.

 

 

Rozdział V

Zakres przedmiotowy

 

§ 7. Współpraca Gminy Sobótka z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, a w szczególności:

 1. pielęgnowanie tradycji i wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej,

 2. zwiększanie poczucia bezpieczeństwa,

 3. wspomaganie aktywności mieszkańców,

 4. wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza
  w profesjonalizacji ich pracy,

 5. popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób, szczególnie cywilizacyjnych,

 6. popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z uzależnienia od tytoniu, alkoholu, narkotyków, leków oraz innych środków i zachowań stanowiących zagrożenia dla zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 7. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

 8. zwiększenie ilości miejsc zagospodarowujących czas wolny młodzieży, szczególnie w wieku szkoły ponadpodstawowej, w tym organizacji aktywnych form wypoczynku,

 9. działania prowadzące do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,

 10. zabezpieczenie potrzeb osób starszych,

 11. organizowanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

 12. wspomaganie rozwoju kultury, w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę miasta i gminy,

 13. upowszechnianie kultury fizycznej

 14. wspieranie działalności klubów sportowych prowadzących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,

 15. wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych.

 

 

Rozdział VI

Formy współpracy

 

§ 8. Współpraca Gminy Sobótka z podmiotami programu realizowana będzie w szczególności:

 1. W sferze finansowej:

Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu. Środki finansowe na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych ujęte będą
w budżecie Gminy na 2011 rok. Do współpracy o charakterze finansowym należy zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybrać formę:

 1. wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji
  na dofinansowanie ich realizacji.

 1. w sferze informacyjnej:

 1. prowadzenie na stronie internetowej Gminy Sobótka www.sobotka.pl bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne oraz rejestru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Sobótka na realizację zadań publicznych,

 2. publikowania informacji, ważnych dla podmiotów Programu, na stronie internetowej Gminy Sobótka, www.bip.sobotka.pl

 3. informowanie o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych i o sposobie ich rozstrzygnięć,

 4. konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działalności, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji,

 5. angażowanie podmiotów programu do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć.

 1. w sferze organizacyjnej:

 1. udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiążę się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępniania lokalu, środków technicznych itp.,

 2. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym
  i konsultacyjnym,

 3. przystępowanie Gminy do partnerstw w projektach kierowanych przez organizacje pozarządowe do funduszy europejskich,

 4. obejmowanie honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka,

 5. funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

 6. nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu.

 1. w sferze szkoleniowej:

 1. inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych,

 2. inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,

 3. współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
  w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

Rozdział VII

Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 9. Jako zadania priorytetowe Gminy Sobótka w roku 2011 określa się:

 1. Kultury fizycznej i sportu:

 1. zadania związane z organizacją imprez sportowych,

 2. projekty związane z braniem udziału przez dzieci i młodzież
  w imprezach sportowych,

 3. zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych (m. in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów itp.);

 1. Turystyki i promocji Gminy

 1. zadania związane z promocją walorów turystycznych regionu (m.in. spotkania, targi, sympozja, jarmarki, wystawy, konkursy wiedzy
  o walorach regionu, festyny, publikacje, foldery),

 2. szkolenia, rajdy, zloty i inne,

 3. zadania związane z rozwojem szlaków turystycznych oraz organizacją
  i innych zadań promujących walory regionu,

 4. wsparcie turystyki prozdrowotnej,

 5. promowanie walorów turystycznych w tym promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych,

 6. publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych;

 1. Kultury, sztuki

 1. organizacja festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych
  o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym mających znaczenie dla kultury Gminy,

 2. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,

 3. popularyzacja i ochrona elementów tradycyjnej kultury regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych Gminy Sobótka (konkursy, wystawy, działania edukacyjne itp.),

 4. wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych;

 

 1. Pomocy społecznej:

 1. Projekty wspomagające:

- integracje przeciwdziałaniu niepełnosprawności,

- przeciwdziałanie bezrobociu,

- działanie na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży, wsparcie działania tematycznych grup nieformalnych,

- pomoc ofiarom przemocy domowej,

- pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu,

- zabezpieczenie potrzeb osób starszych,

b) projekty związane z organizacją imprez tematycznych, takich, jak

m.in. Dzień Dziecka, Mikołaj, Wigilia;

 

5) Wypoczynku dzieci i młodzieży:

a) organizacja wypoczynku zimowego,

b) organizacja wypoczynku letniego;

6) Promocji ochrony zdrowia:

a) wsparcie projektów z zakresu oświaty prozdrowotnej,

b) promocja grup wsparcia;

7) Ekologia i ochrona zwierząt

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka może, na wniosek podmiotu programu rozszerzyć listę zadań realizowanych w roku 2011, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej w Sobótce i uzgodnieniu z organizacjami.

 

 

 

Rozdział VIII

Okres realizacji programu

 

§ 10. Program współpracy Miasta i Gminy Sobótka z podmiotami Programu będzie realizowany od … do dnia 31 grudnia 2011 roku.

 

 

 

 

Rozdział IX

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

 

§ 11. Program finansowany będzie z budżetu Gminy oraz dostępnych funduszy europejskich.

Gmina Sobótka na realizację Programu w roku budżetowym 2011 będzie przeznaczać środki finansowe w wysokości, nie więcej niż…

 

 

 

Rozdział X

Sposób oceny realizacji programu

 

§ 12. Miernikami efektywności Programu Współpracy Miasta i Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:

 1. liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadani publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

 2. liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),

 3. liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

 4. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,

 5. łącznej wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,

 6. wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,

 7. systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Gminy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy złoży Radzie sprawozdanie z realizacji Programu w 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

 

 

 

 

Rozdział XI

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

 

§ 13. Tworzenie Programu przebiegać będzie w następujący sposób:

 1. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
  o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem Programu oraz możliwości przesyłania droga elektroniczną (formularz) przez podmioty Programu ogólnych propozycji, kierunków oraz obszarów działań do projektu Programu,

 2. przeprowadzenie z podmiotami Programu konsultacji projektu Programu,

 3. rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez Podmioty Programu

 4. podjęcie przez Radę Miasta i Gminy uchwały przyjmującej projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Sobótka
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kierowanie jej pod jej obrady Rady Miasta i Gminy Sobótka,

 5. przyjęcie przez Radę Miasta i Gminy Sobótka uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§ 14. Konsultacje programu przebiegać będą w następujący sposób:

 1. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy informacji
  o możliwości przesłania drogą elektroniczną ogólnych propozycji, kierunków oraz obszarów działań do projektu Programu,

 2. zamieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy projektu programu oraz informacji o możliwości składnia uwag i wniosków dotyczących projektu Programu w siedzibie Urzędu, przesyłania ich drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

 3. rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez Podmioty Programu

 4. sporządzenie analizy uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji.

 

 

Rozdział XII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

 

§ 15. 1. Komisja powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza Miasta
i Gminy Sobótka.

2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

3. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania konkursowego.

4. Komisja konkursowa zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich oferentów i do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

5. w skład Komisji nie może wchodzić osoba, która jest oferentem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organizacji pozarządowej występującej jako oferent.

6. Dla skutecznego działania Komisji wymagany jest udział co najmniej połowy jej składu.

7. Posiedzenie Komisji odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Mogą w nich brać udział osoby - pracownicy urzędu - nie będące członkami Komisji, wykonujące czynności związane z obsługa Komisji.

8. Z posiedzeń sporządza się protokół, który przedkładany jest Burmistrzowi.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.

 2. Środki przeznaczone na realizację poszczególnych zadań w 2011 roku zostały szczegółowo określone w projekcie budżetu Miasta i Gminy Sobótka.

 3. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom określonym w Programie może nastąpić w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub przepisach odrębnych.

 4. Tryb pozyskiwania i sposób wydatkowania środków finansowych na realizację zadania publicznego określa ustawa.

 5. Wzór oferty określa rozporządzenie właściwego ministra.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 04-10-2010 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Monika Marciszyn 20-09-2013 13:00