Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r.


U C H W A Ł A Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok

Na podstawie: art.18ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art 90 oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 )

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ . 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2011 rok o 272.263-zł

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2011 rok o 272.263,-zł.

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o 272.263,-zł.

WYDATKI

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Par. 4010 Wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o 31.562,-zł.

Par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o 10.000,-zł.

Par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o 1.000,-zł.

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o 119.794,-zł.

Par. 4240 Zakup pomocy naukowych,dydakt. i Książek zmniejsza się o 16.000,-zł.

Par. 4270 Zakup usług remontowych zmniejsza się o 6.000,-zł.

Par. 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o 12.000,-zł.

Par. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejsza się o 1.000,-zł.

Par. 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.

świadczonych w stacjon. publ. sieci telef. zmniejsza się o 20.000,-zł.

Par. 4390 Zakup usług obejm. wykon. Ekspertyz zmniejsza się o 7.700,-zł.

Par. 4700 Szkolenia pracowników zmniejsza się o 2.000,-zł.

Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zmniejsza się o 150.000,-zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Par. 4010 Wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o 25.207,-zł.

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o 20.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochr.. środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zwiększa się o 5.000,-zł.

Par. 6057 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zmniejsza się o 305.000,-zł.

Par. 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zwiększa się o 300.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Par. 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom zmniejsza się o 10.000,-zł.

- 2 -

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Par. 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

Instytucji .kultury zwiększa się o 25.000,-zł.

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o 3.950,-zł.

Par. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet zwiększa się o 3.950,-zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zwiększa się o 150.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Par. 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom zmniejsza się o 15.000,-zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2011 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 32.497.297,-zł.

- po stronie „WYDATKI” - 31.190.997,- zł.

0x08 graphic

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

0x08 graphic

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sobótce

Witold Nazimek

- 3-

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej

DOCHODY - zmniejsza się o 272.263,-zl. w tym :

Dz. 758 - Ustalona dla gminy subwencja oświatowa na 2011 rok , / po uchwaleniu budżetu państwa /, jest niższa od subwencji planowanej o 272.263,-zł. / Pismo MF ST3/4820/2/2011 z dnia 11.02.2011r./.

WYDATKI - zmniejsza się o 272.263,-zl. w tym :

Dz. 801

1. wydatki bieżące w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum Gminnym zmniejsza się o 272.263,-zł.

2. wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 150.000,-zł. . Zmniejszenie w zadaniu pn „ SP Mirosławice -dach - wymiana i modernizacja pokrycia” związane jest z zamiarem likwidacji w 2010 roku szkoły w Mirosławicach. Środki przeniesione zostają na Zadanie pn „ Budowa trzech chat grillowych w sołectwach”

Dz. 900 - zmiany w tym dziale dotyczą wyłącznie zmian w klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji „ Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice -Sulistrowice” w 2011 roku.

Dz. 921- zwiększa się o kwotę 165.000,zł. w tym :

  1. Dotacje dla stowarzyszeń zmniejsza się o 10.000,-zl i przeznacza na zwiększenie dotacji dla Ślężańskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie koncertu w dniu 30.04.2011r.

  2. Dotację dla Ślężańskiego Ośrodka Kultury zwiększa się 0 25.000,-zl. i przeznacza na dofinansowanie koncertu w dniu 30.04.2011r.

  3. O kwotę 3.950,- zmniejszone zostają wydatki bieżące w Par. 4210 , natomiast wydatki

na zakupy inwestycyjne zwiększone zostają o 3.950,-zł. - środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Strzegomiany przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne dla świetlicy wiejskiej.

  1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o 150.000,-zł. i przeznacza na zadanie „ Budowa trzech chat grillowych w sołectwach gminy Sobótka” Chaty będą pełnić funkcje świetlic, będą miejscem spotkań mieszkańców.

Ujęcie zadania w budżecie gminy pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających Warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. / realizowanej przez lokalną grupę działania- Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” w Sobótce.

Dział 926- zmniejszenie dotacji o 15.000,-zl. dla stowarzyszeń przeznaczone zostaje na

dotację dla Ślężańskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie koncertu w dniu

30.04.2011r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 18-03-2011 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2011 11:02