Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce


Uchwała Nr VI/…/11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 pkt 13 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 9 i art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz Uchwały Nr VI/…/11Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce, Rada Miejska w Sobótce uchwala:

§ 1.

Z dniem 1 maja 2011 r. zmienia się nazwę instytucji kultury ze Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce na Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce.

§ 2.

Cel i zakres działania oraz strukturę organizacyjną Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce określa statut instytucji kultury stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/…/11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce

Uchwała została podjęta na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Z kolei art. 9 pkt 13 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaliczają samorządową instytucję kultury do podmiotów sektora finansów publicznych, która działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i do której funkcjonowania stosuje się odpowiednio zapisy ustawy o finansach publicznych. Art. 9 i art. 11 oraz art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stwierdzają między innymi, iż jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym, prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym, a instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. W myśl art. 93 ust. 1 ustawy o sporcie z dniem wejścia w życie ustawy o sporcie, tj. z dniem 16 października 2010 r. utraciła moc ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, z wyjątkiem art. 43 regulującego kwestie rehabilitacji ruchowej. Uchwała Nr VI/…/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce jest jedną z podstaw woli podjęcia uchwały w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce.

Ww. przytoczone przepisy obowiązujących ustaw i uchwała Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji dają podstawę do powierzenie wykonywania dotychczasowych zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce zreorganizowanemu Ślężańskiemu Ośrodkowi Kultury w Sobótce, tym bardziej iż ustawa o kulturze fizycznej była podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego działał Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce. Utworzenie Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce umożliwi efektywne, sprawne, zgodne z obowiązującymi ustawami, zarządzanie zarówno sferą działalności kulturalnej, jak i kultury fizycznej Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr VI/…./11

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 25 marca 2011 r.

STATUT

ŚLĘŻAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W SOBÓTCE

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce, zwany dalej Ośrodkiem, jest gminną instytucją kultury.

2. Siedziba Ośrodek mieści się w Sobótce przy ul. Chopina 25, a terenem działania jest Gmina Sobótka.

§ 2.

1. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), w szczególności art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 10;

2) ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

5) niniejszego Statutu.

2. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o Burmistrzu rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3.

  1. Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

  2. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Sobótka.

  3. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

ROZDZIAŁ II.

ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 4.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz zaspokajanie potrzeb w sferze upowszechniania kultury fizycznej, sportowo - rekreacyjnej, wypoczynku i turystyki.

2. Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:

1) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań społeczności lokalnej w zakresie kultury i kultury fizycznej oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego i kultury fizycznej;

2) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych;

3) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego;

4) integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych i turystycznych;

5) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

6) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;

7) organizowanie wystaw;

8) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki;

9) organizowanie koncertów, przeglądów, prezentacji i festiwali;

10) dbanie o oprawę artystyczną i wizualną imprez organizowanych przez Gminę Sobótka;

11) stałe propagowanie i reklamowanie prowadzonej przez siebie działalności na terenie Gminy Sobótka oraz poza Gminą Sobótka;

12) przygotowywanie oferty kulturalnej dla środowiskowych świetlic

socjoterapeutycznych i świetlic wiejskich;

13) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

14) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu poprzez prowadzenie Biblioteki Publicznej i jej filii;

15) prowadzenie działalności informacyjno - bibliotecznej;

16) popularyzacja książki i czytelnictwa;

17) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej;

18) świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych;

19) utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

20) udostępnianie obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych dla organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych i turystycznych;

21) działania w zakresie zagospodarowania urządzeń sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Sobótka.

3. Ośrodek realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno - kulturalnymi, naukowymi i sportowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego, związkami twórczymi, organizacjami amatorskiego ruchu sportowo - rekreacyjnego, w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych;

2) organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielanie pomocy instrukcyjno - metodycznej i programowej;

3) dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury;

4) edukację kulturalną i w zakresie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

5) organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów;

6) wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze i kulturze fizycznej, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki;

7) współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej i w zakresie kultury fizycznej;

8) prowadzenie działalności informacyjno - wydawniczej.

4. Ośrodek administruje:

1) kompleksem obiektów sportowych w Sobótce przy Al. Św. Anny 12;

2) wyciągiem orczykowym i obiektami na stoku narciarskim ,,Radunia”;

3) wyciągiem zaczepowym na stoku narciarskim ,,Janosik”;

4) parkingiem na terenie Miasta Sobótka przy ul. Armii Krajowej.

§5.

1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą w szczególności:

1) działalność usługową, marketingową, konsultingową, wynajem pomieszczeń;

2) działalność szkoleniową, reklamową i promocyjną;

3) działalność wydawniczą;

4) doradztwo i obrót prawami autorskimi i wydawniczymi;

5) impresariat artystyczny;

6) organizację imprez rozrywkowych, sportowo - rekreacyjnych i turystyczno - krajoznawczych;

7) usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne;

8) prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo - rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych;

9) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu sportowo - rekreacyjnego i technicznego;

10) prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu dziełami sztuki i artykułami użytku kulturalnego,

11) realizację imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, sportowo - rekreacyjnych);

12) świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i ćwiczeń siłowych;

13) prowadzenie innej niż określona w pkt 10 działalności handlowej i

gastronomicznej.

2. Dochód z działalności gospodarczej Ośrodka służy realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III.

ORGANIZACJA OŚRODKA

§6.

1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który nim zarządza i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz. Wysokość wynagrodzenia a także inne świadczenia związane ze stanowiskiem pracy ustala Burmistrz.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością;

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

3) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych przez Ośrodek;

4) dbałość o mienie i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz zawieranie umów cywilno - prawnych;

5) zatrudnianie pracowników merytorycznych, administracyjno - biurowych oraz obsługi w zależności od możliwości finansowych Ośrodka;

6) powoływanie i odwoływanie pełnomocników;

7) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;

8) ustalanie rocznego planu działalności;

9) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;

10) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem Państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego. Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym i udzielonych mu przez Dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§7.

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony

jest jednoosobowo Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

2. Do dokonywania czynności prawnych polegających na rozporządzaniu mieniem lub mogących skutkować powstaniem zobowiązań finansowych wymagane są podpisy dwóch osób: Dyrektora i Głównego Księgowego.

§8.

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza.

§9.

1. Przy Ośrodku działa Rada Programowa jako organ doradczy.

2. Rada Programowa składa się z 5 członków powoływanych przez Burmistrza. Kadencja Rady Programowej trwa równolegle do kadencji Rady Miejskiej. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3. Burmistrz stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady Programowej przed upływem kadencji w przypadku:

1) złożenia przez Członka pisemnej rezygnacji;

2) skazania Członka prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej;

3) śmierć Członka;

4) złożenia przez Przewodniczącego pisemnego wniosku o wygaszenie mandatu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Członka w pracach Rady Programowej trwającej nieprzerwanie co najmniej od 6 miesięcy.

4. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej nowej kadencji zwołuje Burmistrz, następnie zaś Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Członek.

5. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Ośrodka lub upoważniony przez niego pełnomocnik.

6. Rada Programowa:

1) opiniuje przedłożony przez Dyrektora Ośrodka projekt rocznego planu działalności oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem Państwa oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych; Rada Programowa może zgłaszać własne propozycje do planu działalności;

2) opiniuje propozycje zmian Statutu Ośrodka;

3) wyznacza przedstawiciela do składu Komisji Konkursowej w przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka.

7. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa sporządzony przez nią Regulamin.

8. Sprawy sporne pomiędzy Radą Programową a Dyrektorem Ośrodka rozstrzyga Burmistrz. W przypadku kwestionowania przez Dyrektora lub Radę Programową treści rozstrzygnięcia Burmistrza, sprawa zostaje skierowana pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej celem przyjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia.

§10.

1. Burmistrz sprawuje nadzór administracyjno - finansowy nad działalnością Ośrodka.

2. Nadzorowi podlega:

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi Ośrodkowi środkami budżetowymi oraz prawidłowość gospodarowania mieniem;

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

3. Burmistrz deleguje do przeprowadzenia czynności nadzorczych wyznaczonych przez siebie pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury i kultury fizycznej.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, mają prawo:

1) wstępu do Ośrodku w godzinach jego urzędowania;

2) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru;

3) udziału w posiedzeniu Rady Programowej po uprzednim zawiadomieniu jej Przewodniczącego.

5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba przeprowadzająca czynności nadzorcze oraz Dyrektor Ośrodka. Dyrektor ma prawo żądać dokonania w protokole sprostowań i uzupełnień. W przypadku nie uwzględnienia jego żądania Dyrektor ma prawo odmówić podpisania protokołu.

6. Protokół wraz ze stanowiskiem Dyrektora podlega weryfikacji przez Burmistrza, który ma prawo wydać stosowne zalecenia.

7. Dyrektorowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Miejskiej w Sobótce od zaleceń, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od daty ich doręczenia. Rada Miejska rozstrzyga powyższą sprawę na najbliższej sesji.

ROZDZIAŁ IV.

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§11.

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Przychodami Ośrodka są: wpływy z prowadzonej działalności, dotacje budżetowe, darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych, środki otrzymane z innych źródeł.

3. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Ośrodek pokrywa z uzyskanych przychodów.

4. Ośrodek prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości.

§12.

Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§13.

W planie działalności Ośrodka wyodrębnia się środki przeznaczone na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

ROZDZIAŁ V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14.

1. Statut Ośrodka nadawany jest uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce.

2. Zmiany Statutu Ośrodka dokonywane są w trybie, o którym mowa w ust. 1.

3. Reorganizacja lub likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sobótce.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 18-03-2011 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2011 11:00