Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXV/09 z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2009 r.

Protokół Nr XXXV/09

z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2009 roku

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) 35 sesję Rady Miejskiej w Sobótce otworzył Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozyrski.

W sesji na 15 radnych uczestniczyło 14. Radny nieobecny – Józef Budzowski.


Ponadto w sesji uczestniczyli:

-         Burmistrz Miasta i Gminy – Zenon Gali

-         Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Hanna Piwowarska,

-         Sekretarz Miasta i Gminy – Grażyna Szymańska,

-         Skarbnik Miasta i Gminy – Eugenia Pawłowska,

-         kierownicy referatów UMiG,

-         dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy,

-         przedstawiciele samorządów miejskich i wiejskich oraz zaproszeni goście.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozyrski powitał wszystkich zebranych na 35 sesji Rady Miejskiej w Sobótce. Następnie poprosił o wycofanie z porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania na drogach publicznych Miasta Sobótka. Zaznaczył, że radni chcieli wprowadzić tą uchwałą kilka udogodnień dla mieszkańców, ale zgodnie z opinią radcy prawnego nie ma podstaw prawnych do jej podjęcia. Przedstawił zebranym opinię radcy prawnego w tej sprawie. Wyjaśnił, że prawo zamówień publicznych nie pozwala na wprowadzanie zmian w umowie już zawartej, ale to wcale nie oznacza, że nie ma sposobu na wprowadzenie zgłoszonych propozycji. Poinformował, że firma, która wygrała przetarg sama złożyła w gminie wniosek o wprowadzenie tych zmian i w świetle prawa część z nich może wprowadzić sama, bez zmiany uchwały. Na zakończenie poprosił o przesunięcie uchwały dotyczącej likwidacji sp zoz Leczniczo-Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny Rodzinnej w Sobótce jak punkt 3 porządku obrad z uwagi na fakt, że doktor Marek Korol, który przybył na sesję jako przedstawiciel ośrodka musi wracać do swoich pacjentów.

 

Zarządzono głosowanie nad przyjęciem wniosków złożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Głosów „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0, „nieobecny” 1

 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji, który po dokonanej zmianie przedstawiał się następująco:

 

1.     Interpelacje i zapytania.

2.     Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 29 maja 2009r.

3.     Uchwała w sprawie likwidacji sp zoz Leczniczo-Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny Rodzinnej w Sobótce.

4.     Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2009r.

5.     Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009r.

6.     Uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej.

7.     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność gminy Sobótka w trybie bezprzetargowym.

8.     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka w trybie bezprzetargowym.

9.     Wolne wnioski i komunikaty.

 

 

Ad. 1

Radny Witold Nazimek zapytał, czy zostanie powołana komisja do szacowania strat związanych z powodzią? Dodał, że ta powódź pokazała w jakim stanie są nasze drogi i przepusty gminne. Poinformował, że na początku tej kadencji sołtys Strzegomian zgłaszał problem z ul. Ślężną, na której po odcinku 50 metrów po każdych opadach nie można przejść. Zaznaczył, że minęło 3 lata i do tej pory nic nie zrobiono w tej sprawie. Zapytał, kiedy zostanie przeprowadzony remont świetlicy w Sulistrowicach oraz kiedy zostanie wykonany przystanek w Będkowicach? Na zakończenie zapytał, kiedy rozpocznie się realizacja zadania SUW Sulistrowiczki i wodociągu Księginice-Sulistrowice?

Burmistrz Zenon Gali odpowiedział, że komisja do szacowania strat związanych z powodzią zostanie powołana. Zaznaczył, że wszystkie szkody zostały już zgłoszone do Wojewody, a dzisiaj podczas spotkania z sołtysami informacje te były jeszcze weryfikowane. Dodał, że cała procedura ulegnie zmianie, jeżeli zostanie ogłoszony stan klęski żywiołowej, ponieważ wówczas w skład komisji wejdzie przedstawiciel wojewody. Podkreślił, że szkód jest bardzo dużo, a sztab kryzysowy w urzędzie gminy nadal działa przez całą dobę. Poinformował, że po wyborze najlepszej oferty przystanek w Będkowicach zostanie zakupiony. Odnosząc się do pytania związanego z świetlicą w Sulistrowicach powiedział, że w Urzędzie Marszałkowskim zażyczono sobie korekt wniosku, ale ma nadzieję, że w najbliższych dniach sprawa formalna zostanie uregulowana i będzie można przystąpić do remontu. Poinformował, że zrobiony został projekt na wykonanie „dywanika” na ul. Ślężnej i profil drogi zostanie zmieniony wraz z naprawą przepustu koło Pana Longiera, który będzie odbierał wodę. Dodał, że prace zostaną rozpoczęte w najbliższym czasie, ponieważ w pierwszej kolejności zostaną naprawione szkody po powodzi, aby mieszkańcy bez problemu mogli dotrzeć do swoich domostw. Wracając do tematu SUW poinformował, że złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim i przeszedł on już pozytywnie pierwszą fazę weryfikacji.

Radny Witold Nazimek zwrócił uwagę na przepusty na drogach powiatowych, ponieważ najczęściej są one niedrożne albo zbyt małe.

Burmistrz Zenon Gali odpowiedział, że umówiony jest już z przedstawicielem starosty na przegląd rowów. Zaznaczył, że na bieżąco zgłaszane są wszelkie uszkodzenia na drogach powiatowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozyrski przedstawił zebranym interpelacje i zapytania jakie złożył na piśmie Radny Józef Budzowski. Zapytania dotyczyły m.in. rozwiązania problemu zalewania ul. Stacyjnej, zadbania o estetykę i bezpieczeństwo nieruchomości, na której stoi kino, wycięcia lub przycięcia lipy na ul. Dworcowej oraz rozwiązania problemów gruntów użytkowych pod przepompownią ścieków w Rogowie Sobóckim.

Pani Ewa Jankowiak Sołtys Wsi Sulistrowice zgłosiła potrzebę ustawienia kontenera na śmieci nad zalewem w związku z rozpoczęciem sezonu turystycznego. Przypomniała, że na początku kadencji Burmistrz wraz z Wicestarostą Słomą byli na wizji ul. Nowej. Zaznaczyła, że minęły 2 lata, a droga nadal niszczeje. Podkreśliła, że trzeba ratować tą drogę, ponieważ szkoda pieniędzy, jakie zostały zaangażowane w jej wykonanie.

Burmistrz Zenon Gali odpowiedział, że gmina ponownie zwróci się do Starostwa, aby zajęło się tym tematem. Zaznaczył, że była to droga transportu śródpolnego, a teraz powstaje tam ogromne osiedle domków letnistkowych i drogą jeździe dużo ciężkiego sprzętu. Dodał, że wniosek o ustawienie kontenera na śmieci przyjmuje, ale należy mieć świadomość, że są to dodatkowe koszty dla budżetu.

Pan Grzegorz Białczak Prezes Hadluxu poinformował, że na ręce Przewodniczącego Rady złożył pismo mieszkańców ul. Augustianów z prośbą o wsparcie materiałem na drogę. Zaznaczył, że Hadlux dzisiaj już wyrównuje drogę, ale potrzebny jest materiał. Poprosił o zaplanowanie wykonania wzdłuż ulicy Leśnej rowów odwadniających do rowu głównego, ponieważ wówczas woda nie będzie zalewała osiedla.

Burmistrz Zenon Gali odpowiedział, że tłuczeń zostanie przyznany i zostanie przeanalizowana sprawa wykonania odwodnienia, chociaż w części, aby rozwiązać problem.

Pan Tadeusz Jakubowski Sołtys Wsi Księginice Małe poruszył kwestię rowów i ich przepustowości.

Ad. 2

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono i rada w głosowaniu jednomyślnym zatwierdziła protokół z sesji w dniu 29 maja 2009 r.

 

Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie likwidacji sp zoz Leczniczo-Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny Rodzinnej w Sobótce przedstawiła Z-ca Burmistrza Pani Hanna Piwowarska.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozyrski poinformował, że projekt tej uchwały zatwierdzony został przez radcę prawnego oraz zaopiniowany przez niezbędne instytucje. Następnie przedstawił treść tych opinii.

 

Radny Adam Broda zapytał, czy w budżecie gminy zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem likwidacji? Następnie zapytał, czy w związku z tym, że w uchwale zapisano, że świadczenia zdrowotne będą realizowane bez istotnego ograniczenia ich dostępności należy przyjąć stan aktualny, czy to co było wcześniej? Zaznaczył, że ma na myśli przychodnię w Rogowie Sobóckim i Będkowicach. Zapytał, czy 7 poradni nadal będzie funkcjonowało w przyszłości i na jakich zasadach oraz czy przywrócona zostanie pracownia RTG? Poruszył sprawę podnajmu lokali przez nowy podmiot. Zapytał na jaki okres będą zawierane umowy w okresie likwidacji, ponieważ po nowym roku przestaną one funkcjonować w związku z tym, że powstanie nowy podmiot?

Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG odpowiedziała, że dopóki uchwała w sprawie likwidacji nie zostanie podjęta nie ma powodu, aby wprowadzać stosowane zmiany w budżecie. Zaznaczyła, że gdy tylko uchwała zostanie podjęta to na kolejnej sesji zostanie zaplanowana zmiana budżetu związana przede wszystkim z pokryciem kosztów opłacenia likwidatora, ponieważ dopiero na podstawie bilansu jaki sporządzi na koniec roku będzie wiadomo jaka ilość środków jest potrzebna na opłacenie zobowiązań, które z dniem 1 stycznia przejmie gmina.

Doktor Marek Korol odnosząc się do jakości świadczonych usług zaznaczył, że likwidacja sp zoz to jedynie transformacja własnościowa, a pacjenci nie będą ponosili negatywnych konsekwencji tych zmian, ponieważ usługi będą świadczone na zasadzie podpisanych kontraktów z NFZ. Dodał, że specjalistyka nie ulegnie ograniczeniu, ponieważ jest to nieopłacalne, ale jako nowy podmiot będą mieli możliwość pobierania opłat za niektóre usługi, które nie są finansowane z NFZ.

Z-ca Burmistrza Pani Hanna Piwowarska odnosząc się do zawieranych umów na podnajem lokalu poinformowała, że wszystkie umowy na podnajem, które są obecnie zawarte utracą swoją moc z dniem 31.12.2009r. Zaznaczyła, że umowa podnajmu na gabinet stomatologiczny zostanie zawarta zgodnie z ogłoszeniem o przetargu na czas nieokreślony i z miesięcznym wyprzedzeniem będzie mogła zostać wypowiedziana. Poinformowała, że w umowie dzierżawy z nową spółką zostanie określone jakie pomieszczenia będzie mógł podnajmować nowy podmiot oraz na jakich warunkach.

Doktor Marek Korol odnosząc się do pytania dotyczącego dalszego funkcjonowania ośrodków zdrowia w Rogowie Sobóckim i Będkowicach odpowiedział, że jeżeli chodzi o Rogów Sobócki to chcieliby, aby ten ośrodek nadal funkcjonował. Zaznaczył, że stan tego budynku jest bardzo zły, a jako nowy podmiot będą potrzebowali akceptacji sanepidu na świadczenie usług w tym obiekcie i bez nakładów finansowych na poprawę stanu technicznego budynku na pewno zgody sanepidu nie uzyskają. Dodał, że kolejnym problemem jest konieczność zatrudnienia lekarza do Rogowa Sobóckiego, ponieważ bardzo trudno jest pozyskać kogoś na prowincję z uwagi na fakt, że zarobki w mieście są znacznie wyższe. Zaznaczył, że kartą przetargową mogłoby stać się mieszkanie, które najprawdopodobniej zostanie zwolnione do końca roku. Poinformował, że podobna sytuacja jest w Będkowicach, ale populacja mieszkańców jest tam znacznie mniejsza. Dodał, że jeżeli uda się pozyskać lekarza do ośrodka w Rogowie będzie istniała możliwość dokonania takich przesunięć, aby ośrodek w Będkowicach był otwarty kilka razy w tygodniu. Podkreślił, że opieka medyczna w naszej gminie opiera się przede wszystkim na lekarzach, którzy tutaj mieszkają.

Radny Adam Broda zapytał, co z RTG? Zaznaczył, że obowiązek remontu budynku w Rogowie Sobóckim spadnie na gminę.

Doktor Marek Korol odpowiedział, że posiadanie pracowni RTG wiąże się z określonymi kosztami i standardami, jakie muszą zostać spełnione. Dodał, że może uda się zakupić RTG stomatologiczne, ale dla RTG ogólnego musi być specjalne pomieszczenie, musi zostać zatrudniona firma dozorująca, a poza tym sam aparat jest bardzo kosztowny i jeżeli taka pracownia nie zarobi na siebie, to z ekonomicznego punktu widzenia nie ma sensu jej otwieranie.

Radny Mirosław Rybka zapytał, jakie mogą wystąpić nieistotne ograniczenia w świadczonych usługach medycznych?

Doktor Marek Korol odpowiedział, że nie będzie żadnych ograniczeń, ponieważ wszystko będzie funkcjonowało tak jak do tej pory. Zaznaczył, że mogą wystąpić jedynie ograniczenia administracyjne, które w związku ze zmianą formy prawnej mogą potrwać kilka tygodni.

Z-ca Burmistrza Pani Hanna Piwowarska zaznaczyła, że forma tego zapisu została narzucona przez Urząd Wojewódzki, który nadzoruje z prawnikami proces likwidacji.

Radny Alojzy Mega powiedział, że ograniczenie dostępności w Rogowie Sobóckim już nastąpiło z uwagi na brak lekarza i obawia się, czy nowa osoba zostanie zatrudniona w momencie, kiedy mieszkanie o którym jest mowa nie zostanie jeszcze zwolnione. 

Doktor Marek Korol odpowiedział, że robią wszystko, aby pozyskać nowego lekarza i na pewno nie będzie gorzej niż jest teraz. Zaznaczył, że w chwili obecnej pacjenci z tamtego regionu bez przeszkód przyjmowani są w Sobótce na ul. Strzelców.

Radny Stanisław Krasoń zaznaczył, że nowa spółka będzie działała na majątku gminnym. Zawnioskował, aby w podpisywanej umowie z nowym podmiotem znalazł się zapis mówiący o tym, że jeżeli spółka nie będzie świadczyła swoich usług w przychodni w Rogowie Sobóckim to będzie istniała możliwość wprowadzenia na teren naszej gminy trzeciego podmiotu świadczącego usługi medyczne.

Droktor Marek Korol zaznaczył, że ta kwestia zostanie rozwiązana później w trakcie negocjacji umowy.

Radny Witold Nazimek powiedział, że część remontów w ośrodku zdrowia na ul. Strzelców załoga wykonuje z środków własnych.  Zaznaczył, że jakiś czas temu Pani Dyrektor występowała do Rady o zabezpieczenie w budżecie pewnej puli na wykonanie niezbędnych remontów i chciałby się dowiedzieć, czy takie środki otrzymała.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozyrski odpowiedział, że w budżecie nie było żadnych zmian z tym związanych.

Z-ca Burmistrza Pani Hanna Piwowarska dodała, że radca prawny stoi na stanowisku, że przekazywanie środków na rzecz podmiotu, który jest w trakcie likwidacji jest niezgodne z prawem.

Burmistrz Zenon Gali powiedział, że trzeba pomóc nowej załodze, aby mogła zacząć normalnie funkcjonować. Dodał, że mieszkania w Rogowie Sobóckim i Będkowicach w końcu uda się odzyskać.

 

Dalszych uwag do projektu uchwały nie wniesiono i w wyniku głosowania Rada uchwałę podjęła.

Głosów „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 2, „nieobecnych” 1

 

Uchwała Nr XXXV/281/09 w załączeniu

 

Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2009r. przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozyrski.

Radny Waldemar Kubas w imieniu członków Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu złożył wniosek o odwołanie spotkania 8 lipca i przeniesienie tematyki zaplanowanej w tym dniu na posiedzenie komisji 19 sierpnia.

 

Zarządzono głosowanie nad wnioskiem Waldemara Kubasa

Głosów „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0, „nieobecnych” 1

 

Dalszych uwag do projektu uchwały nie wniesiono i w wyniku głosowania Rada uchwałę podjęła.

Głosów „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0, „nieobecnych” 1

 

Uchwała Nr XXXV/276/09 w załączeniu

 

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2009 wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG. Dodała, że w obydwu załącznikach do uchwały zmieniona została tylko kwota ogółem, która nie dotyczy roku 2009.

Radny Alojzy Mega powiedział, że w WPI mówiło się o kwocie zaplanowanej na wykonanie dachu na Przedszkolu, a tymczasem wpisane są już kwoty przewidziane na lata następne.

Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG wyjaśniła, że kwoty wpisane na lata następne wynikają z kosztorysu i to czy kwoty te zostaną uruchomione będzie zależało od decyzji radnych. Dodała, że zadanie to nie zostało wpisane do WPI teraz, ale już przy uchwalaniu budżetu i jeżeli nie będzie w przyszłym roku realizowane, to zostanie wykreślone z WPI.

 

Dalszych uwag do projektu uchwały nie wniesiono i w wyniku głosowania Rada uchwałę podjęła.

Głosów „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 2, „nieobecnych” 1.

 

Uchwała Nr XXXV/277/09 w załączeniu

 

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej przedstawiła Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG. Wyjaśniła, że do tej pory inkasent oraz wysokość opłaty, która mu przysługuje była określona w 2001r. przez Zarząd Miasta, ale w wyniku zaleceń pokontrolnych RIO okazało się, że dotychczasowe ustalenia w tej sprawie muszą zostać wprowadzone uchwałą Rady.

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono i w wyniku głosowania Rada uchwałę podjęła.

Głosów „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0, „nieobecnych” 1.

 

Uchwała Nr XXXV/278/09 w załączeniu

 

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność gminy Sobótka w trybie bezprzetargowym przedstawiła Pani Stanisława Grabek.

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono i w wyniku głosowania Rada uchwałę podjęła.

Głosów „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0, „nieobecnych” 1.

 

Uchwała Nr XXXV/279/09 w załączeniu

 

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka w trybie bezprzetargowym przedstawiła Pani Stanisława Grabek. Wyjaśniła, że w pkt. 4 nastąpiła zmiana powierzchni, ponieważ dzierżawca zrezygnował z dzierżawy części nieruchomości.

Radny Stanisław Krasoń złożył wniosek, aby w pkt.10 i 11 dzierżawa została zawarta na 3 lata, ponieważ jeżeli ktoś planuje hodowlę ryb, to cykl prowadzonej działalności nie może być roczny.

Pani Stanisława Grabek wyjaśniła, że to sami zainteresowani złożyli wniosek o dzierżawę tylko na okres roku.

Radny Stanisław Krasoń po uzyskaniu tych informacji wycofał swój wniosek.

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono i w wyniku głosowania Rada uchwałę podjęła.

Głosów „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 1, „nieobecnych” 1.

 

Uchwała Nr XXXV/280/09 w załączeniu

 

Ad. 9

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozyrski poinformował wszystkich zebranych, że w dniu 9 czerwca w Sulistrowiczkach spłonął dom Państwa Czerwińskich i na pewno do każdego dotarł już apel o pomoc. Zaznaczył, że jeżeli ktoś z radnych lub sołtysów chciałby wspomóc tą rodzinę, to po sesji zbierze pieniądze i sam osobiście wpłaci je na konto w banku, a na kolejnej sesji przedstawi dowód wpłaty. Na zakończenie poinformował, że od 15 lipca do 15 sierpnia będzie miała miejsce przerwa wakacyjna i nie będzie w tym okresie ani posiedzeń komisji, ani dyżurów radnych.

Radny Adam Broda poprosił, aby Burmistrz lub jego pracownicy w trybie pilnym wystąpili do właściciela nieruchomości na którym stoi hotel „Miś”, ponieważ krzewy sięgają już pierwszego piętra, posesji przy ul. Św. Jakuba w okolicach nr 30 (teren prywatny), posesji przy ul. Kościuszki 43, oraz terenu firmy Sanbet przy ul. Chopina. Zaznaczył, że nie są to korzystne wizytówki dla naszego miasta.

Radny Stanisław Krasoń poinformował, że 20 czerwca 2009r. odbyło się walne zgromadzenie w firmie SKSM, której jest pracownikiem i wspólnicy wybrali Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Kozyrskiego na Wiceprezesa Firmy. Następnie w obecności wszystkich zebranych złożył nowemu Wiceprezesowi serdeczne gratulacje.

Pan Tomasz Mielczarek Radny Powiatu Wrocławskiego poinformował, że od kilku miesięcy trwa remont drogi w Rogowie Sobóckim. Zaznaczył, że podczas tej przebudowy wykryto błędy projektowe dotyczące m.in. przepustów pod drogami, które blokują odprowadzanie wód z pól i posesji. Dodał, że wnioskował już do zarządu o udrożnienie tych rur i przepustów i mają zostać podjęte działania, ale jest problem z rowami odprowadzającymi wodę z drogi i posesji. Poinformował, że powiat twierdzi, że zadanie to nie znajduje się w ich kompetencjach, dlatego będzie wnioskował do zarządu powiatowego, aby wystąpił do gminy o wsparcie finansowe. Zaznaczył, że liczy na pomoc, ponieważ ostatnie ulewy pokazały jak ważna jest drożność rowów i przepustów. 

Z-ca Burmistrza Pani Hanna Piwowarska dodała, że woda szła od strony Garncarska przez pola i łąki w stronę wioski i drogi powiatowej, a przepusty nie były w stanie jej odebrać. Zaznaczyła, że podczas wizji w terenie było widać, że w wielu przypadkach z tyłu domów przepusty były zablokowane. Dodała, że gdy tylko woda opadnie powiat będzie weryfikował i sprawdzał odcinek drogi powiatowej, a gmina będzie sprawdzać co właściciele nieruchomości zrobili z przepustami, że nagle woda przestała mieć ujście.

Pan Tomasz Mielczarek Radny Powiatu Wrocławskiego zaznaczył, że koszt wyczyszczenia tych rowów jest ogromny i skoro samorządy nie są w stanie sobie z tym poradzić, to jak mają zrobić to mieszkańcy.

Z-ca Burmistrza Pani Hanna Piwowarska wyjaśniła, że nie chodzi o zmuszenie mieszkańców do czyszczenia wszystkich rowów w gminie, ale o przypadki, gdzie przepusty zostały zablokowane. Dodała, że jeżeli ma to miejsce albo na czyjejś posesji, albo obok niej to właściciele tej nieruchomości zostaną wezwani do odblokowania przepustów.

Radny Stanisław Krasoń powiedział, że półtora roku temu składał wniosek, aby wytypować w gminie pracownika, który przeprowadzi rozeznanie jak z tym problemem radzi sobie gmina Milicz, gdzie działają spółki wodne. Zaznaczył, że trzeba teraz powrócić do tego tematu, aby zapobiec zatopieniom w przyszłości. Podkreślił, że jeżeli nie rozwiążemy tego problemu globalnie to wyczyszczenie nawet 2 km rowów nic nie zmieni.

 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował za uczestnictwo i zamknął 35 sesję Rady Miejskiej w Sobótce. Sesja trwała w godz. 10:00 – 11:30

 

 

Protokołowała

Agata Rekść

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 25-09-2009 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ludmiła Sosnowska 25-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Czaplińska 25-09-2009 12:49