herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2016-12-21 10:17
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne w tych szkołach prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2016-12-21 10:12
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2016-12-21 10:08
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne lub osoby fizyczne 2016-12-21 10:07
Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego oraz nauczycieli realizujących etat łączony 2016-12-21 10:05
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP Gminy Sobótka biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gmine Sobótka 2016-12-21 10:04
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2017. 2016-12-21 10:02
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2017 2016-12-21 10:01
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2017 roku 2016-12-21 09:59
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki, ul. Zachodnia) 2016-12-21 09:58
Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2017 rok 2016-12-21 13:57
Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020 2016-12-21 13:55
Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2016r. 2016-12-21 12:54
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2016-2020 2016-12-21 12:53
Uchwała w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2016-12-21 09:55