herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 2013-02-21 14:06
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2013 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka 2013-02-21 14:05
Uchwała w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Okulice na lata 2013-2023 2013-02-21 14:03
Uchwała w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Przemiłów na lata 2013-2023 2013-02-21 14:02
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Będkowice 2013-02-21 14:01
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Strachów 2013-02-21 14:00
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (działka nr 498) 2013-02-21 13:59
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w obrębie wsi Mirosławice (działka nr 1/2) 2013-02-21 13:57
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany (działka nr 554) 2013-02-21 13:56
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Mirosławice (działki nr 28/9, 28/10) 2013-02-21 13:54
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (rejon Placu Wolności) 2013-02-21 13:52
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (rejon ul. Warszawskiej) 2013-02-21 13:51
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (działka nr 4/1, 4/2,4/3 AM 3) 2013-02-21 13:51
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp gminy Sobótka (zmiany ogólne) 2013-02-21 13:49
Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2013-02-21 13:48
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka 2013-02-21 13:48
Uchwała w sprawie wysokości opłat za korzystanie oraz zasad korzystania z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Sobótce 2013-02-21 13:46
Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 2013-02-21 13:45
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-02-21 13:44
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Świątniki) 2013-02-21 13:38
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki) 2013-02-21 13:37
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2013. 2013-02-21 13:36
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-02-21 13:35
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2013-02-21 13:34