herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka 2015-06-19 09:48
Uchwała w sprawie uchwalenia mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębach: Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kryształowice i Olbrachtowice 2015-06-19 09:48
Uchwała w sprawie stwierdzenia, że projekt mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębach: Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kryształowice i Olbrachtowice nie narusza ustaleń studium 2015-06-19 09:45
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gminnej 2015-06-19 09:44
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie przez Gminę Sobótka części gruntu stanowiącego własność osób fizycznych 2015-06-19 09:43
Uchwała w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Sobótka do stanu faktycznego 2015-06-19 09:42
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2015r. 2015-06-19 09:41
Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2015-06-19 09:40
Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 2015-06-19 09:39
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-06-19 09:38
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. 2015-06-19 09:37