Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rokowania udział dz. 14 AM16 ul. Świdnicka


ROKOWANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

ogłasza sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka

w drodze rokowań

Działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania ofert
i zgłoszenia udziału w rokowaniach w sprawie zakupu nieruchomości
niezabudowanej w drodze rokowań.

Sprzedaż obejmuje:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana , położona na działce nr 14 AM-16 obręb: Sobótka o pow. 0,0950 ha, ul. Świdnicka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00040914, w udziale wynoszącym 3/6 części stanowiące własność gminy Sobótka ; przeznaczenie : pod zabudowę mieszkaniowo-usługową /MN/U 2; klasa gruntu Bp; działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, działka posiada dostęp do drogi utwardzonej asfaltem oraz bardzo dobry dostęp do uzbrojenia ; działka położona jest w terenie, w którym występują szkody górnicze.

Cena wywoławcza do rokowań: 57.000,- PLN Zaliczka: 8.550,- PLN

Nieruchomość nie znalazła nabywców w dwóch kolejnych przetargach tj. 09.11.2012 r. i 09.04.2013 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Sobótka udział dz. nr 14, AM-16

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko, adres, kontakt telefoniczny, e-mail oferenta, w przypadku firmy: nazwę i siedzibę oraz poświadczone za zgodność z oryginałem, ksero wpisu do działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego,

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę brutto i sposób zapłaty,

  5. kopię dowodu wpłaty zaliczki

Rokowania będzie przeprowadzać Komisja powołana prze Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Warunkiem przystąpienia do rokowań na sprzedaż udziału w działce nr 14 AM-16 obręb Sobótka jest wpłata zaliczki w wysokości 15% tj. 8.550,- PLN od ceny wywoławczej do rokowań, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce: B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72957410152003020016050004 w terminie do dnia 08 lipca 2013 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, parter, w zaklejonej kopercie z napisem jak podano wyżej w terminie do dnia 10 lipca 2013 r. do godziny 14-tej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Sobótce Rynek 1, sala nr 11.

Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Komisja przeprowadzi rokowania z uczestnikami, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do ustnej części od godziny 11.00 dnia 12 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce sala nr 11, I piętro.

Oferty uczestników, którzy nie zgłoszą się do rokowań będą wycofane.

Uczestnicy przystępujący do rokowań zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przełożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.

  • Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej, zgodnie z ustaleniami protokołu z rokowań.

  • Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy.

  • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr
7 i 6, I piętro Tel. (71) 335-12-32, strona internetowa www.bip.sobotka.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl Położenia działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać rokowania informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka, dnia 2013.06.04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Grabek 05-06-2013 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Stanisława Grabek 05-06-2013 08:29