herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka 2015-02-19 12:37
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce 2015-02-19 12:36
Uchwała w sprawie ustalenia zasad i postępowania rekrutacyjnego dla przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym 2015-02-19 12:35
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-02-19 12:35
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-02-19 12:34
Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych oplat 2015-02-19 12:34
Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2015-02-19 12:33
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2015-02-19 12:33
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka 2015-02-19 12:32
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2015 2015-02-19 12:28
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2015 2015-02-19 12:28
Uchwala w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2015-2017" 2015-02-24 14:38
Uchwała w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2015-02-19 12:27
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Rogów Sobócki) 2015-02-19 12:27
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki 2015-02-19 12:26
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Sulistrowice dz. nr 253/9) 2015-02-19 12:26
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Sulistrowice dz. nr 194/5 i 194/15) 2015-02-19 12:25
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Przezdrowice) 2015-02-19 12:25
Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2015 rok 2015-02-19 12:48
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok 2015-02-19 12:20
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2015-2020 2015-02-19 12:19