herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2012-06-21 12:03
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzaleźnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2012 2012-06-21 12:01
Uchwała w sprawie uchwalenia mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice 2012-06-21 12:00
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe 2012-06-21 11:58
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Kryształowice 2012-06-21 11:57
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Michałowicach 2012-06-21 11:55
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach (cz.dz. nr 229) 2012-06-21 11:54
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów połozonych w obrębie wsi Strzegomiany 2012-06-21 11:53
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2012-06-21 11:50
Uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 2012-06-21 11:48
Uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce 2012-06-21 11:47
Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru 2012-06-21 11:46
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2012-06-21 11:45
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka. 2012-06-21 11:44
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2012r. 2012-06-21 11:43
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 2012-06-21 11:38
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2012-06-21 11:31
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 2012-06-21 11:29
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 2012-06-21 11:28