herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe 2012-11-23 14:46
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe 2012-11-23 14:45
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (rejon ul. Młynarskiej) 2012-11-23 14:45
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (rejon ul. Młynarskiej) 2012-11-23 14:44
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (dz. nr 655). 2012-11-23 14:43
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki. 2012-11-23 14:42
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz.nr 412/1-21) 2012-11-23 14:41
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz.nr 412/1-21) 2012-11-23 14:40
Uchwała w sprawie uchwalenia mpzp terenu położonego w południowo - wschodniej części wsi Sulistrowice 2012-11-23 14:47
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (w granicach terenu położonego w Sulistrowicach) 2012-11-23 14:38
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (dz. nr 15) 2012-11-23 14:35
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (dz. nr 13/3, 13/4, 13/5, 13/6) 2012-11-23 14:34
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany. 2012-11-23 14:34
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2012-11-23 14:33
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2012-11-23 14:32
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2012-11-23 14:32
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. 2012-11-23 14:31
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. 2012-11-23 14:30
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sobótka biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sobótka 2012-11-23 14:30
Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-11-23 14:29
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sobótka. 2012-11-23 14:28
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2012-11-23 14:28
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2012-11-23 14:27
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW 2012-11-23 14:26
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 2012-11-23 14:26
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2012-11-23 14:25