herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-12-22 12:10
Uchwała w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sobótka do roku 2015. 2015-12-22 12:08
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne 2015-12-22 12:07
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka 2015-12-22 12:04
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sobótka 2015-12-22 12:03
Uchwała w sprawie utraty mocy uchwały Nr XII/82/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 2 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu placów zabaw w Gminie Sobótka 2015-12-22 12:00
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla MiG Sobótka na rok 2016 2015-12-22 11:59
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na rok 2016 2015-12-22 11:58
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2015-12-22 11:57
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2016r. 2015-12-22 11:51
Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2016 rok 2015-12-22 14:05
Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2016-2020 2015-12-22 13:23
Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobótka na 2015 rok 2015-12-22 11:49