herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkole w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka 2011-11-18 12:15
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2011 2011-11-18 12:15
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r. 2011-11-18 12:14
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-11-18 12:14
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach ( dz. Nr 426) 2011-11-18 12:14
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach ( dz. Nr 211) 2011-11-18 12:12
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach ( dz. Nr 426) 2011-11-18 12:11
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach ( dz. Nr 211) 2011-11-18 12:11
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy 2011-11-18 12:11
Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2011-11-18 12:10
Uchwała w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej 2011-11-18 12:10
Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego 2011-11-18 12:10
Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014 2011-11-18 12:09
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. 2011-11-18 12:08
Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Sobótki 2011-11-18 12:08