Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Gminy Sobótka (zmiany ogólne)


Uchwała Nr VII/…/11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala co następuje:

* 1. 1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka uchwalonego uchwałą nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r., obejmującego obszar określony w * 1 uchwały, w granicach przedstawionych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

  1. Zmiana planu polega na skorygowaniu niektórych ustaleń ogólnych, zawartych w Dziale I uchwały, w tym sprostowaniu błędów.

  2. Rysunek planu stanowiący integralną część i załączniki nr 1 do 23 uchwały, o której mowa w ust. 1 nie podlega zmianie.

* 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń ogólnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka

W toku realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka uchwalonego uchwałą nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r. stwierdzono, że w treści uchwały, w części dotyczącej ustaleń ogólnych znajdują się ustalenia niepożądane lub niejednoznaczne. Np. w § 9 pkt. 3 lit. a ustalono zakaz zabudowy w granicach obszarów wskazanych na rysunku planu jako obszary zalewu powodziowego z 1997 roku. Tymczasem zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 11 oznaczenie graficzne granicy orientacyjnego, a tym samym przybliżonego zasięgu zalewu powodziowego z 1997 roku przedstawione na rysunku planu nie jest obowiązującym ustaleniem planu i ma charakter informacyjny. Granice zalewu powodziowego z 1997 roku nie zostały wyznaczone na podstawie studium określającego granice bezpośredniego zagrożenia powodzią, wobec czego nie są to obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. Zakaz zabudowy jest w tym kontekście zbyt daleko idącym, nieuzasadnionym ograniczeniem, nie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów i wymaga zniesienia. Korekty wymaga także przepis § 17 pkt. 5 lit. d uchwały, który bez odpowiedniego dookreślenia może być niewłaściwie kojarzony z oznaczeniem graficznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 11. Doprecyzowania wymagają także m. in.: pojęcie dopuszczalnej liczby kondygnacji budynków w kontekście przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pojęcie powierzchni zabudowy, zapisy określające dopuszczalne paliwa stosowane do ogrzewania budynków, zasady zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia wód powierzchniowych.

Celem zmiany planu jest usunięcie wewnętrznych sprzeczności uchwały Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r., o których mowa powyżej, stanowiących ustalenia ogólne planu, zawarte w Dziale I uchwały oraz sprostowanie błędów.

Po dokonaniu stosownych analiz, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdzono:

  1. Uznaje się zasadność sporządzenia zmiany planu,

  2. Zmiana ustaleń ogólnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka, o których mowa powyżej jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka,

  3. Rysunek planu stanowiący integralną część i załączniki nr 1 do 23 uchwały, o której mowa w ust. 1 nie podlega zmianie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 21-04-2011 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 21-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2011 11:02