Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mirosławicach


PROJEKT

UCHWAŁA NR….

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mirosławicach

z dnia…….

Na podstawie:

  • art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

  • art. 59 ust .1, 3 i 4 w związku z art. 5c, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

  • art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.),

  • art. 53 ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U z 2006 r.

Nr 97, poz. 674 z późn.zm.),

po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu,

Rada Miejska w Sobótce

uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Mirosławicach, jednostkę budżetową Gminy Sobótka.

§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim.

§ 3. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Dolnośląski Kurator Oświaty będącym organem nadzoru pedagogicznego w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

§ 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Sobótka.

2.Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Sobótka.

§ 5. 1. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów ze szkoły Podstawowej w Mirosławicach będzie naliczany przez Szkołę Podstawową
w Rogowie Sobóckim.

2.Osoby o których mowa w ust.1 korzystają z usług i świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym w Szkole Podstawowej w Rogowie Sobóckim.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 7. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Sprawa likwidacji szkoły została przedłożona Radzie Miejskiej w uchwale intencyjnej w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mirosławicach w dniu 28 stycznia 2011 r. Podjęta w tym przedmiocie uchwała Nr IV/18/11 określiła termin likwidacji na dzień 31 sierpnia 2011 r.

Termin ten jest obligatoryjny, ponieważ został ustanowiony przepisem prawa publicznego, mającym charakter bezwzględnie obowiązujący zgodnie z art. 63 ustawy o systemie oświaty.

1.Racjonalizacja sieci szkolnej.

Od 1996 r. tj. od momentu przejęcia szkół przez Gminę Sobótka, racjonalizacji sieci placówek oświatowych dokonano poprzez:

  • likwidację filii SP Nr 1 w Sobótce znajdującej się w Strzegomianach gdzie były klasy I-III,

  • likwidację filii SP w Rękowie znajdującej się w Kwieciszowie tj. oddziału przedszkolnego oraz kl. I-III,

  • likwidację filii SP w Świątnikach znajdującej się w Kunowie tj oddziału przedszkolnego i kl. I-III;

  • likwidację SP w Sulistrowicach.

Obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Mirosławicach zostanie w całości przejęty przez Szkołę Podstawową im Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim.

2.Warunki nauki po likwidacji szkoły.

Przewidywana organizacja szkoły w Rogowie Sobóckim po przeprowadzonych zmianach nie pogorszy warunków nauczania ani nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły. Szkoła Podstawowa w Mirosławicach osiągała niskie wyniki z sprawdzianów zewnętrznych w ubiegłych latach. Bardzo ważną rzeczą we współczesnej edukacji jest kontakt z rówieśnikami z różnych środowisk. W momencie przejścia do SP w Rogowie, przewiduje się, że dzieci szybciej zaadoptują się do nowych warunków i w rezultacie zamiana ta ułatwi im w przyszłości kontynuację nauki w Gimnazjum w Sobótce..

Warunki w SP w Rogowie Sobóckim są dobre. Obiekt szkolny jest zadbany, sukcesywnie w miarę potrzeb remontowany. Posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, bibliotekę z centrum multimedialnym, pracownię komputerową z dostępem do internetu, świetlicę, boiska trawiaste. Szkoła organizuje dożywianie uczniów w formie cateringu, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Jakkolwiek szkoła ta nie posiada hali sportowej z prawdziwego zdarzenia, to adaptowana na ten cel największa sala szkoły na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i auli szkolnej, wielkości 116,30 m2 w zupełności spełnia swoje zadania. Liczba uczniów w poszczególnych klasach będzie wynosiła od 16 uczniów w kl. II do 30 uczniów w kl. VI.

Kadra pedagogiczna w SP w Rogowie jest wykształcona, z odpowiednimi kwalifikacjami.

W r.szk. 2010/11 placówka ta zatrudnia 11 nauczycieli, z tego 3 osoby to nauczyciele dyplomowani, 6 mianowani, 2 kontraktowi. Z liczby 11 nauczycieli 8 osób zatrudnionych jest na pełnym etacie.

Z uwagi na fakt, że w SP w Rogowie jest 9 izb lekcyjnych, włączenie dzieci z obwodu SP w Mirosławicach do tej szkoły nie powinno spowodować dwuzmianowości.

3.Organizacja dowożenia.

Gmina gwarantuje opiekę i bezpieczne dowożenie uczniów do szkoły oraz świetlicę szkolną dla uczniów oczekujących na autobus szkolny. Na podkreślenie zasługuje również lokalizacja szkoły w Rogowie Sobóckim, która oddalona jest od miejscowości z obwodu SP Mirosławicach od 3 do 6 km.

Jeśli rodzice uczniów obwodu SP w Mirosławicach zechcą przenieść swoje dzieci do SP Nr 1 w Sobótce, organ prowadzący zapewni ich dowożenie do tej szkoły kursami autobusów gimnazjalnych.

4.Czynnik ekonomiczny.

Konieczność ponownej racjonalizacji sieci szkolnej wymuszona jest czynnikami ekonomicznymi. Po likwidacji w 2000 r. SP w Sulistrowicach, dotychczasową sieć szkół utrzymywano kosztem wielu innych potrzeb gminy. Obecnie ciężar utrzymania szkół stał się nabrzmiały i niemożliwy do udźwignięcia przez budżet gminy. W przypadku SP w Mirosławicach, z powodu kosztów remontu obu obiektów tej placówki, a także niebagatelnych kosztów jakimi są płace stanowiące 85% udziału w ogólnych kosztach bieżących wydatków placówki, ukształtował się bardzo wysoki średni koszt kształcenia ucznia który w 2010 r. wynosi 11 380 rocznie (948,-zł. mies.) a przewidywany koszt kształcenia w 2011 roku to 13 908,-zł. rocznie (1 159,-zł. mies.).

Koszt kształcenia jednego ucznia w SP w Mirosławicach w 2010 r. był wyższy od kosztów utrzymania uczniów w innych szkołach z terenu gminy kształtujących się od 7 506,-zł. rocznie dla SP NR 1 w Sobótce do 10 248,-zł. rocznie w Świątnikach.

Gmina corocznie dokłada ze środków własnych do subwencji oświatowej znaczące kwoty środków finansowych na realizację zadań oświatowych, które z roku na rok wskazują stałą tendencję wzrostową: w 2010 roku - 2 227 558,-zł. a przewidywana dopłata w 2011 wyniesie 2 841 685,-zł.

Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

Zmiana w organizacji sieci szkolnej wpłynie na zracjonalizowanie wydatków ponoszonych przez oświatę.

Dodać należy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów w lutym br. powiadomiło Gminę, że subwencja oświatowa na 2011 r. zostaje pomniejszono o kwotę 272 263,-zł., co oznacza, że plany finansowe szkół podstawowych i gimnazjum w roku 2011 r. zostaną również proporcjonalnie zmniejszone uchwałą rady w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 w rozdziałach 80101 i 80110.

5. Zgodność działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami ustawy
o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców, uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwy do prowadzenia szkół danego typu. Stosownie do powyższych wymogów, rodzice powiadomieni zostali o zamiarze likwidacji SP w Mirosławicach na zebraniu w szkole w dniu 26 stycznia 2011 r. Dolnośląski Kurator Oświaty wyraził w piśmie z dnia z dnia 7 marca 2011 r. opinię w sprawie likwidacji szkoły. Natomiast możliwość kontynuowania nauki uczniom z obwodu SP w Mirosławicach organ prowadzący zapewni w Szkole Podstawowej w Rogowie Sobóckim.

Reasumując powyższe, sprawą najważniejszą w procesie likwidacji placówki oświatowej jest dobro dzieci. Gmina dołoży wszelkiej staranności by zapewnić dzieciom likwidowanej szkoły dobre warunki pod względem nauczania, wychowania i rozwoju oraz zapewni zrealizowanie uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych ustaw. W miarę możliwości nauczyciele likwidowanej szkoły mogą zostać zatrudnieni w szkołach dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym, natomiast ci którzy nabędą prawa emerytalne przejdą na emerytury.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 18-03-2011 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 18-03-2011 11:44