Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Sulistrowice (działka nr 400)


Uchwała Nr VII/……/11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XVI/81/07 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10.12.2007 r.

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka, uchwalony uchwałą NR XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r., opublikowany w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 153 z dnia 27.07.2006 r., poz. 2397, z w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice, w granicach określonych na załączniku do niniejszej uchwały.

2. Rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zastępuje w granicach na nim określonych odpowiednią część załącznika nr 18 do uchwały Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r.

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku zmiany planu odpowiadają legendzie rysunku planu stanowiącej załącznik nr 23 do uchwały Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r. i stanowią obowiązujące ustalenia planu.

4. W § 373 ust. 1 po słowach: „MNL 36” dodaje się „MNL 37, MNL 38, MNL 39, MNL 40, MNL 41, MNL 42, MNL 43, MNL 44”.

5. W § 373 ust. 2, pkt. 4 po słowach: „MNL 1” dodaje się „MNL 14”.

6. W § 373 ust. 2 dodaje się pkt. 11 o treści:

„11) na terenach MNL 37, MNL 38, MNL 39, MNL 40, MNL 41, MNL 42, MNL 43, MNL 44 dopuszcza się realizacje budynków letniskowych o powierzchni zabudowy zajętej przez te budynki nie większej niż 150 m2 dla każdego terenu.”

7. W § 386 po słowach: „RO 13” dodaje się „RO 14”.

8. W § 392 po słowach: „KDW 36” dodaje się „KDW 37”.

9. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice

Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę Nr XVI/81/07 z dnia 10.12.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice.

Celem zmiany planu jest poszerzenie obszaru przeznaczonego na zabudowę letniskową wraz z ogrodami przydomowymi oraz drogą wewnętrzną.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej, zmiana aktu prawa miejscowego polega na uchyleniu niektórych jego przepisów, zastąpieniu niektórych jego przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niego nowych przepisów, zaś akt zmieniający może zawierać jedynie przepisy uchylające, przepisy zastępujące lub przepisy uzupełniające przepisy aktu prawa miejscowego zmienianego.

Zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jaki jest on uchwalany, to jest w trybie art. 17 tej ustawy.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko w trybie właściwym dla sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do projektu zmiany planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz prognozę skutków finansowych. Projekt zmiany planu po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz wymaganych uzgodnień został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24.08. do 14.09.2010 r.; w wyniku wyłożenia projektu zmiany planu nie złożono uwag. W dniu 14.09.2010 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu, w trakcie której nie zgłoszono uwag.

Powierzchnia zwartego obszaru gruntów rolnych III kl. przewidzianych na zabudowę letniskową i drogę wewnętrzną nie przekracza łącznie 0,5 ha, zatem zmiana planu nie wymagała uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Stwierdzono brak skutków oddziaływania na środowisko oraz istotnych skutków finansowych wynikających ze zmiany planu. W wyniku zmiany planu nie przewiduje się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, zatem brak jest przedmiotu rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w sprawie sposobu realizacji takich inwestycji oraz zasadach ich finansowania.

Zmiana planu jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.

2

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 21-04-2011 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 21-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2011 11:28