Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rękowie


PROJEKT

UCHWAŁA NR….

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rękowie

z dnia…….

Na podstawie:

 • art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 • art. 59 ust. 1, 3 i 4 w związku z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 • art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.),

 • art. 53 ust. 3 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.),

po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu,

Rada Miejska w Sobótce

uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Rękowie, jednostkę budżetową Gminy Sobótka.

§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Świątnikach.

§ 3. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Dolnośląski Kurator Oświaty w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

§ 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Sobótka.

2.Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Sobótka.

§ 5. 1. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów ze szkoły Podstawowej w Rękowie będzie naliczany przez Szkołę Podstawowa w Świątnikach.

2.Osoby o których mowa w ust.1 korzystają z usług i świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym w Szkole podstawowej w Świątnikach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 7. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Sprawa likwidacji szkoły została przedłożona Radzie Miejskiej w uchwale intencyjnej w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rękowie w dniu 28 stycznia 2011 r. Podjęta w tym przedmiocie uchwała Nr IV/17/11 określiła termin likwidacji na dzień 31 sierpnia 2011 r.

Termin ten jest obligatoryjny, ponieważ został ustanowiony przepisem prawa publicznego, mającym charakter bezwzględnie obowiązujący zgodnie z art. 63 ustawy o systemie oświaty.

1.Racjonalizacja sieci szkolnej.

Od 1996 r. tj. od momentu przejęcia szkół przez Gminę Sobótka, racjonalizacji sieci placówek oświatowych dokonano poprzez:

 • likwidację filii SP Nr 1 w Sobótce znajdującej się w Strzegomianach gdzie były klasy I-III,

 • likwidację filii SP w Rękowie znajdującej się w Kwieciszowie tj. oddziału przedszkolnego oraz kl. I-III,

 • likwidację filii SP w Świątnikach znajdującej się w Kunowie tj oddziału przedszkolnego i kl. I-III;

 • likwidację SP w Sulistrowicach.

Obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Rękowie zostanie w całości przejęty przez Szkołę Podstawową w Świątnikach.

3.Warunki nauki po likwidacji szkoły.

Przewidywana organizacja szkoły w Świątnikach po przeprowadzonych zmianach nie pogorszy warunków nauczania ani nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły. We współczesnej edukacji bardzo ważne jest aby dziecko wchodziło w relacje z rówieśnikami z różnych środowisk. W momencie przejścia do SP w Świątnikach, przewiduje się, że dzieci szybko zaadoptują się do nowych warunków i w rezultacie zamiana ta ułatwi im w przyszłości kontynuację nauki w Gimnazjum w Sobótce. Zakłada się, że w celu adaptacji dzieci w nowym środowisku zwiększony zostanie etat pedagoga szkolnego w szkole w Świątnikach. Przewiduje się, że SP w Świątnikach zatrudni kilku nauczycieli z SP w Rękowie.

Warunki w SP w Świątnikach są bardzo dobre. Obiekt szkolny - będący odrestaurowanym pałacem, przystosowanym do pełnienia funkcji oświatowej - jest zadbany, sukcesywnie w miarę potrzeb remontowany. Posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, bibliotekę z centrum multimedialnym, pracownię komputerową z dostępem do internetu, świetlicę, boiska trawiaste oraz park ze starodrzewem. W szkole działają różnorodne koła zainteresowań w tym min. językowe, przyrodnicze, artystyczne o profilu ceramika. Szkoła organizuje dożywianie uczniów w formie cateringu, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Szkoła ta nie posiada hali sportowej z prawdziwego zdarzenia, lecz adaptowana sala balowa w obiekcie jako największa sala szkoły o powierzchni 96m2, jest w zupełności wystarczająca na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i auli szkolnej.

Kadra pedagogiczna w SP w Świątnikach jest wykształcona, z odpowiednimi kwalifikacjami.

W r.szk. 2010/11 zatrudnia 19 nauczycieli, z tego na pełnym etacie 7 osób; pozostali zatrudnieni są na nie pełnych etatach od 1 do 16 godzin tygodniowo. Z liczby zatrudnionych osób 3 osoby to nauczyciele dyplomowani, 8 osób mianowani, 7 kontraktowi oraz 1 nauczyciel stażysta.

W związku z realizacją zajęć dydaktycznych SP w Świątnikach, nie przewiduje się zwiększenia liczby oddziałów a jedynie ich dopełnienie. Liczba uczniów w poszczególnych klasach będzie wynosiła od 12 do 22 uczniów. Nie przewiduje się również dwuzmianowości, ponieważ placówka posiada 9 izb lekcyjnych.

3.Organizacja dowożenia.

Gmina gwarantuje opiekę i bezpieczne dowożenie uczniów do szkoły oraz świetlicę szkolną dla uczniów oczekujących na autobus szkolny. Szkoła w Świątnikach oddalona jest od miejscowości z obwodu SP w Rękowie od 8 do 10,5 km.

4.Czynnik ekonomiczny.

Konieczność ponownej racjonalizacji sieci szkolnej wymuszona jest czynnikami ekonomicznymi . Po likwidacji w 2000 r. SP w Sulistrowicach, dotychczasową sieć szkół utrzymywano kosztem wielu innych potrzeb gminy. Obecnie, ciężar utrzymania szkół stał się nabrzmiały i niemożliwy do udźwignięcia przez budżet gminy. Z powodu zbyt małej liczby dzieci a co za tym idzie wysokich wydatków na płace stanowiących ok. 85% udziału w ogólnych kosztach bieżących wydatków placówki, średni koszt kształcenia ucznia. ukształtował się bardzo wysokim poziomie: 2010 roku - 17 728,-zł. rocznie ( 1 477,-zł.mies.) a przewidywany w 2011r. to - 15 899,-zł rocznie (1 325,-zł. mies.),

Koszt utrzymania jednego ucznia w SP w Rękowie jest dwukrotnie wyższy od kosztów utrzymania uczniów w innych szkołach z terenu gminy kształtujących się od 7 506 rocznie dla SP NR 1 w Sobótce do 10 248 rocznie w Świątnikach.

Gmina corocznie dokłada ze środków własnych znaczące środki finansowe na realizacje zadań oświatowych, które z roku na rok wskazują stałą tendencję wzrostową, w 2010 roku - 2 227 558,-zł. a przewidywana dopłata w 2011 wyniesie 2 841 685,-zł.

Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

Zmiana w organizacji sieci szkolnej wpłynie na zracjonalizowanie wydatków ponoszonych przez oświatę.

Dodać należy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów w lutym br. powiadomiło Gminę, że subwencja oświatowa na 2011 r. zostaje pomniejszono o kwotę 272 263,-zł., co oznacza, że plany finansowe szkół podstawowych i gimnazjum w roku 2011 r. zostaną również proporcjonalnie zmniejszone uchwałą rady w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 w rozdziałach 80101 i 80110.

5. Zgodność działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców, uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwy do prowadzenia szkół danego typu. Stosownie do powyższych wymogów, rodzice powiadomieni zostali o zamiarze likwidacji SP w Rękowie na zebraniu w szkole w dniu 26 stycznia 2011 r. Dolnośląski Kurator Oświaty wyraził w piśmie z dnia z dnia 7 marca 2011 r. opinię w sprawie likwidacji szkoły. Natomiast możliwość kontynuowania nauki uczniom z obwodu SP w Rękowie organ prowadzący zapewni w Szkole Podstawowej w Świątnikach.

Reasumując powyższe, sprawą najważniejszą w procesie likwidacji placówki oświatowej jest dobro dzieci. Gmina dołoży wszelkiej staranności by zapewnić dzieciom likwidowanej szkoły dobre warunki pod względem nauczania, wychowania i rozwoju oraz zapewni zrealizowanie uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych ustaw. W miarę możliwości nauczyciele likwidowanej szkoły mogą zostać zatrudnieni w szkołach dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym, natomiast ci którzy nabędą prawa emerytalne przejdą na emerytury.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 18-03-2011 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2011 10:54